Na ÚVZ SR konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov

12.01.2011 23:58

Eva Juhárová, Ing. Marián Fillo, Ing. Ladislav Juhár, Mgr. Marek Lichtner

 

       Tak nám po mesiaci a jednom dni prišla Odpoveď Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na našu Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI). Viacerí čitatelia ju okomentovali, a tí, čo nie, stále majú možnosť urobiť tak teraz. Ako sa však k tejto Odpovedi ÚVZ SR stavajú niektorí z iniciátorov Žiadosti?

       ÚVZ SR píše:

"Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) je menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie. Má vypracovaný štatút a rokovací poriadok, podľa ktorého rokuje. PSPI nemá rozhodovaciu právomoc, jej odborné návrhy sú predmetom ďalšieho rozhodovania na úrovni hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky."

       Ďakujeme za vysvetlenie. Ak tomu dobre rozumieme, tak nám ÚVZ SR chce povedať, že bez podpisu hlavného hygienika SR (tzn. riaditeľa ÚVZ SR) a ministra zdravotníctva nič neprejde. Otázkou je, nakoľko je podpisovanie hlavným hygienikom automatické bez náležitej kontroly, keďže aj v tejto Odpovedí ÚVZ SR je uvedené v hlavičke "Vybavuje: RNDr. MUDr. Mikas" a v pätičke "e-mail: jan.mikas@uvzsr.sk", hoci je podpísaná hlavným hygienikom. Dajme tomu, že to hlavný hygienik podpísal. Ale čítal to vôbec? Napísal to totiž podľa všetkého nie on, ale RNDr. MUDr. Ján Mikas, ktorý nie je hlavným hygienikom (tým je MUDr. Gabriel Šimko, MPH), ale jeho podriadeným, konkrétne vedúcim odboru epidemiológie ÚVZ SR.

       Lenže vtip je aj v tom, že on to možno hlavný hygienik vlastne ani vôbec nepodpísal. Rozhodne totiž nepodpísal tú kópiu, čo nám bola doručená poštou. Pri pozornom prezretí pod lupou totiž vidno na podpise raster tlačiarne. To znamená, že podpis nie je podpísaný, ale vytlačený tlačiarňou. No a to vzbudzuje vážne otázky:

 • Vedel vôbec hlavný hygienik o tomto dokumente, ktorý "Vybavuje RNDr. MUDr. Mikas"?
 • Keďže dokument je v skutočnosti podpísaný tlačiarňou a nie ručne, nebolo to tak, že niekto (Dr. Mikas? Nejaký zástupca hlavného hygienika? Jeho sekretárka? Niekto iný?) bez vedomia hlavného hygienika pridal do dokumentu obrázok s pečiatkou a podpisom hlavného hygienika?
 • Ak áno, nemohlo sa to isté stať napr. v roku 2008 za predchádzajúceho hlavného hygienika doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH pri schvaľovaní nového plošného povinného očkovania proti pneumokokom?
 • Vedel vtedajší hlavný hygienik o tom, že "podpísal" zavedenie nového plošného povinného očkovania, ktoré takmer zdvojnásobilo náklady na povinné očkovanie na Slovensku?
   

       Ako to je s podpisom ministra zdravotníctva, to nevieme (ešte sme nemali možnosť skúmať ho pod lupou), ale teoreticky to môže byť podľa úplne rovnakej schémy, takže tieto otázky sú na mieste i na úrovni Ministerstva zdravotníctva.

       Čo sme sa však dozvedeli na isto (či už sú naše podozrenia opodstatnené alebo nie): rozhodovanie Úradu VEREJNÉHO zdravotníctva o (nielen) povinnom očkovaní vôbec nepodlieha žiadnej VEREJNEJ kontrole. Verejnosť jednoducho nemá vôbec čo kecať ÚVZ SR do rozhodovania o plošnom povinnom očkovaní (hoci sa toto rozhodovanie bytostne dotýka takmer celej verejnosti), a to dokonca ani prostredníctvom svojich volených zástupcov (poslancov Národnej rady Slovenskej republiky).

       Zhrnuté: rozhodovanie o očkovaní sa deje v línii:

 1. PSPI (menovaná ministrom zdravotníctva SR) odporučí napr. nové plošné povinné očkovanie, dajme tomu proti pneumokokom (tak sa stalo v roku 2008).
 2. Hlavný hygienik (menovaný ministrom zdravotníctva SR) to schváli.
 3. Minister zdravotníctva SR (menovaný prezidentom SR na návrh predsedu vlády SR) to schváli.
 4. Právnici to zapracujú do návrhu novely Vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
 5. Po formálnom pripomienkovom konaní (MZ SR nemusí pripomienky vôbec zohľadniť) sa text novely vyhlášky uzavrie a vyjde v Zbierke zákonov.
 6. Novelizovaná vyhláška začne platiť od určeného dátumu.
   

       Takže všetky rozhodujúce rozhodovania robia výlučne osoby MENOVANÉ (tzn. nijaká demokracia), a to bez akejkoľvek verejnej kontroly. Ak sa aj niekto z verejnosti pokúsi k tomu niečo povedať, je to na MZ SR aj tak zamietnuté, viď hromadná pripomienka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania.

 

"ÚVZ SR má od všetkých členov PSPI čestné prehlásenie, že nie sú v konflikte záujmov pri vykonávaní činnosti v PSPI. Napriek tomu, že PSPI je len poradný orgán, bude súčasťou každého rokovania samostatný bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov, aby sa predišlo rôznym pochybnostiam a špekuláciám."

       Táto Odpoveď ÚVZ SR nám veľmi pripomína jeden starší vtip (prosíme čestných slovenských colníkov, aby sa neurazili - ich sa to netýka):

       Na slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom sedí pri bare David Copperfield a slovenský colník. David Copperfield sa chce predviesť, tak ukáže colníkovi prstom na vonku stojacu starú škodovku. Luskne prstom a škodovka je fuč. Slovenský colník pri tom ani okom nemihne a znudene hovorí:

       "To je nič. Pozri na ten veľký kamión. Ten je plný vodky."

       Vytiahne nejaký papier (colnú deklaráciu), buchne naň pečiatku a dodá:

       "A teraz vezie zelený hrášok!"

 

       Pripomeňme si definíciu konfliktu záujmov:

       "A conflict of interest (COI) occurs when an individual or organization is involved in multiple interests, one of which could possibly corrupt the motivation for an act in the other. ...

       The presence of a conflict of interest is independent from the execution of impropriety. Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs."

       Po slovensky teda:

       "Konflikt záujmov nastáva, keď je jedinec alebo organizácia zapojený/á do viacerých záujmov, pričom jeden z nich BY MOHOL skorumpovať motiváciu pre čin v prospech iného záujmu. ...

       Prítomnosť konfliktu záujmov nezávisí od toho, či je skutočne zneužívaný. Preto možno konflikt záujmov odhaliť a dobrovoľne zneškodniť PRED TÝM, AKO NASTANE akákoľvek KORUPCIA."

 

"Funkcia členov PSPI je čestná. ÚVZ SR si váži ich činnosť, ktorú vykonávajú bezplatne a žiadosť ohl'adom ich prešetrovania považuje za bezpredmetnú. Okrem čestného prehlásenia nebude ÚVZ SR zverejňovať ďalšie informácie o členoch PSPI."

       Na ÚVZ SR sa teda očividne uspokojili s čestným prehlásením od všetkých členov PSPI, že nie sú v konflikte záujmov pri vykonávaní činnosti v PSPI. Deklarovanie konfliktov záujmov členov PSPI bude odteraz (zrejme na náš návrh) súčasťou každého rokovania PSPI. ÚVZ SR čestné prehlásenie stačí a ďalej nebude nič skúmať.

       Máme teda pre ÚVZ SR návrh, aby čestné prehlásenia stačili na oboch stranách recipročne: nám bude stačiť čestné prehlásenie absencie konfliktov záujmov členov PSPI, a ÚVZ SR bude na oplátku stačiť naše čestné prehlásenie, že sa o naše deti riadne po zdravotnej stránke staráme, a to, či sú aj plne zaočkované načas podľa platného očkovacieho kalendára, už nebude ÚVZ SR (resp. podriadené RÚVZ) vôbec nijak skúmať. To preto, lebo si nás ako slobodných čestných občanov váži a našu rodičovskú činnosť vykonávame bezplatne. A tak akýkoľvek návrh na prešetrovanie, či sú naše deti zaočkované, bude ÚVZ SR považovať za bezpredmetný.

 

       Pravdepodobne najzaujímavejšie na celej veci je, že ten, kto riešil našu Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov PSPI, t.j. Dr. Mikas, je sám členom PSPI, dokonca je jej predsedom. Vo výsledku teda jeden z tých, čo sú podozriví z konfliktu záujmov, bol poverený skúmaním možného konfliktu záujmov u seba a u svojich kolegov v PSPI. To je niečo podobné, ako keby ste poverili jedného člena zo skupiny obžalovaných na súde, aby navrhol, schválil a realizoval trest (či skôr: nápravno-výchovné opatrenie) pre seba i pre svojich spoločníkov. Na ÚVZ SR teda vznikol konflikt záujmov pri skúmaní konflitku záujmov.

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Na ÚVZ SR konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov

nádhera

Štefan | 13.01.2011

To je fakt banánová republika toto Slovensko.

Pridať nový príspevok