Hydrogenfosforečnan draselný

22.08.2011 10:09
Sumárny vzorec: K2HPO4
Schéma molekuly: Schéma molekuly hydrogenfosforečnanu draselného
CAS číslo: 7758-11-4
Ako vyzerá: biely navlhlý prášok
LD50: neznáma

 

Všeobecné informácie

       Hydrogenfosforečnan draselný  je biela, sypká, hygroskopická látka, dobre rozpustná vo vode. Používa sa ako hnojivo, prídavná látka do potravín na zabránenie koagulácie bielkovín (E 340), pufračné činidlo, zdroj fosforu a draslíka a v medicíne na rast baktérií.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Nebezpečný pri kontakte s očami (dráždivý), pri požití. Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý), pri vdýchnutí.

       Ako potravinové aditívum sa hydrogenfosforečnan draselný považuje za bezpečnú látku.

       Pri požití môže spôsobiť ľahké žalúdočné a črevné podráždenie spojené s nevoľnosťou a vracaním. Vdýchnutie drobných čiastočiek môže spôsobiť ľahké podráždenie dýchacieho ústrojenstva.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.