Homeopat s 30-ročnou praxou o očkovaní

23.06.2010 01:22

Mgr. Jiří Čehovský, homeopat a majiteľ vydavateľstva Alternativa, Praha

 

       Nasledujúci článok je výňatkom z knihy "Homeopatie - víc než léčba" (Alternativa, Praha 1994, 1997 a 2007), z kapitoly "XIII. Homeopatie a alopatie neboli klasická medicína", podkapitoly "Očkování".
       Z češtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Iným bodom, v ktorom sa nezhoduje alopatia s homeopatiou, je ďalší silný článok alopatickej doktríny, a síce očkovanie. Kritika na tomto poli by mohla byť považovaná za nebezpečné rúhačstvo a pri akejkoľvek zmienke o tejto veci spustia alopati veľký krik, pričom sú ochotní označiť kritika za masového vraha bez toho, že by pripustili akúkoľvek rozumnú diskusiu. Homeopati objavili už v 19. storočí skutočnosť, že zdravotný kolaps mnohých ľudí nastal po vykonanom očkovaní. Choroby, ktoré vypukli, však nemuseli mať nič spoločné s obrazom choroby, proti ktorej bol pacient očkovaný. Tieto choroby, nazývané homeopatmi vakcinózy, majú konštitučný charakter. Očkovanie proti lokálnej patológii celkovo oslabilo organizmus a dochádza k prudkému rozvoju chronického ochorenia. Ak homeopat zistí takéto náhle oslabenie po očkovaní, často rutinne podáva pacientovi homeopatický liek Thuya, ktorý má k vakcinózam (obzvlášť po očkovaní proti kiahňam) úzky vzťah. Inou metódou nápravy škôd spôsobených očkovaním je podanie inkriminovanej vakcíny vo vysokom homeopatickom riedení. Najsprávnejšie však je užitie konštitučného lieku podľa súhrnu psychických a fyzických symptómov. Podanie konštitučného lieku je tiež najlepším a najspoľahlivejším očkovaním, najlepšou prevenciou proti chorobám. Konštitučný liek je zároveň schopný napraviť prípadné škody spôsobené očkovaním.

       Samotní alopati sú si vedomí rizík spojených s očkovaním, ale taja ich, čo ospravedlňujú jediným argumentom: niet inej alternatívy. Podľa týchto alopatov homeopatia neexistuje.

       Mnoho alopatických i homeopatických lekárov nabáda svojich pacientov, aby sa radšej očkovaniu vyhli, než aby niesli veľké riziká špatnej a dlhodobej reakcie na liek. Hlavne je napádaná trojkombinácia nazývaná v USA DPT, u nás Ditepe, zmiešaná vakcína proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu. Hlavne jej zložka Pé (pertussis - čierny kašeľ) je po dlhoročnom výskume považovaná za obzvlášť nebezpečnú. Aké môžu byť jej následky? Barbara Loe Fisher a Harris L. Coulter uvádzajú hneď na úvod svojej knihy "A Shot in the Dark" ("Výstrel v tme", zároveň však "Očkovanie v tme" - možno slovná hračka - pozn. prekl.) vydanej v roku 1991 toto:

"Vážne reakcie po očkovaní proti čiernemu kašľu sú dokumentované vedeckou literatúrou už vyše 50 rokov a mnohé sú zmienené v návodoch vydávaných pre lekárou Americkou lekárskou spoločnosťou (AMA), Americkou akadémiou pre pediatriu (AAP), Centrom pre kontrolu ochorení (CDC) a výrobcami vakcín: vysoká horúčka, kŕče (s horúčkou, či bez nej), neobvyklý divoký krik, tri alebo viac hodín trvajúci neutíšiteľný plač, mimoriadna spavosť, dieťa je veľmi ťažké zobudiť, straty vedomia, encefalopatia (poškodenie mozgu) a smrť. Koľko rodičov však vie, že ich dieťa môže mať po vážnej reakcii na toto očkovanie poškodený mozog, alebo že môže zomrieť?"

       Kniha A Shot in the Dark sa ďalej na 220 stranách podrobne zaoberá prípadmi poškodenia zdravia po očkovaní touto vakcínou. Ako ďalšie následky uvádza: epilepsiu, syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), astmu, chronické zápaly pľúc, oneskorenie v celkovom vývoji a ďalšie problémy. Všetko je dobre zdokumentované. Zároveň sú autori presvedčení, že v súčasnosti bežná forma čierneho kašľa nie je v zásade životu príliš nebezpečná a možnosť prekonať toto ochorenie predstavuje (aj bez homeopatickej liečby) menšie riziko, než sú riziká očkovania. Navyše sa ukazuje, že mnoho detí dostáva čierny kašeľ aj navzdory tomu, že boli proti nemu zaočkované.

       Na septembrovom Kongrese klasickej homeopatie v Brne v roku 1994 mal veľmi zaujímavú prednášku holandský homeopat Dr. Tinus Smits. Hovoril o očkovaní proti TBC. Uviedol, že toto očkovanie je považované za vôbec najrizikovejšie z toho dôvodu, že sa podáva hneď po narodení, kedy dieťa ešte nemá plne vyvinutý vlastný imunitný systém. Veľmi veľa chronických poškodení zdravia dojčiat je nutné pričítať na konto tohto očkovania. V Holandsku sa očkovanie dojčiat proti TBC nevykonáva a aj tak tam je vôbec najnižší výskyt TBC na svete! Je tiež známe, že toto očkovanie častokrát nemá očakávaný ochranný účinok a ochorenie sa vyskytuje aj u očkovaných osôb. V prípade očkovania proti TBC bol vykonaný (ako referoval T. Smits) dvojitý slepý pokus s dlhodobým sledovaním účastníkov, ktorý nedokázal ochranný účinok očkovania (žiadny rozdiel z hľadiska výskytu TBC medzi skupinou zaočkovaných a nezaočkovaných). Je zaujímavé, že podobný pokus s podobným výsledkom bol vykonaný v 60. rokoch aj u nás. Teraz (rozumej: v čase písania pôvodiny tohto článku - pozn. prekl.) sa v Českej republike tuberkulóza hrozivo šíri, a to v silne zaočkovanej populácii. Tuberkulózou trpia takmer výhradne zaočkovaní ľudia. V odborných kruhoch vznikajú úvahy, či sa priamo očkovanie nepodieľa na šírení tohto ochorenia.

       V knihe "The Immunization Decision. A Guide for Parents" ("Rozhodnutie o očkovaní - sprievodca pre rodičov"; v češtine vyšlo pod názvom "Problémy s očkováním", Alternativa, Praha 1995, kniha je už vypredaná - pozn. prekl.) uvádza Dr. Randall Neustaedter z USA 11 hlavných vakcín s ich rizikami. K téme poškodení zdravia vzniknutých očkovaním sa budeme v nadchádzajúcich rokoch nepochybne často vracať a budú dostupné dobre dokumentované štúdie na túto tému, ktoré sú v zahraničí bežne k dispozícii.

       Dr.med. Gerhard Buchwald publikoval v časopise Journal für klassische Homöopatie 1/1991 zaujímavú štúdiu, a doplnenú ju predniesol na kongrese v Karlových Varoch. Sleduje v nej s použitím oficiálnych štatistických údajov výskyt infekčných chorôb v priebehu posledných dvoch storočí. Zisťuje, že výskyt tzv. nákazlivých ochorení ako je tuberkulóza, pravé kiahne, obrna a mnoho ďalších, v Nemecku a v Rakúsku v posledných dvoch storočiach viac-menej plynule klesal až takmer k nule po polovici 20. storočia, pričom krivka poklesu nebola začiatkom plošného očkovania takmer vôbec ovplyvnená, a ak aj áno - tak len dočasným zvýšením výskytu danej choroby.

       Výrobcovia vakcín uvádzajú iba poslednú časť krivky poklesu chorobnosti - tú po začiatku plošného očkovania. Neuvádzajú však, že to je len malá časť, a to tá menej významná. Dr. Buchwald je toho názoru, že ústup nákazlivých akútnych ochorení začal zhruba pred dvesto rokmi zavádzaním intenzívnej poľnohospodárskej výroby a zlepšením výživy obyvateľstva, čiže odstránením hladu v širokých vrstvách populácie. Významne sa zlepšila hygiena bývania a stravovania i dostupnosť čistej pitnej vody. Tým bola významne zlepšená imunita ľudí. Výsledkom jeho štúdie je záver: očkovanie ústup chorôb ani v najmenšom neovplyvnilo. Dr. Buchwald je tiež autorom knihy "Impfen - Das Geschäft mit der Angst" ("Očkovanie - obchod so strachom"; vyšlo v češtine pod názvom "Očkování - obchod se strachem", Alternativa, Praha 2003 a 2009 - pozn. prekl.). Jedným z jeho objavov je aj to, že výskyt alergií je spôsobený plošným očkovaním. Ešte na začiatku 20. storočia boli alergie takmer neznámou chorobou. S tým, ako sa začalo šíriť očkovanie, rozšírili sa aj alergie, takže teraz zasahujú podstatnú časť populácie. Alergia je vlastne zmenenou imunitnou odpoveďou, reakciou (na peľ, perie apod.) očkovaním narušeného imunitného systému organizmu.

       Očkovanie nie je v európskych krajinách ako napr. Veľká Británia, Holandsko, Španielsko, Nemecko... povinné. Každý občan Veľkej Británie sa môže slobodne rozhodnúť, či riziká spojené s očkovaním podstúpi, alebo nie. Napr. v Nemecku pred mnohými rokmi existovalo povinné očkovanie, táto povinnosť však bola už dávno zrušená. Aj v USA, kde očkovanie proti niektorým chorobám je povinné, existuje právo občana odmietnuť očkovanie z dôvodu osobného presvedčenia - a nesmie byť v takomto prípade proti nemu vyvodená nijaká sankcia. Sloboda myslenia je základným ústavným právom aj u nás.

       Mnoho ľudí, a medzi nimi tiež mnoho alopatov, dnes očkovanie vzhľadom k jeho rizikám programovo odmieta. Na Západe teraz existuje rozsiahle hnutie proti očkovaniu, aj keď tam očkovanie povinné nie je. Očkovacia povinnosť, aká existuje u nás, je hrubým zásahom do demokratických práv občana.