IURO: Povinné očkovanie na Slovensku by sa malo zmeniť na odporúčané

22.03.2010 12:00

       Keďže pôvodný článok na stránke Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) bol nahradený iným, uverejňujeme na tomto mieste plné znenie.

 

Bratislava - 22.III.2010 - TASR
 

       Povinné očkovanie by sa na Slovensku malo podľa Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO) zmeniť na odporúčané. K novele vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá povinné očkovanie upravuje, vzniesla hromadnú pripomienku. Tá poukazuje na to, že povinné očkovanie nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ľudských právach.

       K novele vyhlášky bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní vznesených 78 pripomienok, pričom sedem z nich bolo zásadných. Novelou by sa malo zrušiť preočkovanie proti tuberkulóze v 11 rokoch veku dieťaťa, zaviesť preočkovanie proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov, zaradiť vakcína proti ľudskému papillomavírusu (HPV) medzi odporúčané (hradené poisťovňou) a definovať povinné očkovanie v očkovacom kalendári.

       Na neústavnosť navrhovaného stanovovania povinných očkovaní kalendárom Úradu verejného zdravotníctva SR poukázal aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a ministerstvo spravodlivosti. NBÚ zároveň upozornil, že Slovenská republika je viazaná Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. Podľa článku 5 tohto dohovoru "zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas".

       "Článok 26 síce pripúšťa obmedzenia výkonu práv uvedených v Dohovore, ale iba zákonom. V žiadnom prípade teda nemôže byť povinnosť podrobiť sa určitému očkovaniu zakotvená v akte, ktorý nemá normatívnu povahu (teda v očkovacom kalendári) a následne na základe očkovacieho kalendára aj vynucované plnenie povinnosti pod hrozbou sankcie," pripomína NBÚ.

       Rizikovosť, časté komplikácie, nízka preventívna hodnota, odporúčania EÚ a WHO, či dobrá epidemiologická situácia na Slovensku. To sú dôvody, prečo IURO v druhom bode hromadnej pripomienky navrhuje zrušenie očkovania štvordňových detí proti tuberkulóze. Argumentuje tiež tým, že toto očkovanie sa v rámci krajín EÚ vykonáva už len v Českej republike a Bulharsku, pričom v Česku sa diskutuje o jeho zrušení.

       Niekoľko pripomienok k materiálu vzniesla aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). V súvislosti s preočkovaním proti čiernemu kašľu v 13 rokoch poisťovňa uvádza, že je prinajmenšom diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ - 289 ochorení za rok 2009 je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života.

       "Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 eur na lieky. Náklady na hospitalizáciu, špecializovanú ambulantnú starostlivosť a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky neboli vykázané," pripomína v tejto súvislosti VšZP. Napriek tomu, že je podľa poisťovne potrebné rátať s určitou chybou pri vykazovaní nákladov na liečbu ochorenia podľa diagnózy, odhadované náklady na celoplošnú vakcináciu populácie vo výške 360.000 eur (poistenci VšZP) vychádzajú z tohto pohľadu pre poisťovne nepriaznivo.

       Poisťovňa Dôvera zase navrhuje zvážiť doplnenie navrhovaných druhov očkovaní na základe rozhodnutia lekára navrhovaných skupín ochorení a pacientov, keďže v materiáli absentuje zdôvodnenie prínosu uvedeného návrhu. Zároveň v dôvodovej správe k návrhu vyhlášky Dôvere chýba vyčíslenie pozitívneho finančného efektu navrhovaných očkovaní.