Najčítanejšie články v apríli 2011

08.05.2011 14:34
 1. Očkovanie - rodičovská dilema
 2. Ad: Nový fenomén v očkovaní? Rodičia majú strach z vakcín
 3. Tlačivo "Hlásenie odmietnutia povinného očkovania zákonným zástupcom dieťaťa", ktoré pediatrom káže vypĺňať RÚVZ Trnava
 4. Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta zverejniť analýzu, na základe ktorej zaviedlo povinné očkovanie proti pneumokokom
 5. Pár vecí, ktoré ako lekárka viem o očkovaní
 6. O povinnom očkovaní proti pneumokokom opäť rozhodovali ľudia platení výrobcom pneumokokovej vakcíny
 7. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 8. Riaditeľ očkovacieho centra Rastislav Maďar v médiách otvorene klame, hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková taktiež
 9. Zapálené uzliny po BCG vakcíne a ich následné vyoperovanie
 10. Medicínske mediálne impérium firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD)
 11. Nárast počtu nevysvetlených úmrtí dojčiat koreluje s nárastom počtu povinných očkovaní na Slovensku
 12. Manipulátor kričí: "Chyťte manipulátora!" (Ad: MUDr. Zuzana Krištúfková - "Prečo nediskutujem?")
 13. Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov
 14. Ad: Mám právo odmietnuť očkovanie pre svoje dieťa?
 15. Ad: Stanovisko právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu
 16. Ad: Čo už nejaký Ing. môže vedieť o chorobách?
 17. Malátnosť, rýchle búšenie srdca a vážne problémy s trávením po očkovaní proti HPV (Cervarix)
 18. Odpoveď ministra zdravotníctva na Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu
 19. Gardasil/Silgard - Smrtiaca vakcína vnucovaná miliónom mladých chlapcov a dievčat po celom svete
 20. Chronický absces po očkovaní proti tuberkulóze
 21. Stanovisko právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu
 22. Ako na RÚVZ - časť 1.
 23. Ad: Reakcia prof. Dluholuckého na článok o HPV uverejnený na stránke „Sloboda v očkovaní“
 24. Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania
 25. Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 1. časť
 26. Ako na RÚVZ - časť 2.
 27. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 28. Nevysvetlené prípady náhleho úmrtia dojčiat krátko po podaní šesťzložkovej očkovacej látky (hexavakcíny)
 29. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 30. Neutíšiteľný plač, zástava dychu, ekzém a potravinové alergie po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar