GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“ — 2x DOPLNENÉ

16.08.2013 10:20

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnené: Článok bol pôvodne napísaný 8.VII.2013 o 1827 a doplnený o krátke správy z advokátskej kancelárie i z GSK 15.VII.2013 o 1116. Následne bol článok doplnený 16.VIII.2013 o 1020 o môj e-mail advokátovi GSK i GSK z 29.VII.2013.

 

       Dnes (8.VII.2013) mi bol poštou doručený nasledujúci list, datovaný 4.VII.2013, od advokátskej kancelárie, pracujúcej pre výrobcu očkovacích látok GlaxoSmithKline (GSK). Tu je zosnímaný list (obrázok): strana 1, strana 2, a nižšie uvádzam textový prepis:

 


hlavička - logo advokátskej kancelárie Polakovič & Partners


Ing. Marián Fillo
Jaseňová 26
010 07 Žilina

 

V Bratislave, dňa 4.7.2013

 

Vec: Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu

 

Ako advokátska kancelária, ktorá právne zastupuje spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len "klient"), si Vás týmto dovoľujeme kontaktovať ako autora článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" ktorý bol uverejnený v júnovom čísle mesačníka ZEM & VEK (ďalej ako "článok").

       Dotknutý článok sa venuje povinnému očkovaniu detí v Slovenskej republike, pričom v tejto súvislosti sa v článku odkazuje tiež na spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je v článku označená za distribútora všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku a sponzora prakticky všetkých lekárskych školení v oblasti očkovania na Slovensku a pediatri, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jemu podriadené orgány sú v článku označení za marketingové oddelenia spoločnosti GlaxoSmithKline. V spojení s vyššie uvádzanými skutočnosťami sa v článku doslovne uvádza, že "Je len jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci. Jeho názov je fašizmus."

       S ohľadom na znenie dotknutého článku, najmä s poukázaním na jeho vyššie uvedené časti, máme za to, že prostredníctvom obsahu predmetného článku dochádza k šíreniu nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov zo strany Vašej osoby ako autora článku, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena nášho klienta.

       Obsah dotknutého článku je spôsobilý v bežnom čitateľovi evokovať spojitosť spoločnosti GlaxoSmithKline s fašizmom, respektíve fašistickým zriadením a taktiež nelegitímne prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline so štátnou mocou, pričom vytváranie takýchto asociácií čitateľov v súvislosti s naším klientom je absolútne v rozpore so skutočným konaním a zmýšľaním nášho klienta a je v rozpore so zákonom.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.

       V zmysle ustanovenia § 19 b ods. 2 Občianskeho zákonníka odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.

       Ochranu dobrej povesti právnickej osoby je možné uplatňovať prostredníctvom úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných ustanoveniach § 19 b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, pričom predmetná ochrana sa poskytuje pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti právnickej osoby, ku ktorým môže dôjsť jednak nepravdivými a pravdu skresľujúcimi skutkovými tvrdeniami a tiež neprimeranými hodnotiacimi úsudkami.

       S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás týmto v mene nášho klienta vyzývame na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi a na odstránenie protiprávneho stavu tak, aby ste zamedzili ďalšiemu šíreniu nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich informácií zasahujúcich do dobrej povesti nášho klienta.

       Taktiež Vás týmto vyzývame na odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého uverejnením dotknutého článku, a to uverejnením verejného ospravedlnenia nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení:

       Ako autor článku s názvom "Povinné očkovanie - Fašizmus v zdravotníctve?" uverejneného v júnovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.y ktorých použitím v dotknutom článku došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

       V prípade, že nedôjde z Vašej strany k zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania a k odstráneniu protiprávneho stavu v zmysle vyššie uvedeného, naša advokátska kancelária je splnomocnená podniknúť všetky dostupné právne kroky na ochranu dobrého mena a dobrej povesti nášho klienta, vrátane domáhania sa ochrany týchto práv nášho klienta na súde.

 

       S pozdravom,

podpis JUDr. Marka Polakoviča


POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Vysoká 19, 81106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 233 559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71884/B
Tel.: 02/526 315 68-9, Fax: 02/529 250 67, E-mail: office@polakovic-partners.sk, web: www.polakovic-partners.sk


 

       Pozoruhodné je, že GSK sa cíti byť ohrozený článkom v časopise Zem a vek, ktorý je tak alternatívny, že viac už asi ani nemôže byť. Obratom som odpovedal e-mailom:

 

Moja odpoveď z 7.VII.2013 o 1817:

 


       Dobrý deň, pán Polakovič.

 

       Vo Vašom liste zo dňa 4.VII.2013 (viď príloha) ma obviňujete z protiprávneho konania, poškodzujúceho dobré meno Vášho klienta - GlaxoSmithKline (GSK). Taktiež ma obviňujete z toho, že v článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v časopise Zem a vek 5/2013 (on-line tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve/) uvádzam nepravdivé tvrdenia.

       Máte zjavne na mysli túto pasáž:

"Ešte väčšie podozrenie vzbudzuje fakt, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku dodáva jedna jediná firma - GlaxoSmithKline (GSK). Ročný obrat tejto firmy je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR. Je to práve táto firma, ktorá sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku. Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.

        Dá sa teda povedať, že ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce očkovanie (Úrad verejného zdravotníctva a jemu podriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva), sú v podstate marketingovým oddelením GSK.

       A je jedno spoločenské zriadenie, o ktorom jeho zakladateľ (Benito Mussolini) vyhlásil, že je spojením korporátnej a štátnej moci, a jeho názov je FAŠIZMUS."

logo GlaxoSmithKline       Rád by som vedel, čo presne podľa Vás nie je pravda a na základe čoho presne si to myslíte (podklady). Totiž:

 1. Je preukázateľným faktom, že všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku (konkrétne Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a Boostrix Polio) vyrába a dodáva GSK.
 2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: https://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2012.pdf), čo je cca 30,6 miliardy eur.
         Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez eurofondov) sú 10,4 miliardy, tzn. GSK ročne utŕži cca 3x viac než SR vyzbiera na daniach a poplatkoch. Tvrdenie, že "obrat tejto firmy [GSK] je cca 3x vyšší než príjmy štátneho rozpočtu SR", je teda tiež preukázateľne pravdivé.
 3. Ďalej tvrdím, že GSK "sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku". Mediforum škola očkovania je dokonca priamo v réžii GSK (viď https://www.mediforum.sk/historicky-uvod) a GSK sponzoruje aj každoročný Slovenský vakcinologický kongres v januári vo Vysokých Tatrách, ako aj každoročný Vakcinačný deň v Žiline, ktorý býva koncom septembra/začiatkom októbra. Viete snáď uviesť nejaké vzdelávacie podujatie o očkovaní pre slovenských lekárov, ktorého nie je GSK sponzorom? Ja také zatiaľ nepoznám, ale rád si rozšírim obzory.
 4. Ďalej tvrdím, že "Pediatri sú teda (neraz možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.", čo je samozrejme pravda, pretože ak pediatri vnucujú rodičom tzv. "povinné očkovanie", na ktoré má (viď 1) u nás de facto monopol GSK, tak to vo výsledku znamená, že vnucujú rodičom (možno nevedomky) výrobky GSK (sú de facto dealermi GSK). To, že odmietačom výrobkov GSK (de iure: odmietačom povinného očkovania) hrozí podľa zákona č. 355/2007 Z.z. štátom vymáhaná pokuta do výšky 331 € za jedno neočkované dieťa, snáď nechcete spochybniť.
 5. Keďže dodávateľom všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so získavaním a udržiavaním si zákazníkov:
  https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing 
         Keďže ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na Slovensku (ktoré je plne v réžii GSK), vo výsledku získavajú a udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto marketingovým oddelením GSK (resp. jeho neoficiálnou súčasťou).
 6. Na záver tvrdenie, pripisované Benitovi Mussolinimu, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci, nájdete v mnohých zdrojoch, napr. aj tu:
  https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/benitomuss388775.html

       Pravda, našiel som na webe aj diskusiu, spochybňujúcu autenticitu tohto tvrdenia - vraj autorom výroku nie je Benito Mussolini, ale niekto iný. Navyše ani nie je celkom isté, z ktorého roku toto tvrdenie pochádza. To však na veci až tak veľa nemení, keďže fašistický taliansky štát Benita Mussoliniho skutočne vykazoval spojenie štátnej a korporátnej moci:
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism#Fascist_corporatism

       Iní však argumentujú, že korporácie v ponímaní talianskych fašistov sú niečo iné než korporácie dnešné (akou je aj GSK), že vo fašizme nešlo o prevzatie štátnej moci súkromnými korporáciami, ale naopak o usmerňovanie súkromných podnikov štátnou mocou:
https://blog.skepticallibertarian.com/2013/02/07/fake-quote-files-mussolini-on-fascism-and-corporatism/

       Stále však ide o úzke spojenie štátu so súkromnými podnikmi, hoci v opačnom garde. V súčasnosti má jednoznačne GSK navrch oproti Slovenskej republike (cca 3x vyšší obrat než príjmy SR), za Mussoliniho fašizmu však mal údajne štát navrch oproti súkromníkom - prinajmenšom podľa oficiálnej ideológie, hoci o skutočnom stave by sa dalo pochybovať.

       Ak to je skutočne tak, moje prirovnanie súčasného stavu povinného očkovania na Slovensku (s GSK ako de facto monopolným dodávateľom) k Mussoliniho fašizmu bolo naozaj neprimerané, lebo u nás to je totiž v istých rysoch ešte horšie než v Mussoliniho fašizme (t.j.u nás korporácie ovládajú štát, čiže štát neovláda korporácie, ako to zrejme bolo (alebo malo byť) za Mussoliniho).

 

       Takže ak chcete ospravedlnenie, môžem sa ospravedlniť nanajvýš za to, že som si neoveril autorstvo predmetného výroku (že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci) a že som nepochopil rozdiel medzi tým, čo sa pod korporáciou myslelo za Mussoliniho, a tým, čo sa pod korporáciou rozumie dnes. To by bolo úprimné ospravedlnenie sa. Nemôžem to však formulovať ako ospravedlnenie voči GSK, keďže (domysliac všetky dôsledky) z toho GSK nakoniec vyjde ešte horšie, než v pôvodnom článku, lebo súčasný stav na Slovensku je v istých rysoch vlastne ešte horší než Mussoliniho fašizmus (viď vyššie).

       Ďalej protestujem voči obvineniam, že som spojil GSK s fašizmom resp. fašistickým zriadením. Osobne sa domnievam, že za súčasný neblahý stav je oveľa skôr zodpovedný slovenský štátny aparát, politické strany, NR SR, resp. naši poslanci (volení zástupcovia), ktorí vytvorili legislatívu, umožňujúcu de facto monopol v dodávkach vakcín pre povinné očkovanie detí, umožňujúcu monopolnému dodávateľovi (spolu)financovať či dokonca priamo usporadúvať prakticky všetky vzdelávacie aktivity pre slovenských lekárov v oblasti očkovania. A je tiež chybou slovenských občanov, že to štátnemu aparátu a politikom dovolili urobiť. GSK len príhodne využil možnosti, ktoré sa mu na Slovensku naskytli vďaka nekompetentným a/alebo iné záujmy než záujmy občanov (voličov) obhajujúcim politikom.

       Taktiež protestujem voči obvineniu, že som v bežnom čitateľovi evokoval nelegitímne spojenie GSK so štátnou mocou. Toto spojenie očividne jestvuje a je veľmi tesné: GSK dodáva všetky plne hradené povinné detské vakcíny, GSK usporadúva/sponzoruje školenia, dokonca štátne úrady robia reklamné kampane v prospech GSK (viď napr. tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/), ale - žiaľ - zdá sa, že to nie je protiprávne (nelegitímne). Aspoň sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť zákon, s ktorým by to bolo v rozpore. A to ma práveže nesmierne mrzí, pretože súčasný stav považujem za obludne amorálny, ale aj napriek tomu, žiaľ, legálny. Takže toto Vaše obvinenie je nielenže krivé, ale dokonca úplne absurdné.

       Dovoľujem si Vás tiež upozorniť, že nie som vydavateľom časopisu Zem a vek. Nie je teda v mojej moci donútiť vydavateľa k tomu, aby vydal v najbližšom čísle Vami navrhnuté ospravedlnenie.

       Navyše sa vôbec nestotožňujem so znením Vami navrhnutého ospravedlnenia. Neuviedol som totiž nijaké nepravdivé informácie o GSK. Všetky tvrdenia o GSK, ktoré som uviedol, sú dobre podložené (viď body 1. až 5. vyššie). Ak sa domnievate, že nie, žiadam Vás týmto, aby ste vecne, pomocou overiteľných faktov a prípadne aj striktnej logiky, vyvrátil aspoň jedno z mojich tvrdení o GSK (1. až 5.). V mojom článku tiež nie sú uvedené žiadne hodnotiace úsudky vo vzťahu ku GSK, tobôž nie neprimerané. Všetky hodnotiace úsudky, ktoré naznačujete, sú len Vaše dojmy, že tzv. "bežný čitateľ" si asi domyslí to a to, hoci to tam priamo napísané nie je. Je mi ľúto, ale ja nie som zodpovedný za dojmy či domýšľavosť "bežného čitateľa", ale len za pravdivosť tvrdení, ktoré čierne na bielom stoja v článku. Mohol ste si tiež všimnúť, že "bežnými čitateľmi" časopisu Zem a vek asi sotva budú "bežní" radoví občania. Sú to skôr z radu vytŕčajúci občania, ktorí si o GSK i ďalších popredných farmaceutických korporáciách tak-či-tak myslia svoje, napr. na základe článkov ako tento: https://www.zzz.sk/?clanok=12652, ktorých autorom nie som ja. To znamená, že môj článok v žiadnom prípade nemôže nijak ohroziť dobrú povesť GSK u čitateľov časopisu Zem a vek, pretože GSK u čitateľov časopisu Zem a vek nemal dobrú povesť už dávno pred prečítaním si môjho článku. A ako sa hovorí: kde nič nie je, tam ani čert neberie.

       Navrhujem namiesto toho takéto ospravedlnenie sa čitateľom časopisu Zem a vek, ktoré ale neviem, či mi bude redakcia časopisu ochotná uverejniť:

"Milé čitateľky, vážení čitatelia,

       rád by som sa týmto ako autor ospravedlnil za pravdepodobne nesprávnu citáciu v závere článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" z čísla 5/2013.

       Domnieval som sa, že často citovaný výrok "Fašizmus by sa mal po správnosti volať skôr korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci", pripisovaný Benitovi Mussolinimu, je autentickým výrokom tohto fašistického diktátora. Ako som až dodatočne zistil, zatiaľ sa nepodarilo doložiť, že by šlo o skutočný Mussoliniho výrok, ba dokonca najstaršia doposiaľ nájdená zmienka o tomto výroku je až z 90. rokov 20. storočia, takže je možné, že tento výrok ani nepochádza z obdobia fašistického štátu v Taliansku. Navyše sa zdá, že hoci korporácie boli základným kameňom fašizmu, pod korporáciami sa v tom čase chápalo niečo iné než dnes, aj keď medzi korporáciami a fašistickým štátom skutočne bolo tesné prepojenie. Pritom vo fašistickom korporativizme údajne štát ovládal/usmerňoval korporácie a nie opačne - čo rozumieme pod korporativizmom dnes (t.j. že korporácie ovládajú štát).

       Moje použitie citovaného (a zrejme neautentického) výroku o fašizme ako spojení štátnej a korporátnej moci teda bolo neprimerané, pretože súčasná situácia na Slovensku (kedy firma GlaxoSmithKline (GSK) má pod palcom dodávky všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, usporadúva/sponzoruje pravdepodobne všetky vzdelávacie podujatia o očkovaní pre slovenských lekárov a štát usporadúva za peniaze daňových poplatníkov "osvetové" kampane v prospech GSK, viď napr. https://www.slobodavockovani.sk/news/uvz-sr-ako-reklamna-agentura-pre-pfizer-a-gsk-teraz-uz-oficialne/, pričom GSK má celosvetovo cca 3x vyššie príjmy než Slovenská republika) je v skutočnosti oveľa horšia než Mussoliniho fašistický korporativizmus.

       Zároveň upozorňujem, že zo súčasného stavu neobviňujem GSK, ale slovenské štátne úrady a politikov pochybných morálnych kvalít, ktorí dopustili, že to zašlo až tak ďaleko, pretože hoci je súčasný stav nehorázny, zdá sa, že je plne v súlade so zákonom."

       Pod toto som ochotný sa podpísať, rozhodne však nie pod to, čo ste uviedol vo svojom liste, keďže ste nepredložil nič, čo by doložilo nepravdivosť mojich tvrdení o GSK. Ak niečo v mojom článku nebolo pravdivé, tak len tá nešťastná posledná veta, kde však nie je o GSK zmienka. Po správnosti mala teda tá posledná veta znieť:

"Spojenie štátu a korporácií je jedným zo základných rysov Mussoliniho fašizmu, v ktorom však korporácie poslúchajú štát a nie opačne (prinajmenšom podľa oficiálnej fašistickej ideológie), takže súčasný stav povinného očkovania na Slovensku možno označiť za horší než Mussoliniho fašizmus."

       Ako iste pochopíte, nemôžem sa - čoby človek s morálnou integritou - ospravedlniť za nepravdivosť niečoho, o čom som presvedčený, že to je pravda, ba dokonca čoho pravdivosť viem dobre doložiť (viď body 1. až 5. vyššie). Preto je Vami navrhnuté ospravedlnenie pre mňa neprijateľné, čo som však ochotný prehodnotiť, ak mi predložíte dôkazy o nepravdivosti aspoň jedného z vyššie uvedených mojich tvrdení o GSK (1. až 5.).

 

       Potvrďte mi, prosím, prijatie tohto e-mailu.

 

Za odpoveď vopred ďakuje

--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)


 

Doplnené 15.VII.2013 o 1116

       Vo štvrtok 11.VII.2013 mi z advokátskej kancelárie odpísali:

 


Dobrý deň,

       v nadväznosti na náš predchádzajúci e-mail si Vás dovoľujeme informovať že nakoľko predmetnú záležitosť ktorej sa Vaša e-mailova reakcia týkala má nastarosti a vybavuje ju JUDr. Marko Polakovič ktorý je až do 21.7.2013 mimo kancelárie, s vašou e-mailovou reakciou a odpoveďou sa bude zaoberať až po svojom návrate do kancelárie.


 

       GSK mi doposiaľ neodpísal, ale odpísal istej novinárke:

 


       Vzhľadom na už prebiehajúci proces komunikácie medzi Advokátskou kanceláriou a autorom článku,  GSK nemá dôvod komentovať a vyjadrovať sa k uvedenej záležitosti prostredníctvom médií.


 

Doplnené 16.VIII.2013 o 1020

       Po týždni od plánovaného návratu JUDr. Marka Polakoviča do kancelárie, počas ktorého som nedostal od neho žiadnu odpoveď, som mu poslal nasledujúci e-mail:

 


Vážený pán Polakovič,


dovoľujem si Vás upozorniť, že svojím nekonaním - neodpovedaním na môj e-mail z 8.VII.2013 (viď nižšie - pod signatúrou) - ste účinne zabránil tomu, čo vo svojom liste zo 4.VII.2013 (viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/gsk-ziada-ospravedlnenie-za-clanok-povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve-/ ) požadujete, tzn. uverejnenie ospravedlnenia sa za článok "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v najbližšom čísle časopisu Zem & vek. Keďže nový Zem & vek už ide do tlače a Vy ste 3 týždne absolútne nijak nereagoval na môj e-mail, prepásol ste príležitosť dosiahnuť to, čo ste - zdá sa - dosiahnuť chcel.

Znemožnil ste to aj tým, že ste sa s touto žiadosťou obrátil na mňa, hoci nie som ani majiteľom, ani akcionárom, podieľnikom, šéfredaktorom či redaktorom spomínaného časopisu, tzn. nie som osobou, ktorá rozhoduje o tom, čo v časopise bude či nebude uverejnené. Po správnosti ste sa mal obrátiť na redakciu Zem & vek, to ste ale - nakoľko viem - neurobil.

A do tretice: Vami navrhované znenie ospravedlnenia by tak-či-tak nemohlo byť uverejnené, keďže v ňom píšete, že predmetný článok vyšiel v júnovom vydaní Zem & vek, čo ale nie je pravda - vyšiel v májovom vydaní.

Tiež si Vás dovoľujem upozorniť, že ste sa nepreukázal notársky overeným splnomocnením k právnemu zastupovaniu spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. v tejto veci a vzhľadom k vyslovene diletantským chybám, ktorých ste sa vo svojej žiadosti dopustil, nemám veľmi dôvod veriť, že Vás táto spoločnosť naozaj poverila k jej právnemu zastupovaniu.


Pekný deň praje a na skorú odpoveď sa teší
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)


 

       E-mail šiel v kópii GSK. Odpoveď doposiaľ (16.VIII.2013) žiadna — ani od GSK, ani od JUDr. Marka Polakoviča.

       Neviem, čo si o tom mám myslieť. GSK so svojím advokátom to vzdali, alebo intenzívne pripravujú žalobu? Nech je ako chce, domnievam sa, že som žiadnu odpoveď nedostal preto, lebo akokoľvek by bol GSK či jeho advokát odpovedal, len by si pohoršil(i). Možno len skúšali, či sa nechám zastrašiť. A keď zistili, že nie, tak sklopili uši. Alebo naozaj pripravujú žalobu. Uvidíme. Každopádne, pomoc mi ponúklo pár veľmi úspešných právnikov, takže sa teším na prípadnú súdnu dohru s advokátom GSK, ktorému ani len webová stránka (www.polakovic-partners.sk) nefunguje (údaj k 16.VIII.2013).

 

Pokračovanie v článku „GSK vs. Zem & vek 5/2013 — 2. kolo“.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: GSK žiada ospravedlnenie za článok „Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?“

illuminatiworldwideorder@gmail.com

illuminati worldwide headquarter | 08.06.2021

POZDRAVY OD VEĽKÉHO MAJSTRA! AK SA TÝKAJETE, ABY STE SA STALI ČLENOM VEĽKÉHO ILUMINATI, VÍTAME VÁS. Staňte sa súčasťou niečoho ziskového a špeciálneho (VITAJTE VO SVETE ILUMINATI). Ste POLITIK, INŽINIER, LEKÁR, ZÁBAVA, MOD EL, ABSOLVENT / ŠTUDENT, ALEBO MÁTE NA PAMÄTI ROZŠÍRENIE PODNIKANIA, ABY SA STAL VEĽKÝMI MINUTAMI. Je tiež dôležité vedieť, že stať sa členom a zarobiť sumu 100 000 000 dolárov ako mesačný plat člena Illuminati. „PRÍLEŽITOSŤ“ Veľká iluminátska organizácia vás zbohatne a niektoré z týchto slávnych ZLATÝCH na svete vás zdvihnú z koreňa trávy a zavedú do vyšších výšok, ak ste už dlho túžili byť a spolu budeme vládnuť svetu s veľká a mocná sila Iluminátov, dlhý život a prosperita tu na zemi s večným životom a radosťou. kontaktujte nás s úradnou poštou: illuminatiworldwideorder@gmail.com. alebo WhatsApp +15184145254 Čakáme, aby sme vás viedli k vášmu osudu

tup110855trurtu

nym110855krya | 31.12.2020

mps110855rttyneg tJ7iqSt DQA9 OoZSS4i

tup110855uytjthyegt

nym110855flebno | 30.12.2020

mss110855uttjr DShUbSt GctL u8J2qai

Prečo?

lima | 26.08.2013

Prečo sa mocní sveta a korporátnici tak strachujú o naše zdravie (keď nebudeme očkovaní)? Veď by im to iba malo hrať do karát, keď chcú ľudskú populáciu skresať na jednu pätinu. Podľa ich teórií o neočkovaní a šírení chorôb majú jedinečnú šancu nechať vymrieť štyri pätiny ľudskej populácie bez práce a starostí, ale oni to akosi nechcú. Jedine, že by to nebolo s tým neočkovaním proti chorobám až také zlé ako sa to verejne prezentuje, ale naopak, že by populácia začala sršať zdravím, životaschopnosťou a spokojnosťou.

otazky na pana filla

kayzer | 23.08.2013

Pan Fillo, vystupujete ako bojovnik za slobodu.

Preto by ma zaujimalo, aky mate vztah k homosexualite, evanjelikom, zidom, k romom.

Taktiez by ma zaujimalo ci ste clenom alebo funkcionarom nejakej cirkvi alebo sekty.

Dalsia otazka, mate nejake obchodne aktivity, zaoberate sa predajom vyzivovych doplnkov alebo niecoho podobneho? Pripadne nesponzuruje vas vyrobca alebo predajca tychto doplnkov?

Potesia ma pravdive a hlavne uprimne odpovede

Re:otazky na pana filla

Ing. Marián FILLO | 30.08.2013

Ad 1)
Nie som homosexuál, ani o nikom mne osobne známom neviem, že by bol homosexuál. Môj názor je taký, že homosexualita by sa nemala trestať či prenasledovať, avšak je to niečo, čo už len čisto z biologického hľadiska nie je normálne a (dlohodobo vzaté) životaschopné, preto by sa to nemalo ani propagovať, ani o tom učiť na školách ako o niečom normálnom či dokonca nasledovania hodnom. Neprechovávam voči homosexuálom nijakú nenávisť či odpor a som proti tomu, aby bolo homosexuálom bránené žiť spolu, avšak rodina je pre mňa len a len otec + matka + dieťa/deti, rozhodne a za žiadnych okolností nie homosexuálny vzťah. Rodina je od slova rodiť a z homosexuálneho vzťahu potomstvo povstať nemôže, takže by bolo logickým nezmyslom nazvať homosexuálny vzťah rodinou. Nemám však nič proti tomu, aby napr. v oblasti informovania o zdravotnom stave či v oblasti dedičstva mali homosexuálne páry rovnaké práva ako manžel voči manželke resp. opačne.

Som pokrstený v Evanjelickej cirkvi a.v. vo veku 11 dní života. Nehlásim sa k tejto cirkvi, nenavštevujem jej obrady, okrem krstného listu ma k nej absolútne nič neviaže. Mám pár známych, aktívnych v ECAV, a myslím si, že evanjelici zohrali významnú úlohu v svetových i slovenských dejinách, avšak mám taký pocit, že dnes im už dochádza dych. Ale možno to je len mojou neznalosťou.

Osobne nepoznám nijakého žida (resp. o nikom mne osobne známom neviem, že je žid). Starý zákon (a teda základy židovskej viery) však mám prečítaný a domnievam sa, že keby všetci ľudia na Zemi dodržiavali aspoň starozákonné desatoro, bola by Zem rajskou záhradou. Kresťanstvo však považujem za vyšší level, ktorý síce pôvodne zo židovstva vzišiel, ale prináša úplne nové a dovtedy v židovstve nevídané impulzy, ktoré možno prebleskovali už predtým v buddhizme či iných smeroch, naplno však zažiarili až s vtelením Krista do tela istého Ježiša z Nazaretu. Z politického hľadiska mám vážne výhrady voči židovským bankovníckym klanom (Rottschildovci ai.), ako aj voči politike Izraela voči Palestíncom, ale i okolitým štátom a nevidím veľký rozdiel medzi tým, ako sa pred 70 rokmi nacisti správali k židom, a tým, ako sa židia správajú k moslimom na svojom území a v susedných štátoch.

Nie je Róm ako Róm. Niektorí sú "socializovaní", iní si uchovali istú dávku "divokosti". Domnievam sa, že boli v minulosti demoralizovaní a utláčaní už od Rakúsko-Uhorska, pričom ich takmer úplný kultúrny rozklad zavŕšili komunisti. Sú zneužívaní na politické ciele a peniaze, ktoré "idú na Rómov", sú tunelované ako príslušníkmi väčšinovej populácie, tak aj chytrákmi spomedzi nich samých. Na druhej strane by ale zo strany tých divokejších nezaškodilo viac empatie voči "väčšinovým" susedom, ktorí sa notoricky sťažujú na problematické spolunažívanie. Vidím teda veľké rezervy aj na strane Rómov a nepovažujem ich za úplné neviniatka. A je naozaj nešťastné, že ich ľudský potenciál zostáva nevyužitý a upadá, čo sa však týka všetkých nedobrovoľne nezamestnaných. Lebo správna ekonomika šetrí materiálne/energetické zdroje, ale snaží sa naplno využiť všetky ľudské zdroje. Nevyužitie akejkoľvek ľudskej pracovnej sily je plytvaním. Pritom je veľa toho, čo by bolo treba urobiť a kde by sa ich práca dala vhodne využiť. A hoci to poniektorí dobre platení aktivisti považujú za rasizmus, som presvedčený, že Rómovia si vyžadujú iný prístup než väčšinová populácia, lebo skrátka ich národná mentalita je iná. Na druhú stranu som presvedčený o tom, že ak chce niekto mať rovnaké práva, mal by si plniť aj rovnaké povinnosti. Ak si tie povinnosti neplní, mali by mu byť náležite (ale s citom) krátené aj jeho práva (okrem najzákladnejších ľudských práv, pravdaže).

Ad 2)
Nie som funkcionárom nijakej cirkvi a už vôbec nie sekty. Moja náboženská seba-charakteristika je "nezaškatuľkovateľný kresťan". Občas sa objavím v katolíckom alebo husitskom kostole, ale to len niekoľkokrát do roka.

Ad 3)
Mal som, ale už nemám nijaké obchodné aktivity.

Výživové doplnky nepredávam, len niekedy, keď si nejaké pre seba objednávam cez internet zo zámoria, pripoja sa k mojej objednávke niekoľkí priatelia/známi, vďaka čomu ušetríme na poštovnom (čím viac objednaných kusov, tým nižšie poštovné v prepočte na kus). To však nie je obchod, ale skôr vzájomná priateľská výpomoc.

Nijaký výrobca ani predajca výživových doplnkov ma nesponzoruje (prinajmenšom o tom neviem). Firma Vogus s.r.o. však zaplatila v niekoľkých časopisoch uverejnenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní ako svoju platenú inzerciu. Nemám ale (a nemal som nikdy) nijaký pracovný ani obchodný vzťah s touto firmou a nikdy nesponzorovala mňa osobne.

pravdu sa neda vlastnit

Xyba matrixu | 02.08.2013

stat, korporacia, nabozenstvo,=mafia, cigani atd., atd. nie je na vine a je xore snazit sa ho zmenit,
pretoze je to len plesnovite oxorenie a zije len tam kde ma dobre podmienky na zivot
zmenit treba tie podmienky, cize samix seba, lebo vy ste ti hostitelia, otroci, obcania, veriaci, europania, Slovaci, butatoti
z ktorix tito upiri cicaju zivot a za ix zlociny ste spoluzodpovedni

Slava Slovenom, hrob nepriatelom!

Re:pravdu sa neda vlastnit

Ing. Marián FILLO | 16.08.2013

Amen!

Re: Slovaci zobudte sa

Lea | 15.07.2013

absolutne suhlasim s Lacom..Pan Fillo svojou pracou pomaha nam druhym otvorit oci, avsak ohrozuje seba a svoju rodinu.. Neskutocne ho za to obdivujem. Snazim sa prispiet aspon sirenim tychto obcas az dych berucich info. Zelam Vam vsetko iba to najlepsie. Ste uzasny clovek pan Fillo!

pán fillo

daniela novakova | 15.07.2013

poviem vám to tak ako mi huba narástla...veľmi vás obdivujem a krupica špagát naozaj ďakujem vašim rodičom že ste tu lebo inak by sa tu asi nenašiel nikto kto sa takto verejne zasadzuje za NAŠE právo byť na tomto svete a byť zdravý. nechcem aby to znelo že sa niekam tlačím alebo natískam, pomáham mojej kamarátke lorne aspoň pri zbieraní podpisov za slobodnú voľbu v očkovaní. dúfam že aspoň touto troškou prispejem a zasadím sa o to aby to bola naozaj len a len naša voľba....kuadrát, mať ten rozum čo teraz a ešte raz mať 18 tak svoje detváky ani za toho svatého nedám vopichať. prajem aby sa vám podarilo toto všetko doviesť do úspešného konca a ľuďom čo si vymetajú mozgy pri bezduchých škatuliach sálajúcich modrasté svetlo, aby sa už konečne zobudili. nie som nejaká preborníčka v písaní ale dúfam, že som sem dostala to čo je vo mne a zároveň dúfam, že tí čo to mali pochopiť tak to pochopia

Slováci zobudde sa

Laco | 15.07.2013

Je až zarážajúce ako sa niektoré príspevky pustili do p.Filla.Chvala bohu že to bola menšina.Ale nikoho nenapadlo akú záslužnú vec urobil a aké obrovské nebezpečie mu hrozí.Nestačí len povedať výborne,držíme palce atd.ale povedať aj B.Čo potom ak...Totiž tieto korporácie sú tak neskutočne silné, že pre nich nie je problém fyzická likvidácia nepohodlných aktivistov.Nájomní vrahovia atd.Celé zlo plynie len a len z ohromných ziskov a tiež z plánu celkovej redukcie obyvateltva zeme, ktorú si naplánovali elity alebo ak chcete Ilumináti.Veľkým vyznávačom tohto projektu je aj rodina Billa Geitza.Je to všetko spustené.

zamestnanci-firmy-glaxosmithkline-podplaceli-v-cine-lekare

kiwhjusdghu | 11.07.2013

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2398-zamestnanci-firmy-glaxosmithkline-podplaceli-v-cine-lekare

GSK podplácalo v Číne

Rasťo | 11.07.2013

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2398-zamestnanci-firmy-glaxosmithkline-podplaceli-v-cine-lekare

U.S. Federal Court Rules Autism & Brain Damage Caused By Big Pharma Vaccine!

Tomas Hlavac | 11.07.2013

https://beforeitsnews.com/health/2013/07/breaking-u-s-federal-court-rules-autism-brain-damage-caused-by-big-pharma-vaccine-2497372.html?utm_content=awesm-publisher&utm_campaign=&utm_medium=twitter&utm_source=http%3A%2F%2Ft.co%2FGCiKiBYKEE&utm_term=http%3A%2F%2Fb4in.info%2FtBMq

fakujem tie ich vakciny!!!

milanko | 11.07.2013

mam 40 rokov bol som ockovany raz v zivote proti tetanu ked som bol dieta odvtedy som sa nedal nikdy ockovat a som zdravy ako ryba ..udoktora som asi tak 1 krat do roka aj to v najnutnejsom pripade....snazim sa jest potraviny bez Ecok hlavne vela vitaminov podotykam prirodnych a nakupujem potraviny vyhradne od domacich pestovatelov..to je prvy krok tomu aby si ludia prestali kupovat ti sracky plne chemikalii ktore im ponukaju nelen v lekarnach ale aj v beznych potravinach...........lenze slovaci su taky tupy lenivci ze su ich plne tesca billi kaufland a odobne a dokym budu tie sracky kupovat dovted tie pajzle budu stat a zarabat!!!!!!!!!!!!!!!!

Re:fakujem tie ich vakciny!!!

Marika | 14.07.2013

Ahoj Milanko, ak mas 40 rokov, ako si dosiahol ze v tej dobe ta nezaockovali, ved to bolo pre beznych ludi nemozne...aspon co viem kto sa priecil, bol trestany.

Re:Re:fakujem tie ich vakciny!!!

Ing. Marián Fillo | 15.07.2013

možno mal rodičov lekárov...

s tymi lekarmi je to takto...

bb33 | 01.08.2013

na stranke spustite prehravanie a pocuvajte.

https://www.radioviva.sk/vysielanie/rubriky-a-relacie/mlcanie/204diel-chemoterapiu-by-lekari-nepodstupili.html

Re:s tymi lekarmi je to takto...

Dr.Mengele | 17.08.2013

ale im nerobí žiaden problém intravenózne podávanie tých najťažších jedov do detských žíl...fuj

mmm

Laco | 10.07.2013

GSK je iba spickou ladovca. Kedy konecne zacneme po uliciach stvat ako psov slovenskych zamestnancov MONSANTO?

Tie prasce si nezasluzia nic ine iba postavit k muru a gulku do hlavy.

Re:mmm

IP | 10.07.2013

Napríklad taliani jedno vysokopostavené prasa zastrelili a preto u nich nie je GM. V Madarsku sa palili polia s GM. Iba Slovenso spi.

Re:Re:mmm

Helena | 16.07.2013

U nás sa pestuje gmo kukurica a gmo zemiaky. Čítala som, že zámerne sa to tají kde lebo sa boja aby neprišli aktivisti a celé im to tam nezničili. A týmto sa u nás krmi dobytok. A bohužiaľ mnohí ani nevedia aké je gmo nebezpečné (vytvára neskutočne veľa chorôb, počnúc od rakoviny). Na mojom chemtrailsovom webe sú videa s lekármi - koľko chorôb vyvoláva chemtrails. Včera napr.o tom písal neurochirurg na www.naturalnews.com ako veľmi sa z toho rozširujú neurol. a iné choroby. Mnohí sme chronicky unavení, mnohí máme chronicky labilný žalúdok... Ale robí sa depopulácia a chce sa zničiť pôda (je už pripravených veľa gmo plodín a tie sú odolné hliníku a hlavná zložka chemtrailsu je hliník...)

Re:mmm

Nebuchenedzer | 11.07.2013

100% súhlasím

podpora

aya | 10.07.2013

Važený pán Fillo,neviem ako Vam pomocť,snáď podpora mnohých prebudených ľudí, nech je pre Vás morálnou silou,že sme tu všetci na jednej lodi. Cudzia farmafirma zarába na našom území,našom národe a kaličí naše deti o ktoré sa my matky potom starame cely život a obetúvame svoje životy,len preto,lebo v našom parlamente sedia ľahostajní a nekompetentni ľudia,ktorí sú radi ,že sa na 4 a viac rokov dostali ku korytám.Je to problém celej našej spoločnosti a urcite existuje legálna cesta ako z toho hnusu von,von kvoli našim deťom........každý ,kto tu piše nieje ľahostajný ,má len možno iný názor na vec ,ale spoločnými silami to určite povedie k prosperite nás všetkých slovákov......... som s Vami v boji o pravdu

Re:podpora

Michal | 20.07.2013

Pekne si to napísala aya. Súhlasím stebou.

Firma GSK (GlaxoSmithKline)

Ildiko | 10.07.2013

Bližšie informácie o firme GSK (GlaxoSmithKline) so dočítate v článku: GlaxoSmithKline sa vyhráža stránke Sloboda v očkovaní
https://www.badatel.sk/kpm/glaxosmithkline-sa-vyhraza-stranke-sloboda-ockovani/

vyhlasenie.....

Nedlouholudsky | 10.07.2013

tymto ja vyhlasujem, ze spolocnost GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., NEBUDE VRAHOM MOJICH DETI, TAK ITSO AKO NEZABIJE MOJU RODINU...

LEBO S firmou GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., NECHCEM MAT NIC SPOLOCNE PRE JEJ POCHYBNE MENO a POCHYBNE PRODUKTY najma co sa tyka ockovacich latok klasifikovane ako "povinne"........

spokojne moze zabit alebo mrzacit koho chce, a ako chce pokial tym neporusi zakony..... ale nie mna a ani nie moju rodinu...

Re:vyhlasenie.....

IP | 10.07.2013

Problem je ze nemozes kaslat na inych, lebo proti nim treba postavat co najviac ludi. Ale vyjadrenie ze mozu zabit inych asi zatrasie v hlave aj uplne neveriacemu.

Mnohé vakcíny jsou vlastně experimenty.

Ildiko | 10.07.2013

Mnohé vakcíny jsou vlastně experimenty. Jeden takový experiment provedly Kaiser Permanente of Southern California a U.S. Center for Disease Control (CDC) s požehnáním Světové zdravotnické organizace: V letech 1989 aţ 1991 bylo naočkováno 1500 „chudých, černošských a latinskoamerických dětí, zejména z Los Angeles, virem spalniček Edmonston-Zagreb (E-Z). Předtím se tento experiment prováděl v Africe, na Haiti a v Mexiku s katastrofálními výsledky. Obrovské množství dětí zemřelo ihned po vakcinaci a mnoho dalších na následky potlačené imunity zaviněné vakcinaci, protože tyto děti nebyly schopny bojovat s ostatními patogeny." (Kathleen Deoul, Cancer Cover-Up (Genocide), Maskovaná rakovina (Genocida), viz Bibliografie).

Očkování vede k imunosupresivitě, schopnosti potlačit imunitní reakci hostitele, a k mutacím virů, což způsobuje bezpočet nemocí, jimiž dnes mnozí z nás trpí. Z pouhé hlouposti a touhy ovládnout přírodu a druhé zavinili lidé a jejich přístup ke vědě mnoho zbytečné bolesti, utrpení a úmrtí. Nemoci jako syndrom války v Zálivu, AIDS, rakovina, tělesné mutace a spousta dalších mají přímou souvislost s očkováním. Protože většina vakcín je živých a získaných z lidských nebo zvířecích tkání (např. z opičích ledvin, skotu, lidského embrya, kuřecího srdce a lidské placenty), dochází k infikování těmito viry (vakcínami) a k jejich mutacím. Zatímco příroda se udržuje v rovnováze a harmonii, lidské ego ji zaplavuje mutacemi a narušuje její rovnováhu, což má příšerné následky již dnes.

Barbara Loe Fisherová, předsedkyně Národního informačního centra o vakcínách, tvrdí, že vakcíny mají na svědomí čím dál větší počet dětí a dospělých s endokrinními a neurologickými poruchami, hyperaktivitou, problémy s učením, astmatem, syndromem chronické únavy, sžíravými vředy, revmatickou artritidou, roztroušenou sklerózou a nemocemi projevujícími se záchvaty. Usiluje o monitorování dlouhodobých následků hromadné vakcinace a požaduje, aby si lékaři byli naprosto jistí, že jejich vakcíny neohrožují lidské zdraví.

Dnes jizţ existují přesvědčivé důkazy, které se opírají o výzkum a ohlášené případy z USA, Velké Británie, Afriky, Nového Zélandu i odjinud, že očkování je toxická a smrtící metoda. Proč naše vláda a instituce, které byly vytvořeny kvůli ochraně našeho zdraví trpí taková zvěrstva ? Jaký je rozdíl mezi tím, co se děje teď a co se dělo v nacistickém Německu, kde byly při podobných pokusech zlikvidovány statisíce Židů ? Jedině ten, ţe očkování je legální a rozšířené po celém světě. Jde samozřejmě o peníze.

Zdroj: kniha Zázračná detoxikácia, Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci, autor: Robert S. Morse (2004)
Strana 124-125
Knihu si môžete stiahnuť v pdf formáte z webovej stránky: https://www.wzk.cz/zazracna-detoxikace-syrova-strava-a-bylinky-pro-dokonalou-bunecnou-regeneraci/

cistenie

Lekno | 10.07.2013

pan Filo, radsej mazte tie buricske prispevky. su tu zbytocné. su to platení hlupáci. odpustime im, nevedia co cinia, nepotrebujeme ich tu.

Re:cistenie

Ing. Marián FILLO | 10.07.2013

Čo konkrétne je podľa Vás "buričský príspevok"?

Re:Re:cistenie

Lekno | 10.07.2013

som na Vasej strane. myslel som prispevky tu diskutujucich proti Vam

Re:Re:Re:cistenie

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Kebyže mažem nesúhlasné príspevky, tak by som to asi s tou slobodou nemyslel veľmi vážne, nie?

Re:Re:Re:Re:cistenie

souhlas | 01.08.2013

uplne suhlasim

Re:cistenie

NEDlouholudsky | 10.07.2013

Lekno LEKARSKE skorumpovane :D zabudli ste sa podpisat

Re:Re:cistenie

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Obávam sa, že si obrátil svoj hnev na nesprávnu osobu, viď vyššie.

DO TOHO! LEN TAK DALEJ!

Jovanni | 10.07.2013

zemavek.sk, slobodnyvysielac.sk, slobodavockovani.sk

Tu si môžete pozrieť, ako tie svinské vakcíny GSK fungujú

ďurino | 10.07.2013

https://www.auria.sk/blog/hlinik-male-spinave-tajomstvo-farmaceutickeho-priemyslu

očkovanie

Drahoslava | 10.07.2013

pán Filo ozaj úžasne a jednoducho podaná pravda. .Ľudia by si mali prečítať knihy DOBA JEDOVÁ, aby boli trochu v obraze.Lenže naši občania sa málo zaujímajú o tieto veci,inak by podľa môjho názoru nebehali s každým kýchaním k doktorom. Mnohí tvrdia,že bez liekov nemôžu byť,ale opak je pravdou oni nechcú bez nich byť.Je to pohodlnejšie,neveria si.Jeden múdry človek povedal:
chodím k lekárom,lebo sú to ľudia a chcú žiť
vyberiem si lieky,lebo lekárnici chcú tiež žiť
potom lieky vyhodím,lebo AJ JA CHCEM ŽIŤ
Problém je totiž v ĽUĎOCH, pretože tento systém vytvárajú len ľudia. Štát nemá oči -uši..... majú ich ľudia a keď ľudia stoja za nič,/slušne povedanétak potom je to tak aj so štátom

GSK - trafena hus

elguru | 10.07.2013

GSK - trafená hus zagágala ! ...a ešte na margo toho JUDr. Marko Polakovič, prajem mu aby na ňom alebo na jeho deťoch sa naplno prejavili "priaznive účinky" očkovania a dobrôt, ktoré vyrába jeho klient. On bude samozrejme obhajovať čerta aj diabla, však nemá morálku a peniažky nesmrdia. A na záver jeden trefný : "viete čo znamená 100 právnikov na dne morskom ?" "Dobrý začiatok !"

Re:GSK - trafena hus

janko janko | 10.07.2013

dusevny chudak, to je vase druhe meno za taketo priania....myslim, ze sloboda v ockovani je fajn vec,ale psycho hnutie sloboda v ockovani by mali jednoznacne zrusit:)

Re:Re:GSK - trafena hus

Ing. Marián FILLO | 10.07.2013

Čo rozumiete pod "psycho-hnutím sloboda v očkovaní"?

Ja sa každopádne dištancujem od akýchkoľvek násilností (s výnimkou konania v sebaobrane) a zloprajnosti, viď nižšie moja odpoveď na komentár Rudolfa Vaského.

Re:Re:GSK - trafena hus

NeDlouholudsky | 10.07.2013

Treba zrusit a zakazat akykolvek odpor voci podavaniu povinnych vakcin !!!!!!!!!

o tom sa tam pise, alebo zle chapem? :-)))))))))))

Re:Re:GSK - trafena hus

ferko | 10.07.2013

prečo duševný chudák??...za "priaznivé priania"...veď benefit prevyšuje riziko

Re:GSK - trafena hus

NeDlouholudsky | 10.07.2013

aj ja osobne prajem JUDr. Markovi Polakovičovi len to najhorsie..... ked zastupuje firmu ktoru zatstupuje.

Ja som mal s "produktami" GSK a natlakom na moju osobu dost neprijemnych skusenosti.

Re:GSK - trafena hus

daniela novakova | 15.07.2013

nikdy a nikomu nepraj niečo zlé, ono by sa to nakoniec mohlo vypomstiť tebe samému. je hrozné ako si niekto takéto niečo wobec mwože priať, chcela by som aby to bolo dobou, ale je to len a len v nás a na nás

Re:Re:GSK - trafena hus

NeDLouholudsky | 16.08.2013

Ale ano prajem mu len vsetko zle.... Idealne keby siel vzorom a dal sa napichat GSK srackami a celou ich ponukou a aj 2 razy..... pre istotu...

Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Rudolf Vaský | 09.07.2013

Môj komentár : Vy ...... ! Prvé veci prv !Čo sa zaoberáte očkovaním, cigánmi atď.? Prečo sa najprv nezaoberáte krvavou revolúciou ? Takto zbytočne trieštime naše sily ! Najprv musíme dať dole tento totálne skorumpovaný, zločinecký Fašistický režim - a potom vyriešime očkovanie, cigánov a prípade aj mimozemšťanov ( ak vás zaujímajú) - nie opačne ! koksovia !!!
https://www.youtube.com/watch?v=dDJ41V8hW0s

Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Katarína | 09.07.2013

Pán provokatér Rudolf Vaský, pracovná doba Vám už snáď skončila, tak šup šup domov a do postele! Aj zajtra Vás čaká ďalší náročný pracovný deň.

Re:Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Z pána Vaského by som si osobne neuťahoval. V analýze súčasnej politiky a obludnej štátno-korporátnej moci je priam brilantný.

Nezhodneme sa však asi v navrhovaných riešeniach.

Re:Re:Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Eva Juhárová | 13.07.2013

Brilantných analýz kdečoho hádam máme dosť, navrhované riešenia však vyplývajú z celkového charakteru navrhujúcej osoby. Nijaký brilantný intelekt nás nezachráni, ak chýba ľudskosť. Ja vždy pozerám na konanie človeka v celku, na integritu jeho osobnosti a toto je pre mňa v rozhodovaní, s kým mám do činenia, rozhodujúce.

Re:Chceli ste môj komentár,tak tu je ! Hé.hé.héééééééééééé!!!

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Obávam sa, že krvavé revolúcie (trebárs tá francúzska) spravidla nemajú dlhého trvania a majú tendenciu veľmi rýchlo sa zvrhnúť, pričom deti revolúcie na to (neraz i krvavo) doplácajú.

V tomto teda ja osobne nevidím schodné riešenie.

Treba však tento obludný režim rozhodne zvrhnúť, pretože to celé smeruje k totalite rádovo horšej, než bola tá komunistická - a na tom sa určite zhodneme, pán Vaský.

Len je otázka, akým spôsobom to docielime.

Ak ide o problematickú firmu, ktorej výrobky/služby nie sú nevyhnutné a nenahraditeľné (čo je aj tento prípad), domnievam sa, že najúčinnejším spôsobom je masový systematický bojkot všetkých jej výrobkov, ako to už navrhlo niekoľko ľudí počas uplynulého dňa.

Keďže ide o farmaceutickú firmu, je možné v ideálnom prípade udržiavať sa v takom zdraví, aby ste nijaké farmaceutiká nepotrebovali, v horšom prípade si (ak lekár predpíše niečo od tejto firmy) pýtať v lekárni liek od inej firmy s rovnakou účinnou látkou alebo aspoň s rovnakými indikáciami.

Ja osobne som si zvolil prvú možnosť (nebyť tak chorý, že by som potreboval výrobok ľubovoľnej farmaceutickej firmy) a už sa mi dobre vyše pol života darí spokojne si žiť bez použitia akýchkoľvek farmaceutických práškov, tabletiek či kapsuliek.

Samozrejme, bojkot jednej firmy nevyrieši problém prehnitosti celej štátnej správy, je to teda len čiastkové riešenie, ale prinajmenšom celé povinné očkovanie by sa ním v zásade malo dať vyriešiť (teda zrušiť).

Od koho závisia ich zisky?

Magda | 09.07.2013

Keby každý človek kupoval presne toľko produktov farmafiriem (a nielen od GSK) ako moja rodina, tak by tí giganti skrachovali ešte tento týždeň. Neskúsime to?

Re:Od koho závisia ich zisky?

rasto | 09.07.2013

a nezabudnite aj zobrat lieky ludom ktorych zivot je na liekoch zavisly...hlavne aby farmafirmy skrachovali

Re:Re:Od koho závisia ich zisky?

Magda | 09.07.2013

Nikto nemusí byť zavislý na liekoch, sú aj iné možnosti, len závisí od toho, kto si čo vyberie - čo mu je pohodlnejšie.

Re:Re:Re:Od koho závisia ich zisky?

IP | 10.07.2013

Ludom zoberieme jedy. Skutočné lieky sú v prírode a volajú sa jedlo. Treba šíriť informácie a oni tie jedy zahodia sami.

Re:Re:Od koho závisia ich zisky?

ferko | 09.07.2013

no veď toho sa farmafirmy boja, keď budú ľudia odmietať ich vakcíny budú zdraví/vší a nebudú na liekoch závislí

list

lienka | 09.07.2013

drzim palce pan Filo......

Perfektne

Peter | 09.07.2013

Odpoved p. Filla prekonala moje ocakavania. Vyborne!

pan Ing. Filo

stupido | 09.07.2013

mohli by ste prestat sirit bludy ktore ste si nacitali na internete a nechat temu odbornikom. Ked mi ukazete jednu jedinu studiu ktora dokazuje skodlivost ockovani tak v poraidku ale tieto bludy za to by ste mali ist na sud za sirenie masovbej histerie a ohrozovanie zdravia.

Re:pan Ing. Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

O konkrétne akých bludoch je reč, pán Stupido?

Poprosím Vás o konkrétny odkaz na môj výrok a dôkaz, že ide o blud (overiteľné fakty + železná logika).

Pokiaľ viem, tak šírenie pravdivých informácií, podložených názorov a oprávnených úvah nijaký súd nepovažuje za "sirenie masovbej histerie a ohrozovanie zdravia".

Tu máte jednu štúdiu, preukazujúcu škodlivosť očkovania, čo mi prvá prišla pod ruku (a že ich je!):

Wijnans L, Lecomte C, de Vries C, et al. The incidence of narcolepsy in Europe: before, during, and after the influenza A(H1N1)pdm pandemic and vaccination campaigns. Vaccine 2013 Feb;31(8);1246-54

Re:pan Ing. Filo

Anett | 09.07.2013

Stupido, tu si prečítaj toto: Copy: https://www.facebook.com/mesacnikDieta MUDr. Vladimir Petroci: "Tu je link na približne 560 vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú toxické nežiadúce účinky vakcín. Ak sa ideme pretekať v počte štúdií, tak práve sme dosiahli prvenstvo" https://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Vaccine-Reactions-in-Medical-Literature.pdf https://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Vaccine-Reactions-in-Medical-Literatu desiree.rover.holoversity.eu

Aj Ty evidentne patris k tym, ktorym Staci, co im povedia " odbornici" a bezmyslienkovito a bez vyhrad a preverovania informacii sa s tym stotoznia. Ja som si dala vacsiu namahu a informacie som si preverila. Tak som napr. Zistila, ze popredna odbornicka na ockovanie pani doc. Krištúfková tvrdí, ze thiomersal obsahuje metylortut a na stranke slobodavockovani.sk je info, ze thiomersal obsahuje etylortut...takze sakra - "laik" ma lepsie informacie ako " odbornik" !!! Dalsi priklad. Doc. Kristufkova ako dokaz, ze vakciny nesposobuju autizmus uviedla studiu Dr. Versträtena, o ktorej aj dobre informovany laik vie, ze bola preukazatelne sfalsovana na natlak vyrobcu a amer.ministerstva zdravotnictva a jej 1. Verzia hovorila o signifikantnej suvislosti medzi thiomersalom a autizmom a oneskorenym vyvojom reci, jej 2. Zmanipulovana verzia to uz poprela. Doc. Jesenak s dr. Urbancikovou zasa hovoria o tom ako je hlinik neskodny a zaroven vo svojich zdrojoch uvedu studiu L.Tomljenovic, ktora tvrdi presny opak a ktorej autori sa uz odmietaju ockovat vakcinami s hlinikom, rovnako tak svoje deti...spoluautor Prof. Shaw uz svoje 2. dieta po tomto vyskume nedal ockovat, boli zhrození odumieraním neuronov...A to je len par prikladov...rovnako tak prof. Dluholucky sa podpisal pod clanok, ktoreho nadpis znel cca" O umrtiach po ockovani sa hovori, ale nikto nikdy ziadne nevidel ", nad ktorym sa vynimalo logo GSK a napriek tomu, ze umrti po ockovani je zdokumentovanych mnozstvo, Precitaj si clanok nem. Patologov Zinka a kol. V casopise Vaccine o umrtiach deti po hexavakcine...
Detailnejsie ohl. niekt. Spominanych studii v diskusii tu: https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3520&pg_discussion=1
https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3516
Pozri si aj štúdiu Khan 2013 o tom ako sa neurotoxicky hliník z vakcín môže dostať do mozgu, pozri sa aj štúdiu: https://m.slobodavockovani.sk/news/autoimunita-jako-dusledek-nadmerne-stimulace-imunitniho-systemu/
Myslím, ze stačí zatiaľ, či?

Re:Re:pan Ing. Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

S tým pánom profesorom sociálnej práce je to trochu problematické, pretože ak sa o sebe niekto domnieva, že je Pán Boh, že všade bol a všetko videl, tak potom všetko, čo je mimo jeho myšlienkový rámec, preňho nejestvuje, ba dokonca (v jeho hlave) to nejestvuje ani pre nikoho iného.

Alebo inak: Ak si niekto pred vážnymi nežiaducimi účinkami očkovania zatvára oči, tak je celkom pochopiteľné, že žiadne úmrtia po očkovaní nevidel. Nemohol, keď si pred nimi zatvára oči - to dá rozum.

Re:pan Ing. Filo

stara mama | 09.07.2013

stupido znamená v preklade HLÚPY, tak trefnéééé.

Re:Re:pan Ing. Filo

stara mama | 09.07.2013

to je odkaz pre Stupida.

Re:Re:pan Ing. Filo

Helena | 09.07.2013

Stupid (Hlúpy) - aj ja som sa dobre zasmiala.
Ale dnes ráno keď som počúvala rádio - bolo mi do plaču, keď hlásili niečo v tom zmysle, že keď vzniknú pandémie v Európe vakcíny budú viac dostupné. Mala som pred sebou video kde vedec vysvetľoval ako sa tieto pandémie vyrábajú. No comment
Je nás veľa a aj farmabiznis musí prekvitať.

Re:Re:pan Ing. Filo

Alena | 13.07.2013

Dobry den p.Filo, velmi vas obdivujem za vasu pracu, ktora verim prinesie svoje ovocie. Roky som zila v inej krajine a ked som sa vratila spat na SK, zostala som v soku, v akom tragikomickom stave je nasa krajina teraz. Moj syncek nie je ockovany a verim, ze moje rozhodnutie bolo spravne! Moja otazka na Vas je, ze ak by cisto teoreticky spolocnost prestala uzivat tolko liekov a zacala by hladat alternativu v prirodnych produktoch, cim by ohrozila profit GSK a inych farmafiriem, nemate pocit, ze by sa tieto firmy mohli postarat o rozsirenie "umelej epidemie", aby v konecnom dosledku stale profitovala? Dakujem vam a zelam dobrych a mudrych ludi okolo vas.

Dr.Polakovič a spol.

S.Slovák | 09.07.2013

Ak "náhodou" toto pán advokát Polakovič bude čítať, tak toto je preňho: Pán advokát, myslím že Váš klient dostatočne oceňuje Vaše snahy brániť jeho dobré meno. Avšak - zamyslite sa, či prílišnou húževnatosťou, v konečnom dôsledku, ak by sa Vám (Vášmu klientovi) pán Fillo neospravedlnil, a riešili by ste spor súdnou cestou a dajme tomu že i úspešne (pre Vás vždy, veď zaplatené dostanete zrejme tak či tak),tak v dôsledku pán Fillo, ako pozorujem, nie je ten typ človeka, ktorý by sa s preňho negatívnym rozsudkom zmieril a som si istý, že by to hnal až na Najvyšší súd atď. Pán Fillo sa mi javí ako bojovník za spravodlivosť, má duch revolucionára.

Stojí Vám za to, takáto negatívna reklama, v konečnom dôsledku hlavne pre Vášho klienta? Ocení to Váš klient? Ukáže sa Vaša snaha ako múdry krok? Nech by bol rozsudok aj v prospech Vášho klienta, nič by to nezmenilo na negatívnej mienke časti občanov, ba čo viac, pričom aj tí občania ktorým problematika doteraz nie je známa, by sčasti mohli hodnotiť rozsudok (viď navyše povesť slovenského súdnictva) ako nespravodlivý (známe biblické Dávid vs.Goliáš) , a meno Vášho klienta by skutočne utrpelo a záležitosť by bola neustále pretriasaná v dennej tlači ak nie až na medzinárodnej úrovni... čo by na to povedal Váš klient?

Ak chcete skutočne hájiť záujmy Vášho klienta, poraďte mu, aby sa sám zasadzoval - a striasol tak zo seba podozrenia, ktoré nutne to takmer monopolné prepojenie-spolupráca súkromnej firmy a štátneho aparátu v oblasti očkovania u istej časti občanov vyvoláva, aj bez akýchkoľvek článkov, - teda, poraďte Vášmu klientovi aby sa sám zasadzoval o slobodu v očkovaní na Slovensku, tak ako to v iných demokratických, civilizovaných spoločnostiach býva a je.

Slovenská Republika predsa nie je rozvojová krajina so zanedbanou hygienou a hygienicky nevzdelaným obyvateľstvom, či i podvýživeným obyvateľstvom a neunosnymi bytovými a životnými podmienkami obyvateľov, nie sú tu (zatiaľ) hladomory ani občianske vojny, či iné vojnové konflikty, nehrozia živelné pohromy, máme v štáte sieť zdravotnej starostlivosti, máme snáď XX doktorov na XXX obyvateľov, nevyskytujú sa epidémie (na ich predchádzanie má štát k dispozícii a v zákone ukotvených množstvo iných účinných informačných, logistických aj hygienických a karanténnych opatrení) tak je namieste aby očkovacia politika (participuje na tejto politike Váš klient, či nie? To je otázka, ktorú si zodpovedajte sami) neboli vyberané podľa rovnakých kritérií a aplikované ako v práve spomenutých rozvojových, nevyspelých krajinách.

Som občan Slovenskej Republiky a nepáči sa mi politika povinného očkovania, do ktorej je minimálne nepriamo zainteresovaný i Váš klient, tým, že dané vakcíny, ktoré sú predmetom povinného očkovania , pochádzajú práve od Vášho klienta. (a čo je najpodstatnejšie v tejto problematike: občan je pod hrozbou exekutívy-hrozbou pokuty povinný sa mu podriadiť, pričom jeho nesúhlas ani vysvetlenie pohnútok - obáv z možných vážnych vedľajších účinkov nie je braný pri pokutovaní v zreteľ).

Súhlasí, alebo nesúhlasí Váš klient s takýmto postupom regionálnych úradov zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorý mnohí dotknutí rodičia vnímajú subjektívne ako postup krutý a nehumánny (bez ohľadu na existenciu pána Filla a jeho vyjadrení) ? Pre Vašu informáciu, ja ako čitateľ som predmetné vyjadrenie pána Fillu pochopil tak, že ho adresoval a poukazoval na praktiky štátneho aparátu-výkonnej moci-štátnych úradníkov Slovenskej Republiky, v žiadnom prípade nie súkromnej firmy, Vášho klienta.

Veď predsa Váš klient ani politickú moc v Slovenskej Republike nemá, ani nemal by mať, a ani sa o ňu nesnaží a ani by sa o ňu nemal snažiť, tak je to po správnosti, však? Veď keď toto každá súkromná obchodná firma dodržuje, je to v poriadku.

Re:Dr.Polakovič a spol.

Obyčajný človek | 09.07.2013

Ako je možné, že majú monopol? Kto to odklepol? A okrem toho, táto spoločnosť asi až tak moc čistá nebude. V roku 2012 zaplatila v USA pokutu 3 miliardy dolárov za nelegálnu reklamu na svoje produkty a za podplácanie lekárov!

Re:Dr.Polakovič a spol.

Anet | 09.07.2013

Btw. Dá sa vôbec ešte viac poškodiť "dobre" meno firmy s takýmito megaprusermi ?? Vid napr. https://m.aktuality.sk/clanok/200401/farmaceuticky-gigant-experimentoval-na-detoch-14-zomrelo-gigant-sa-brani-ze-za-to-nemoze/
Laboratóriám farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline v Argentíne udelil sudca Marcelo Aguinsky pokutu 400-tisíc pesos (cca 71-tisíc eur) po tom, čo dostal do rúk správu Národného úradu pre medicínu a výživu. Pri nezákonných pokusoch testovania vakcíny proti chrípke v rokoch 2007-2008 malo zomrieť 14 detí....
Očkovaní sa mali zúčastniť deti z chudobných rodín, ktorých rodičia boli negramotní a nerozumeli presne textu v 28-stranovom formulári, ktorý podpísali a dali tak súhlas. Navyše im mali byť za súhlas vyplatené peniaze.
Takze takéto praktiky ma firma, ktorá ma monopol aj na všetky Detske vakciny na SK...a ročný obrat ma 3x vyšší ako náš štátny rozpočet...a pozrite sa na tu smiešnu pokutu, ked vakcina rodičom zabila 14 detí !!!!!! Hnus!!!!!!!!

Re:Re:Dr.Polakovič a spol.

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Je to dosť blbé, že argentínsky súd ocenil život jedného očkovaním zabitého dieťaťa len na niečo málo cez 5.000,- €...

To si teda životy svojich detí moc nevážia... :-(

Re:Re:Re:Dr.Polakovič a spol.

Zolo | 13.07.2013

Pochybujem o tom, ze slovensky sud by take nieco ocenil vyssie. O tom aka je cena ludskeho zivota na Slovensku si mozeme urobit obraz aj na zaklade smiesne nizkych trestov pre zlocincov za volantom, ktori zabili chodcov na prechode ci cyklistov na ceste - vratane deti.

Re:Re:Re:Re:Dr.Polakovič a spol.

Nedlouholudsky | 16.08.2013

Tresty sa davaju vzhladom na pachatela, aby sa napravil, nie na to co sposobil....

aplause

Richard | 09.07.2013

Bodaj by sa tato kauza dostala vyssie ako je alternativny casak a internet. Nech viac naroda pochopi a utovri si nazor. Prajem veľa zdaru a pevne nervy.

na Slovensku je to tak...

Peter | 09.07.2013

drzim palce pan Filo.ale bojim sa toho,ze aj ked mate pravdu,vyhraju oni,lebo zijeme v "pravnom state" co znamena,ze kto ma lepsieho pravnika a viac penazi,ma aj pravdu.takze pokial slovaci nepovstanu,nic sa nezmeni.a preto,nedajte sa.vidim,ze je stale viac takych ako vy a dufam,ze slovaci sa este zobudia.

FP

Katka | 09.07.2013

Hovorí sa, že za pravdu sa každý bije.... Tak na tom všetkom a hlavne ich spoluprácu s advokátom je vidno, že sa stavajú na zadné ako mačka a bránia sa niečomu, čo nechcú,aby sme vedeli....je veľa špinavostí, ktoré farmaceutické firmy na nás - pokusných králikoch testujú.... je nás väčšina, ktorým stačí, ak lekár povie, kúpte si toto, tak to urobia.... a na hlúposti a nevedomosti ľudí ryžujú takéto firmy.... pritom liek, či vakcína, môže mať ŽIADNE účinky, ale pohladkali sme psychiku človeka a on uveril a vopchal nám do vrecka bakšiš.... jeden autor Robin Cook napísal veľa kníh z tejto oblasti a v nich uvádza svinstvo, ktoré sa deje.... je isto aj liek na rakovinu, ale načo ho dať ľudom, to by nemali ryžu.....

prispevok do diskusie

Katus | 09.07.2013

Pan Fillo, robite mravenciu pracu, ked sa tym vsetkym snazite preluskat a davat nam informacie nejako dokopy...fandim Vam, ale zaroven len taka malicka rada ;) ...pozor na jesitnost, ked pisete...ak sa budete snazit mysliet pri pisani skor na ostatnych ako na svoju obhajobu (i ked teraz bol list adresovany priamo Vam), tak ani nejaki pravnici Vam neublizia...ale ako pisem, vazim si Vasu pracu a drzim palce i v tomto konkretnom pripade...

.... a poznanie Vás bude sprevádzať na ceste k úplnej pravde

Eduard Silný | 09.07.2013

...toto je o rakovine, no očkovanie nie je ďaleko od tých istých praktik a móresov.

https://www.czechfreepress.cz/zdravi/sokujici-pravda-o-rakovine.html

Marian, drzime palce!

MartinBA | 09.07.2013

Marian, napisal si im bravurnu odpoved. Neodskriepitelne dokazane vsetky tvrdenia. Prisla doba, kedy im uz stupas na otlaky a tak musis byt velmi opatrny. Su to hyeny, co za peniaze urobia vsetko. Drzime palce!

drzime palce pan Fillo, ste nas hlas ... hlas pravdy

Pea | 09.07.2013

su to ale bastardi... prichadzaju o peniaze tak sa brania...prirodzene...

GRATULUJEM!!!

Silvia | 09.07.2013

Perfektneeee tlieskam!!! :)

pozn.

jitka | 09.07.2013

Mj. mě i zaujalo, jak právnící v dopisu citují doslova jen to, co se jim hodí, čímž poněkud zkreslují pro toho, kdo nečetl originál...

Zdravím z Čech a držím pěsti.

s GSK sme skončili

Janka | 09.07.2013

Od farma firiem som za posledný rok kúpila iba nutné zlo, vsadila som na prírodu a oplatilo sa. S GSK moja rodina skončila, samozrejme za poškodenie nášho dieťaťa sa odplácame: každého informujeme o poškodzovaní detí očkovaním a darí sa nám. Ľudia sa zobúdzajú, ďakujeme pán Ing. Fillo, vždy budeme na Vašej strane. Držte sa. Obdivujem Vašu odvahu, silu a argumentáciu.

Senior

Helena | 09.07.2013

https://www.voxvictims.com/2012/05/05/ako-spolu-suvisi-autizmus-neurologicke-poruchy-vakciny-gmo-msg-a-aspartam/

p.Filo

nika | 09.07.2013

p. Filo, a čo hovorí na túto kauzu Eliot Rostas?
PS: Nedajte sa zastrašiť.

Re:p.Filo

Ing. Marián FILLO | 09.07.2013

Nedarí sa mi dovolať sa mu.

Revoluciu nemozno viest v rukavickach

Eugen Onegin | 09.07.2013

...kym nepotecie krv, a to nie krv policajtov, ktori su len psi, ale krv svin, ovce mat sviezu pastvu nebudu. A prve svine na rane su...

Pan Fillo preposielam Vam linky, ktore sa danou temou zaoberaju:
https://www.slobodavockovani.sk/
https://rizikaockovania.sk/


Treba si ale precitat aj proockovacie stranky, nech ma clovek pohlad z oboch stran
https://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/

tuto stranku ale platia vyrobcovia vakcin, tak o nezaujatosti sa asi da tazko hovorit.

Gratulujem p Ing.Fillo

MartinNR | 09.07.2013

Kiez by kazdy jeden z nas mal takeho ducha odvahy a pravdy a nebal sa ist do ulic a jednohlasne a spolocne dat zbohom celej vladnej garniture a uz nikdy ich nepustit do parlamentu! Pravda aj tak zvitazi !

mám za to

mycleo | 09.07.2013

... ale keĎže použili formulku mám za to, tak vlastne nikoho ani oni neobvinili, čo teda znamená, že si len myslia, že autor porušil zákon ale na druhej strane, by potom ani nemali trvať na ospravedlnení, pretože tým vyjadrujú, že sú presvedčení o tom, že autor ich poškodil na právach....... chcelo by to dobrého právnika, :)

môj názor

mycleo | 09.07.2013

no, im vadí hlavne to, že ich autor menoval ( o tom hovorí § 19 b ods. 2) to by mohlo byť oprávnené, ale poškodzovanie dobrého mena sa tam asi neudialo.... podľa môjho názoru, laického :)))

krivé obvinenie

mycleo | 09.07.2013

podľa môjho laického názoru, list, ktorý autor článku dostal spĺňa skutkovú podstatu krivého obvinenia, nakoľko všetky tvrdenia uvedené v predmetnom článku sú preukázateľné a voľne dostupné...

Nepomylili si Ta s niekym iným?

Anett | 08.07.2013

Marián, nepomylili si Ta s niekym iným ? Veď pod texty napísané GSK sa zvyknú "podpisovať " iní ľudia... :)

Chyba je v systeme.

Pablo | 08.07.2013

Uz velakrat som premyslal,ako tento system nazvat v ktorom zijeme. Za poslednu dobu som sa dopracoval ku tomuto nazvu-koministickokorporativnyfasizmus.
Velka vdaka pan Fillo.

Skvele pan Fillo

Držmespolu | 08.07.2013

Ked bude treba prispejem na sudny spor. Som odoberatelom Zem a Vek. Sme s vami!

ochrana dobrého mena

Simona | 08.07.2013

Pán Ing. Fillo, predmetný list advokátskej kancelárie som si prečítala dvakrát a celý je vystavaný okolo ochrany dobrého mena spoločnosti. Podnikám už 16 rokov a ak by sa niekto takýmto spôsobom pustil verejne do mojej firmy, budem sa tiež brániť. List nie je agresívny ani zlomyseľný. Poviem Vám k tomu niečo. Pravdu môžete druhému človeku ponúknuť ako kabát, do ktorého sa ten druhý môže obliecť, alebo mu tú pravdu obúchate o hlavu. Vždy si treba premyslieť, čo chcete dosiahnuť.

...GSK EMBARGO.....

Lulik | 08.07.2013

Viete co? Esteze nase deti neockuju nasilim. Ja po vzhliadnuti toho shitu, co poslali Marianovi, som voci GSK uvalila nakupne embargo.
Okrem toho ze im nedam zarobit na nejakej nakazenej vakcine ktora moze zmrzacit moje dieta, tak ani nic ine.

Marian, fandim ti :) Ja bojujem z ludskou demenciou tiez kazdy den, ale nie az tak ako ty :)

Re:...GSK EMBARGO.....

Lulik | 08.07.2013

a mi to pripada ako koniec "slobody prejavu" :)

Pán Fillo

Zdenka | 08.07.2013

Pán Ing. Fillo, v predchádzajúcich príspevkoch je všetko povedané, ja iba dodám, vďaka Bohu, že Ste.

to sa dalo cakat

Rasto | 08.07.2013

Myslim ze tato reakcia sa dala cakat, nabuduce odporucam trosku rozmyslat kym nieco napisete. najrozumnejsie sa bude ospravedlnit a ak Vam bude niekto radit nieco ine som zvedavy ci za Vas bude ochotny zaplatit aj sudne trovy.

Re:to sa dalo cakat

Helena | 08.07.2013

Ja sa bojím o pána Ing. Filla. Bohužiaľ tieto obrovské firmy, nadnárodné spoločnosti, banky skoro vždy vyhrajú súdne spory. Napr. aj firma Siemens (aké podvody robila a vždy vyhrala). Zákon už dávno neplatí.
Ale dúfajme, že všetko dobre dopadne.

Záznamy: 1 - 100 zo 154
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok