Kto financuje antivakcinačné aktivity mladých vysokoškolsky vzdelaných psychopatov, prečo ich počet stúpa a ako sa dostali na Facebook?

26.06.2010 12:00

       V demokratickej spoločnosti by mali platiť určité pravidlá a malo by sa dodržiavať nezávislé postavenie inštitúcií, ktoré ho majú zákonom stanovené: nemalo by dochádzať k prelínaniu záujmov štátnych inštitúcií a súkromných firiem. Práve o takomto prepojení štátnych orgánov so súkromnými firmami a navyše aj s nezávislým kontrolným orgánom v oblasti slovenského zdravotníctva svedčí zloženie autorov predmetnej prezentácie. Posúďte sami:

  • MUDr. Vladimír Oleár, CSc. je predstaviteľom firmy Sanofi Pasteur GmbH, ktorá je jedným z dodávateľov vakcín na slovenský trh.
  • MUDr. Beata Černáková, Phd., MPH. je riaditeľka odboru dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov, paragraf 18, ods. (2): „Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov… iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.“
  • MUDr. Mária Avdičová, PhD. je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a pracuje na odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica.

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.