II. slovenský vakcinologický kongres 13.-15.I.2011 na Štrbskom Plese - Príhovor

11.01.2011 22:00

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

       záujem o I. Slovenský vakcinologický kongres nás presvedčil, že usporiadať takéto podujatie malo význam. Zúčastnilo sa ho 357 odborníkov, ktorí živo diskutovali do poslednej prednášky. Kongres výrazne posilnil význam očkovania.

       Dovoľte mi, aby som Vás privítala na II. Slovenskom vakcinologickom kongrese. Pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika ho organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, Slovenskou infektologickou spoločnosťou, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Vydavateľstvom SAMEDI.

       V odbornom programe, ktorý je členený do 10 tematických blokov odznie 50 prednášok a diskutovať sa bude pri 9 posteroch. Vlaňajšia úvodná prednáška venovaná jubilujúcej eradikácii varioly mala veľmi pozitívny ohlas. Preto sme sa rozhodli pokračovať a vytvoriť tradíciu – v úvode kongresu pripomenúť významné udalosti a úspechy vakcinológie. Tento rok bude úvodná slávnostná prednáška venovaná vakcíne proti tuberkulóze, ktorá má už 90 rokov. Od jej zavedenia v roku 1921 sa výrazne znížila úmrtnosť detí na tuberkulózu na celom svete. Nielen vakcína, ale hlavne systematická práca kolegov pneumo-ftizeológov výrazne prispeli k redukcii výskytu tuberkulózy na Slovensku. Okrem MUDr. Nevickej, ktorá prijala naše pozvanie a ktorá sa významne zaslúžila o vznik odboru detskej ftizeológie a o úspešný štart a napĺňanie programu eliminácie tuberkulózy v 50 rokoch minulého storočia treba spomenúť osobnosti, ako bol prof. MUDr. Karol Virsík, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc., a prof. MUDr. Anton Bajan DrSc. Program bol tak úspešný, že sa dnes uvažuje o postupnom ukončení povinného očkovania proti TBC a sústredení opatrení na rizikové skupiny obyvateľstva.

       Najväčšia časť odborného programu kongresu bude venovaná udržaniu a rozvoju Národného imunizačného programu, ktorý v minulosti bol a v súčasnosti aj je stále najúspešnejším celospoločenským programom zdravotníctva. V čase hospodárskej krízy a narastajúcich tlakov odporcov očkovania je udržanie vysokej úrovne programu veľmi aktuálne. Vakcinológia je dynamický a vzrušujúci odbor, ktorý spája odborníkov hľadajúcich spoločne odpovede na množstvo otázok. Do programu kongresu sme zaradili aspoň niektkoré:

  • Očkovať, či neočkovať proti besnote, keď na Slovensku už niekoľko rokov nebola potvrdená besnota u zvierat?
  • Ako ďalej s očkovaním proti inváznym ochoreniam?
  • Je potrebné očkovať pred pobytom v zahraničí pri narastajúcej cestovateľskej aktivite našich občanov?
  • Ako vytvoriť a optimalizovať očkovací kalendár pre dospelých?
  • Vyplatí sa zdravotne a finančne zaviesť povinné očkovanie proti HPV?
  • Ako by malo byť organizované očkovanie v oblasti pracovných služieb aby sa predchádzalo profesionálnym nákazám a zamestnávateľ nemusel hradiť choroby z povolania?
  • Aké sú možnosti očkovania proti alimentárnym nákazám?

       Chýbať nebudú ani tradičné témy ako chrípka. Posledným bonusom bude blok, v ktorom budú naši kolegovia prezentovať skúsenosti z pracovných i turistických pobytov v exotických oblastiach, konfrontovať ich s úrovňou očkovania, hygieny, zdravotníckej starostlivosti a života u nás.

       Program je bohatý, dúfame, že každý z Vás si v ňom nájde problematiku, ktorá ho záujme a o ktorej bude diskutovať. Za veľký vklad a prestíž kongresu považujeme skutočnosť, že spája lekárov z rôznych odborov a úrovní od špičkových a medzinárodne uznávaných odborníkov až po lekárov prvého kontaktu nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, posilňuje spoluprácu a akcieschopnosť verejného zdravotníctva a klinickej medicíny.

       Vítam Vás v mene všetkých organizátorov. Je pre nás cťou a potešením, že ste prišli.

 

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.,
predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti


 

Zdroj: Google Cache. Na stránke samedi.sk sa už PDF súbor s týmto textom nenachádza. V Google Cache ešte bol v čase uverejnenia tohto článku (11.I.2011 o 22:00), v tejto chvíli (22.III.2011 o 22:00) tam už však nie je.