GSK vs. Zem & vek 5/2013 — 2. kolo

30.08.2013 02:00

Ing. Marián Fillo

 

       Po vyše mesiaci nereagovania zo strany JUDr. Marka Polakoviča a firmy GlaxoSmithKline (GSK), ktorú Dr. Polakovič údajne právne zastupuje, som sa už domnieval, že pochopil(i), že to nemá cenu a že svojím činom poškodil(i) údajné dobré meno a údajnú dobrú povesť GSK oveľa viac, než som čo i len teoreticky mohol urobiť ja v mojom článku v časopise Zem & vek č. 5/2013, hoci v skutočnosti som sa voči GSK svojím článkom nijak neprevinil.

       Zdá sa však, že to ešte nepochopil(i), lebo vo štvrtok 22.VIII.2013 mi prišiel tento list od Dr. Polakoviča (zosnímaná pôvodina tu:  strana 1 , strana 2):strana 1, strana 2):

 


 

Ing. Marián Fillo
Jaseňová 26
01007 Žilina

 

V Bratislave, dňa 19. augusta 2013

 

Vec: Reakcia na e-mail zo dňa 8.7.2013

 

       Vážený pán Fillo,

       dňa 8. júla 2013 bol našej advokátskej kancelárii doručený e-mail z e-mailovej adresy sloboda.v.ockovani@gmail.com, v predmete ktorého bolo uvedené „Odpoveď na Váš list zo dňa 4.VII.2013“ (ďalej len „e-mail“). E-mail obsahovo reagoval na písomnú výzvu zo dňa 4. júla 2013 (ďalej len „výzva“) adresovanú Vám zo strany našej advokátskej kancelárie v mene nášho klienta — spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava L, oddiel Sro, vložka č. 16198/B, predmetom ktorej bolo upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu ako následku uverejnenia článku s názvom Povinné očkovanie Fašizmus v zdravotníctve? v mesačníku ZEM & VEK (ďalej len „článok“).

       Keďže v záverečnej časti e-mailu bola Vaša osoba označená ako odosielateľ, predpokladáme, že išlo o Vašu reakciu na našu výzvu a preto sa obraciame na Vás s reakciou na predmetný e-mail. V prípade, že ste neboli odosielateľom predmetného e-mailu doručeného našej advokátskej kancelárii, informujte nás prosím bezodkladne o uvedenej skutočnosti s označením osoby, ktorá je autorom dotknutého e-mailu. Týmto si Vás súčasne dovoľujeme požiadať, aby ste akúkoľvek budúcu komunikáciu s našou advokátskou kanceláriou adresovali v písomnej forme na našu korešpondenčnú adresu Vysoká 19, 81106 Bratislava.

       K vecnej stránke e-mailu uvádzame nasledovné:

       Náš klient sa oboznámil s Vašou argumentáciou obsiahnutou v e-maile a po konzultácii s ním máme za to, že žiadne z Vami uvádzaných vysvetlení a tvrdení nijakým spôsobom nelegitimizujú Vami absolútne neprijateľným spôsobom podkladané prepojenie nášho klienta so štátnou mocou a prirovnávanie tohto prepojenia k fašizmu, ktoré je v článku implikované. Náš klient rezolútne odmieta evokovanie akéhokoľvek prepojenia so štátnou mocou a rovnako tiež dôrazne odmieta akékoľvek jeho spájanie s praktikami fašistického zriadenia. Súčasne má náš klient za to, že prostredníctvom článku došlo ku konaniu spôsobilému hrubo zasiahnuť do jeho práv a právom chránených záujmov na ochranu dobrého mena a dobrej povesti.

       Z uvedených dôvodov preto i naďalej náš klient trvá na všetkých skutočnostiach uvedených vo výzve a i naďalej má za to, že prostredníctvom obsahu článku  Povinné očkovanie — Fašizmus v zdravotníctve?  došlo a i naďalej dochádza k šíreniu nepravdivých a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov Vás ako autora článku, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť výrazným spôsobom do dobrej povesti a dobrého mena nášho klienta — spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

       S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti trvá náš klient i naďalej na odstránení protiprávneho stavu vzniknutého uverejnením predmetného článku prostredníctvom verejného ospravedlnenia sa nášmu klientovi v mesačníku ZEM & VEK v najbližšom čísle jeho vydania v nasledovnom znení:

       Ako autor článku „Povinné očkovanie — Fašizmus v zdravotníctve?“ uverejneného v májovom vydaní mesačníka ZEM & VEK sa týmto verejne ospravedlňujem spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za použitie nepravdivých informácií a pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov vo vzťahu k spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., ktorých použitím v dotknutom článku bolo implikované prepojenie spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. so štátnou mocou, pričom toto prepojenie bolo súčasne prirovnané k praktikám fašistického zriadenia, čím došlo k zásahu do dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

       S ohľadom na zverejnenie článku Otvorený list firme GlaxoSmithKline (Ad: článok v časopise Zem & vek 5/2013) zo dňa 10.7.2013 na internetovej stránke www.slobodavockovani.sk, pri ktorom ste ako autor uvedený Vy, v ktorom sa na predmetný článok odkazuje a v ktorom sa uvádzajú ďalšie nepravdivé a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky, ktoré vážnym spôsobom zasahujú do dobrej povesti nášho klienta, žiadame Vás súčasne o uverejnenie naším klientom požadovaného ospravedlnenia aj na internetovej stránke www.slobodavockovani.sk.

       Na záver si Vás dovoľujeme opätovne dôrazne upozorniť, že ak z Vašej strany nedôjde k zdržaniu sa ďalšieho protiprávneho konania vo vzťahu k nášmu klientovi, k zdržaniu sa reťazenia neoprávnených zásahov do dobrého mena a povesti nášho klienta a k odstráneniu protiprávneho stavu spôsobom požadovaným zo strany nášho klienta, náš klient podnikne všetky dostupné právne kroky na ochranu svojho dobrého mena a dobrej povesti.

       S pozdravom,

podpis - JUDr. Marko Polakovič  
 


POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Vysoká 19, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 233 559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71884/B
Tel.: 02/526 315 68-9, Fax: 02/529 250 67, E-mail: office@polakovic-partners.sk, web: www.polakovic-partners.sk


 

       Tu je moja odpoveď, odoslaná 29.VIII.2013 o 2016:

 


Vážený pán Polakovič,

 

       dňa 22.VIII.2013 som obdržal Váš list z 19.VIII.2013 (ďalej len „Váš list“), ktorým odpovedáte na môj e-mail z 8.VII.2013 (ďalej len „môj e-mail“).

       Úvodom Vášho listu si robíte starosti o autentickosť (autorstvo) môjho e-mailu. Prekvapuje ma to, pretože Vaše Upozornenie na porušovanie zákona, výzva na zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu zo dňa 4.VII.2013 (ďalej len „Upozornenie“), na ktoré mojím e-mailom odpovedám, mi bolo doručené do vlastných rúk a môj e-mail ste obdržal ešte pred zverejnením Vášho Upozornenia na www.slobodaVockovani.sk, takže som reálne jediný, kto mohol byť autorom môjho e-mailu. Navyše ste mi Upozornenie poslal na adresu, ktorú ste zrejme skopíroval z tej istej webovej stránky (www.slobodaVockovani.sk), kde je uvedená aj moja e-mailová adresa sloboda.v.ockovani@gmail.com, z ktorej Vám prišiel môj e-mail (v tom istom bloku s kontaktmi).

      Odhliadnuc od toho, prekvapivo ste si nerobil nijaké starosti s určením autorstva článku v časopise Zem&vek, v ktorom nebola uvedená moja poštová adresa, napriek tomu ste však svoje Upozornenie poslal mne, hoci nie som rozhodne jediný Marián Fillo na svete, viď napr.:
https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/marian-fillo-3
https://naseobce.sk/firmy-a-organizacie/ico/40994589
https://prerovsky.denik.cz/galerie/mimina20080711.html?mm=544820
Traja rôzni Mariánovia Fillovia a ani jedno z toho nie som ja. Čo keby bol autorom predmetného článku niekto z nich a nie ja? Po správnosti ste sa teda mal najprv opýtať, či som to skutočne ja, kto napísal predmetný článok v časopise Zem&vek, a až potom mi napísať Upozornenie.

      Navyše ste sa mi doteraz nepreukázal notársky overeným splnomocnením od firmy GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len GSK), na právne zastupovanie v tejto veci a ja nemám veľmi dôvod považovať za pravdivé Vaše tvrdenie, že naozaj GSK zastupujete, pretože sa mi nechce veriť, že by si firma ako GSK najala právnika, ktorý na dvoch stranách A4 dokáže urobiť toľko právnických prešľapov, ktorému nefunguje webová stránka, uvedená v pätičke hlavičkového papiera, a ktorý sa ani nijak nepreukázal, že naozaj zastupuje GSK, pričom na moju priamu otázku, či skutočne právne zastupuje GSK, som od GSK doposiaľ nedostal nijakú odpoveď. Aj preto posielam tento e-mail v kópii GSK a dúfam, že sa k tomu GSK náležite vyjadrí, či Vás naozaj poveril právnym zastupovaním, aby som sa uistil, že nejde z Vašej strany o nejaký podvrh či komplot.

      Vašej žiadosti o archaickú papierovú formu komunikácie nevyhovujem, keďže sa snažím šetriť naše lesy a sťažuje sa ňou tiež odosielanie kópií (CC), ako aj klikanie na internetové odkazy.

 

      Čo sa týka Vašej výzvy k uverejneniu ospravedlnenia v časopise Zem&vek, dovoľujem si Vás upozorniť, že podľa Tlačového zákona č. 167/2008 Z.z. v znení zákona č. 221/2011 Z.z., §5 ods. 1: „... za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače ...“. So svojou výzvou ste sa teda mal obrátiť na vydavateľa, nie na mňa.

      Podľa Tlačového zákona má dotknutá osoba právo na odpoveď a/alebo právo na opravu voči článku, ktorý sa jej dotýka, avšak za striktne vymedzených podmienok:

1. Musí ísť o „nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka ... názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť...“
        Vy ste však ani po mojej výslovnej výzve neuviedol, ktoré moje tvrdenia, dotýkajúce sa názvu alebo dobrej povesti GSK sú nepravdivé, neúplné, či skresľujúce. Jediné moje tvrdenie, ktoré ste presne citoval, sa pritom nedotýka GSK, ale situácie v slovenskom verejnom zdravotníctve. V mojom e-maile som následne preukázal, že všetky moje tvrdenia, ktoré sa dotýkajú GSK, sú buď pravdivé skutkové tvrdenia (monopol GSK v plne hradených povinných vakcínach na Slovensku, 3x vyšší obrat GSK než sú príjmy ŠR SR, sponzoring prakticky všetkého vzdelávania slovenských lekárov o očkovaní zo strany GSK), alebo primerané hodnotiace úsudky (za stavu monopolu GSK na povinné očkovanie sú pediatri (neraz možno nevedomky) v podstate dealermi GSK a štátne orgány, vymáhajúce povinné očkovanie, v podstate marketingovým oddelením GSK, tzn. orgánmi, ktoré sa vo výsledku starajú o podporu predaja výrobkov GSK).
       Namiesto vecného logického napadnutia mojej argumentácie vo Vašom liste píšete len o akýchsi implikáciách a mojom údajnom spájaní GSK s praktikami fašistického zriadenia. To je ale úplne absurdné obvinenie — jednak preto, že záverečná veta článku sa týka politického usporiadania a nie firmy GSK, čo je zjavné už z nadpisu článku, jednak preto, že táto veta je uverejnená v samostatnom odstavci ako výraz oddelenia od predchádzajúcich tvrdení o GSK. Tak-či-onak, táto veta (bez ohľadu na jej pravdivosť) nie je „skutkovým tvrdením, ktoré sa dotýka názvu alebo dobrej povesti“ GSK. Ak by bola, tak jedine v prípade, že GSK je zodpovedný za súčasnú politickú situáciu vo verejnom zdravotníctve, čo som nikdy nikde netvrdil a už vôbec nie v predmetnom článku. Pokiaľ tvrdíte, že táto veta spája GSK s praktikami fašistického zriadenia, tak ste to Vy (nie ja), kto tvrdí, že na súčasnom stave má GSK svoj podiel zodpovednosti, takže (ak to nie je pravda) GSK by mal žiadať ospravedlnenie od Vás, nie odo mňa!

2. „Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie, inak právo na opravu zaniká.“

       To ste ale neurobil, pretože jednak ste žiadosť adresoval mne (nie vydavateľovi), jednak bola datovaná 4.VII.2013, tzn. cca 2 mesiace po vydaní časopisu, čiže dávno po uplynutí 30-dňovej lehoty.

3. „Žiadosť o uverejnenie opravy musí mať písomnú formu a musí byť žiadateľom podpísaná.“
       Žiadateľom v tomto prípade je GSK, pričom pod žiadosťou ste podpísaný Vy, čo by síce bolo v poriadku, keby ste priložil notársky overené poverenie/splnomocnenie od GSK, ale neurobil ste to. Ja, čo nie som právnikom, viem, že keď mám napr. na nejakom úrade urobiť právny úkon v mene inej osoby, potrebujem notársky overené splnomocnenie od tejto osoby. Vy ako právnik to neviete?

       Ako som už uviedol vyššie, nemám veľmi dôvod veriť Vám, že naozaj zastupujete GSK.

4a. Ak by ste využil právo na opravu (§7), „Súčasťou žiadosti o uverejnenie opravy musí byť písomný návrh znenia opravy, ktorý musí obsahovať názov a deň vydania periodickej tlače ..., ktoré obsahovalo nepravdivé skutkové tvrdenie, popis nepravdivého skutkového tvrdenia s uvedením, kde v periodickej tlači ... sa nachádzalo, konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia.“

       Písomný návrh ste síce uviedol, ten však v pôvodnom Upozornení obsahoval úplne chybný časový údaj a ani vo Vašom liste v upravenej verzii stále neobsahuje deň vydania časopisu. Podotýkam, že deň vydania je uvedený v tiráži na str. 118.

       Váš písomný návrh taktiež postráda „popis nepravdivého skutkového tvrdenia, konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé, a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia“. Treba uviesť konkrétne nepravdivé skutkové tvrdenie, nie nejaké údajné implikácie.

4b. Ak by ste využil právo na odpoveď (§8): „Žiadosť o uverejnenie odpovede musí obsahovať ... popis tohto skutkového tvrdenia s uvedením, v čom je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom sa dotýka ... názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby“.

       To ste ale neuviedol.

       „Súčasťou žiadosti o uverejnenie odpovede musí byť písomné znenie odpovede. Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie ... poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí.“

       Vo Vašom návrhu odpovede (v prvom i druhom) ste však neuviedol žiadne moje konkrétne skutkové tvrdenie, nepoprel ste ho, nedoplnil, nespresnil ani nevysvetlil.

5. „Vydavateľ periodickej tlače ... nie je povinný uverejniť odpoveď, ak žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 4.“ (viď vyššie), a to vo Vašom prípade nemá.

6. „Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, ak môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, o ktorého opravu sa žiada.“
       To som aj dokázal u všetkých mojich skutkových tvrdení, týkajúcich sa GSK, a Vy ste môj dôkaz nijak vecne ani logicky nespochybnil.

7. „Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu/odpoveď, ak by bol uverejnením opravy spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.“

       Okrem vyššie uvedených nedostatkov Vami navrhované znenie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohovárania podľa §373 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

       Vo Vami navrhnutom znení totiž tvrdíte, že som použil nepravdivé informácie, pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky vo vzťahu ku GSK. To v skutočnosti nie je pravda, keďže na pravdivosti všetkých mnou uvádzaných tvrdení si dávam mimoriadne záležať, obzvlášť ak sa dotýkajú súkromných firiem, ktorých záujmy sú v protiklade s mojou činnosťou, keďže sa domnievam, že som im tŕňom v oku a že sú schopné využiť akékoľvek moje pochybenie v tomto smere na to, aby ma spoločensky znemožnili či inak zničili moju povesť a/alebo živobytie. Pravdivosť svojich skutkových tvrdení, týkajúcich sa GSK, som dokázal, rovnako tak primeranosť svojich hodnotiacich úsudkov vo vzťahu ku GSK.O nejakých implikáciách zákony nič nehovoria.

 

       Vaša výzva teda vo viacerých ohľadoch nespĺňa náležitosti Tlačového zákona a navyše ešte bola podaná príliš neskoro a nesprávnemu adresátovi.

 

       Ako som Vám už napísal v mojom e-maile, jediné, čo Vám musím uznať, je nepravdivosť poslednej vety predmetného článku, v ktorej uvádzam Benita Mussoliniho ako autora výroku, že fašizmus je spojením štátnej a korporátnej moci. Na túto pravdepodobnú chybu som prišiel až po zverejnení predmetného článku, pričom som pôvodne vychádzal z rôznych zdrojov, ktoré zhodne pripisujú Benitovi Mussolinimu výrok „Fašizmus by sa mal správne nazývať korporativizmus, pretože je spojením štátnej a korporátnej moci“, viď napr. tu: https://www.osud.cz/propaganda-utajeni-jako-zakladni-nastroje-vladnuti-nekolik-citatu
 ale i na tisícoch iných webových stránok v rôznych jazykoch.

       Po dôkladnejšom pátraní som zistil, že Mussoliniho autorstvo tohto výroku sa doposiaľ nepodarilo nikomu doložiť, takže je vysoko pravdepodobné, že Mussolini tento výrok nevyriekol, i keď je pravdivý v tom, že vo fašizme bola štátna moc úzko prepojená s korporáciami. Čo som však v čase písania predmetného článku nevedel, vo fašistickom Taliansku sa pod korporáciou rozumelo niečo iné, než sa pod korporáciou rozumie dnes, a teda niečo iné než je dnešný GSK.

       Záverečná veta predmetného článku je teda nepresná jednak preto, že pravdepodobne uvádza nesprávneho autora výroku, jednak preto, že fašistické korporácie a dnešné korporácie sú dve odlišné veci (fašistickú korporáciu by sme dnes označili skôr slovom cech), takže prirovnanie nesedí. Ani jedno ani druhé som nevedel v čase písania predmetného článku.

       Súc si vedomý tejto chyby, navrhol som vydavateľovi časopisu Zem&vek zverejnenie primeranej opravy, ten sa však vyjadril, že opravu nezverejní, lebo „by to nesmerovalo k cieľu, ktorý sledujú, ale z nášho pohľadu by to ešte viac vyhrocovalo situáciu“. Domnievam sa teda, že som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, pre nápravu svojej chyby v predmetnom článku, zároveň sa však domnievam, že moja chyba nespôsobila poškodenie dobrej povesti GSK, a už vôbec nie u čitateľov Zem&vek.

       V tejto súvislosti podotýkam, že podľa Najvyššieho súdu: „dobrá povesť konkrétnej právnickej osoby je predovšetkým vytváraná na základe skúseností, ktoré s týmto subjektom majú jeho obchodní partneri, zákazníci, či iné subjekty, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu.“ S ohľadom na profil bežného čitateľa časopisu Zem&vek, ktorý nedôveruje nadnárodným korporáciám (ako je GSK a mnohé iné), je voči nim maximálne kritický a je oboznámený s prehreškami GSK, zverejnenými v posledných rokoch (úplatkárstvo, vedecké podvody, zamlčiavanie nežiaducich účinkov, off-label marketing, ghost-writing, nelegálny nábor účastníkov klinickej štúdie...), sa domnievam, že u čitateľov Zem&vek nemohlo dôjsť k „zásahu do dobrej povesti a dobrého mena“ GSK, lebo u nich GSK jednoducho dobrú povesť a dobré meno nemal. A ako sa hovorí: kde nič nie je, ani čert neberie.

 

       Rád by som tiež podotkol, že Váš výrok „Náš klient rezolútne odmieta evokovanie akéhokoľvek prepojenia so štátnou mocou.“ je úplne absurdný, keďže je jednoducho faktom, že GSK je jednak výhradným dodávateľom plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí, ktoré je štátom propagované, presadzované, pod hrozbou pokuty vymáhané a ktoré porušuje základné ľudské práva a slobody, zaručené Ústavou SR a niekoľkými medzinárodnými zmluvami, jednak sponzorom prakticky každého kontinuálneho vzdelávania slovenských lekárov o očkovaní, čo je zjavný konflikt záujmov.

       V skutočne demokratickom a právnom štáte nemôže byť všetko vzdelávanie v niečom, čo štát vyhlásil za povinné, vykonávané/financované jedným zo súkromných dodávateľov toho niečoho, ale keď tak hlavne štátnymi či inými na dodávateľoch nezávislými školami, prípadne budúcimi zamestnávateľmi. GSK tiež v minulosti rokoval s MZ SR napr. o očkovacej kampani proti pneumokokom či o plnej úhrade zdravotnej poisťovne za jeho vakcínu Cervarix proti HPV, takže určité spojenie GSK so štátnou mocou je neodškriepiteľným holým faktom, ktorý som si nevymyslel ja, ale ktorý priamo vyplýva z overiteľných skutočností. Ak GSK nechce byť spájaný s diktatúrou, panujúcou v slovenskom verejnom zdravotníctve, vedie k tomu jedna jediná cesta: prestať dodávať vakcíny pre povinné očkovanie na Slovensku, až kým nebude zdobrovoľnené, a prípade sa o to zdobrovoľnenie aj aktívne zasadiť. Nie je to však možné popretím očividného faktu.

       Uznávam však, že prirovnať súčasný stav slovenského verejného zdravotníctva k Mussoliniho fašizmu bolo z mojej strany chybou (viď vyššie), za čo sa rád čitateľom Zem&vek ospravedlním aj s podrobným vysvetlením, ak mi to bude umožnené (zatiaľ nebolo). Nebol to však „hrubý zásah do práv a právom chránených záujmov na ochranu dobrého mena a dobrej povesti“ GSK, pokiaľ sa GSK nestotožní práve s tou štátnou mocou, prepojenie s ktorou GSK paradoxne a absurdne popiera (prinajmenšom podľa Vás). A Vaše znenie ospravedlnenia je absolútne neprijateľné z vyššie uvedených dôvodov.

 

       Týmto Vás opätovne vyzývam, aby ste presne uviedol, ktoré moje skutkové tvrdenie o GSK je nepravdivé, a čo je teda pravda, keď nie to, čo uvádzam. Bez takejto konkretizácie mi neostáva nič iné, než považovať Vašu výzvu za bezpredmetnú a Vaše tvrdenia za prinajmenšom nepodložené, ak nie rovno lživé.

       Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že sa takýmto konaním pohybujete na hrane §345 Trestného zákona (Krivé obvinenie).

 

       Vaše tvrdenie, že v Otvorenom liste firme GlaxoSmithKline uvádzam „ďalšie nepravdivé a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky, ktoré vážnym spôsobom zasahujú do dobrej povesti“ GSK, je taktiež nepodložené (a tým pádom irelevantné), pretože neuvádzate, čo presne je nepravdivé, pravdu skresľujúce či neprimerané, ani aká je v skutočnosti pravda. Bez toho neprichádza do úvahy zverejnenie akéhokoľvek ospravedlnenia na www.slobodaVockovani.sk.

       Ak teda chcete, aby som niečo zverejnil na www.slobodaVockovani.sk, tak Vás poprosím o formát:
1. Presný citát môjho tvrdenia, ktorého pravdivosť napádate.
2. Skutočný stav (aká je pravda).
Také niečo nemám problém zverejniť, nie však Vami navrhnuté ospravedlnenie, ktoré je jednak nepodložené a jednak s vysokou pravdepodobnosťou aj za hranicou Trestného zákona (viď vyššie).

       Hoci som Vás ku konkretizácii Vašich obvinení výslovne vyzval v závere môjho e-mailu, neučinil ste tak. Naopak — ešte ste rozšíril svoje nekonkrétne obvinenia aj na môj otvorený list GSK, ktorý ale nebol určený Vám. Bol určený predovšetkým GSK a očakával som, že naň bude GSK aj reagovať a v odpovedi moje prípadné omyly uvedie na pravú mieru, čo sa ale, žiaľ, nestalo. Ani po 30-dňovej lehote na opravu/odpoveď podľa Tlačového zákona.

       To vo mne vzbudzuje dojem, že skutočným cieľom celej tejto aktivity je zastrašiť ma, aby som sa bál o GSK (či inom výrobcovi vakcín) v budúcnosti čokoľvek napísať, lebo by to — nedaj Bože — mohlo poškodiť údajné dobré meno a/alebo dobrú povesť GSK (prípadne iného výrobcu vakcín). Dúfam, že sa mýlim a že svoje vyššie uvedené chyby promptne napravíte tým, že vo Vašej odpovedi na tento e-mail budete presne citovať, každú jednu moju vetu, ktorá vraj nie je pravdivá, aj s uvedením opravy (ako to podľa Vás resp. podľa GSK v skutočnosti je).

 

       Čo sa týka môjho ospravedlnenia za chybu v poslednej vete môjho článku v časopise Zem&vek 5/2013, to som už na www.slobodaVockovani.sk uverejnil jednoducho tým, že som tam uverejnil môj e-mail z 8.VII.2013. Ak sa dožadujete uvedenia na pravú mieru akýchkoľvek iných tvrdení zo spomínaného článku (či iného článku), opakujem: napíšte mi to všetko vo formáte:
1. Presný citát môjho tvrdenia, ktorého pravdivosť napádate.
2. Skutočný stav (aká je podľa Vás/podľa GSK pravda).

       V opačnom prípade ste mi neposkytol potrebné podklady pre prípadné ospravedlnenie, takže to, že ospravedlnenie nebude publikované, nebude moja, ale Vaša chyba. A je len mojím veľkorysým gestom, že som ochotný uverejniť na www.slobodaVockovani.sk Vašu prípadnú opravu/odpoveď aj napriek uplynutiu 30-dňovej zákonnej lehoty — ak teda bude spĺňať všetky vyššie uvedené zákonné náležitosti.

       S pozdravom

--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)


 

       Milí čitatelia, obzvlášť tí z vás, čo máte právnické vzdelanie alebo sa z iného dôvodu vyznáte v súvisiacich zákonoch, budem veľmi rád, ak napíšete v diskusii pod týmto článkom svoje právnické postrehy k tejto záležitosti.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 9 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: GSK vs. Zem & vek 5/2013 — 2. kolo

cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

can ubuy cialis on streets | 11.11.2021

buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a>

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

cialis generic | 08.10.2021

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

Rely lasts syringe, teach stopping.

iyoyeyoget | 20.05.2020

https://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Generic <a href="https://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg Lowest Price</a> qqe.uekp.m.slobodavockovani.sk.tke.jf https://mewkid.net/when-is-regylia/

ako som dostal môj ex späť

FAITH | 08.11.2017

Bol som ženatý 5 rokov a moje manželstvo bolo vynikajúce, ale pár mesiacov
To robí naše romantické cítenie zmenšuje každý den, tam bol žiadny romantický. ja
Obával som sa, že môžem stratit svojho manžela inej osobe, a tak som sa pozrel do
Internet a našiel som duchovného, ktorý pomáha pri duchovnom ocistení a
vedomie zasahovat do môjho milostného života potrebnými duchovnými
Cistenie, v mojom živote bolo všetko v poriadku. DR OGBO, s ktorým som sa stretol
Internet mi pomôžte za 72 hodín, vášen a romantika bola spät v našom
doma, naše manželstvo je silnejšie než kedykolvek predtým, môžete ho kontaktovat vo svojom
E-mailová adresa: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com
+2348057586216 Môžete tiež KONTAKTovat na to, co je na tom istom telefóne
císlo.

:)

Peter | 23.09.2013

najlepsie co som dnes na webe cital, hned mi to zlepsilo naladu, vela stastia a nervov p.Fillo

Skvelá práca - ako vždy :-)

Veronika | 04.09.2013

Pán Fillo,
úžasne jasne, výstižne a logicky napísané, ako vždy všetko od Vás :-)
A ďakujeme, že celú komunikáciu zverejňujete, je to výborná zábava - čítať tieto nelogické hefty pseudoprávnika :-D
Je naozaj neuveriteľné, že sa niekto dokáže takto strápňovať ...
Držím Vám palce, ste naozaj dobrý :-)

Za vsetkym hladaj zenu !!!

Meno Ruuuze | 02.09.2013

Inak, ak si vsimnes, Marián, najskor manzelka tohto "pravnika" ma nieco s medicinou....... najdi si to niekde na tych portaloch kde su previazane vztahy....... blizsie som sa tomu nevenoval..... mne je to jasne ze to je zo zistnych dovodov....

Super

Marek | 02.09.2013

Je len škoda, že Vám neposlal to splnomocnenie. Teraz sa totiž podľa mňa stane to, že GSK od tohoto cukne a nebude jasne dokázateľné, že ten amatér oficiálne zastupoval GSK... to by bola totiž ešte príjemnejšia porážka :) Držím palce naďalej

Senior

Helena | 01.09.2013

https://www.naturalnews.com/041876_polio_Israel_vaccine_industry_propaganda.html
Očkovací priemysel pretláča nepravdivú strašiacu kampaň o detskej obrne v Izraeli. Robí sa masívna vakcinácia detí...

mimo témy

mama | 01.09.2013

https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/345-jak-nam-byla-ukradena-zdravotni-pece.aspx

nazor zaruceny Ustavou SR

nazor zaruceny Ustavou SR | 01.09.2013

Na tom ze tento "pan pravnik" sa obracia s trapnou ziadnostou na uverenjnenie nejakeho clanku na AUTORA nie na VYDAVATELNA CASOPISU

AKO STRAAAAAAAASNE TRAAAAAAAPNE.....

bud je to vazne akysi hlupak, alebo asi ano, lebo takto si moze len a len ublizit on (vsetci vidia aky je "zdatny") a ublizi aj GSK lebo vsak vsetci vieme z rozhodnuti sudov ze je to uboha firma a ziadne dobre meno ani nema, a navyse ak si takto uboho presadzuje svoje "pravo" tak to je GSK ubohost na^ntu

navyse to ludi len popudi proti GSK :D :D :D :D

pavedecký článok

ujo | 01.09.2013

Očkovanie: mýtické dejiny - ďalší pavedecký článok u ktorého Fillo nemal odvahu dať diskusiu.

Re:pavedecký článok

filip | 01.09.2013

ujo hluholucký,je to hrozné keď sa niekde nájde miesto,ktoré sa nedá zasviniť lživou propagandou,čo?Bolí to vaše zapredané a zaslepené dušičky,pravda?

Re:Re:pavedecký článok

ujo | 01.09.2013

Došli argumenty, tak skúšaš osobné útoky? Hovorí ti niečo vecná diskusia?

Re:Re:Re:pavedecký článok

filip | 01.09.2013

U vás je diskusia jednostranné,propagandistické vyzdvihovanie vymyslených pozitív očkovania a absolútne popieranie vážnych vedľajších účinkov.
To od koho chceš,aby pristúpil na takú hru a strácal s vami čas?

Re:pavedecký článok

Ing. Marián FILLO | 01.09.2013

Vôbec nejde o chýbajúcu odvahu, ale o to, že diskusia sa v tomto redakčnom systéme nedáva pod článok automaticky, ale musím ju tam manuálne pridať, čo niekedy zabudnem.

Už tam každopádne je, takže sa môžete realizovať, ale prosím vecne, nie také trápne osobné útoky, ako napr. tento, na ktorý reagujem, mimochodom od podlahy lživý.

Senior

Helena | 31.08.2013

https://www.protiprudu.org/batola-prezilo-reakciu-na-vakcinu-proti-pravym-kiahnam/

!

misa | 30.08.2013

geniaááááááálne ! ! ! ! ! ! :D

marian Fillo

skuolkarka | 30.08.2013

Marian drzime palce,to co robis chce vela sily a obdivujem ako to vsetko zvladas a tak slusne :-) klobuk dole,drz sa

Re:marian Fillo

max | 31.08.2013

ano lhaní a manipulace s lidmi vyžaduje spoustu síly...

Re:Re:marian Fillo

ferko | 31.08.2013

stačí dosť peneží na vyškolenie, vytrénovanie takých 49 000 rečníkov GSK....školenie, trénovanie na lhání a manipulaci si iste vyžaduje spoustu síly...

Re:Re:marian Fillo

Ing. Marián FILLO | 01.09.2013

Ááááá, Max Deleter...

Ako vždy, bez uvedenia konkrétneho výroku, ktorý je
a) lživý
b) manipulatívny.

Ale zvykli sme si. Keď niekto nemá vecné argumenty, je odkázaný len na soptenie a osočovanie nekonkrétnymi hmlistými frázami.

Mimochodom: GSK dobre platí, že?

juvenilná justícia-dôležité

stara mama | 30.08.2013

práve teraz na: https://player.slobodnyvysielac.sk/?kbs=128

Re:juvenilná justícia-dôležité

Helena | 01.09.2013

Vážená pani "stará mama" ak sa nemýlim Vy ste tu pred nedávnom dali zaujímavý článok o gmo - ktoré sú aj vo vakcínach, ktoré zruinujú zdravie, ekológiu, podzemné vody...
Na Slovensku na ôsmich miestach sa pestuje gmo kukurica a na jednom gmo cukrová trstina. V tomto článku, na spodku je mapka kde je to vidieť. A potom prečo sme chorí, prečo nevládzeme.
https://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58-45/archiv-znamenia-doby/136-chutia-vam-gmo-potraviny

Senior

Helena | 30.08.2013

https://naturalsociety.com/measles-mumps-rubella-vaccine-cause-autism/

brilantne

Jana | 30.08.2013

Pan Fillo,

brilantne napisane, vynikajuco, logicky, drzim Vam velmi palce. Avsak dve upozornenia:
1.ked vykame, tak druhou osobou mnozneho cisla (t.j. spravili ste chybu, nie spravila ste chybu)
2. pre istotu dajte vzdy predtym ako odpisete pravnikom vas text skontrolovat (aj ked je logicky, spravny a podobne, v byrokracii ako nasej nemusi byt OK pre "pravnicke mozgy", ktore sa radi chytia akehokolvek formalneho zadrzhelu)
3. vsetko im adresujte aj pisomne papierovo (predsalen emailova komunikacia moze byt na sude alebo v nejakom vaznejsom spore rozporovana)
A napokon, rozsiahlostou svojej reakcie dokazujete, ze ste uzasne v obraze, ze mate pravdu. Ale tym, ktori vas sledujete to nemusite dokazovat. Preto radim, bavit sa s takymito idiotmi (vid. pan pravnik) cim strucnejsie, usecnejsie, dokonca mozno treba prejst na ich demagogicky system vyjadrovania a odpisat na ich vyzvu jednu dlhuuu sprostuuu vetu, ktorej nebude nik rozumiet).
Setrite si nervy, je vas treba, sme s vami!!!

Re:brilantne

Ing. Marián FILLO | 01.09.2013

Milá Janka,

ad 1)
To robím naschvál. Vykám po česky, lebo je to tak deterministickejšie (z minulého času sa dá zistiť, či vôbec vykám a ak, tak či vykám mužovi alebo žene, čo sa z oficiálneho slovenského spôsobu zistiť nedá).

ad 2)
To som aj urobil.

ad 3)
Zatiaľ sa mi pán právnik nepreukázal splnomocnením na zastupovanie GSK, takže z právneho hľadiska sa vlastne ešte nič nestalo. Nie je teda žiadny dôvod míňať peniaze na papier, obálku, toner a poštovné.

Každopádne ďakujem za morálnu podporu.

Re:Re:brilantne

Jana | 03.09.2013

Super, tak fajn. Velmi drzim palce!!!

Senior

Helena | 30.08.2013

https://www.naturalnews.com/041848_doctors_bribery_payoffs.html
Ako sú lekári a nemocnice na Floride podplácané farmaceutickými firmami (je tam spomenutá aj GSK) za predpisovanie liekov, vakcín...Podieľajú sa na podvodoch v štatistike, "výskume"...Predpísané lieky spôsobujú ďalšie choroby...

Zmente nadpis

filip | 30.08.2013

Myslím,že pokračovanie už môžte uvádzať pod názvom:
"Ako si GSK a JUDr Polakovič nasrali do topánok."

odpovedali ste im, myslím, pán Fillo

Klára | 30.08.2013

veľmi, veĺmi dobre.

Skutocny ciel ??

Anet | 30.08.2013

Zo zvoleneho postupu tejto pravnickej fy "po konzultaciach" so svojim klientom mi vyplyva nasledovne:
- ak by tejto firme a jej klientovi islo skutocne o co najrychlejsie uverejnenie ospravedlnenia v najblizsom cas. Zem a vek, tak by okamzite a v 1. Rade kontaktovali vydavatela a to v zakonnej lehote do 30 dní,
- to, ze sa s touto poziadavkou neobratili priamo na vydavatela, a to ani po takmer 4 mesiacoch od vydania majoveho cisla casopisu, svedci skor o inych "pravych" umysloch a zvolenej taktike, a to taktike zastrasovania samotneho autora clanku, cim chcu zrejme docielit, aby sa aj v bud. pan Fillo bál cokolvek negativne o GSK napisat. Mozno sa im zda zastrasovanie samotneho autora efektivnejsie, kedze dobre poznaju jeho webovu stranku - internetovy dennik - a je im zrejme tŕňom v oku...vieme preco (napriek papierovo statom zabezpecenemu dlhodobemu a stabilnemu odbytu svojich produktov, im dopyt po ich produktoch realne klesa- a zrejme to je/bude dlhodoby trend..)
Mimochodom zastrasovanie aj autorov vedeckych clankov, ktorych vysledky vyskumov v clankoch vyznievaju voci vakcinam a ockovacej praxi negativne,nie je ziadnym novym ani vynimocnym javom.

Re:Skutocny ciel ??

Helena | 30.08.2013

Vážená pani Anett, ešte raz Vám ďakujem za radu. Po 30-tich rokoch utrpenia som sa dožila, že som na nula liekov. Už sa len modlím, aby to aj tak ostalo.

Re:Re:Skutocny ciel ??

Anet | 30.08.2013

Pani Helenka, to je skvele, velmi sa s Vami tesim ! Tak o dovod viac, odporucat alternativnu liecbu alergií vsetkym priatelom a znamym! Hlavne u deti su vraj pomocou biorezonancie skvele vysledky uz po par sedeniach. U dospelych je to dlhsi proces ( je to logicke ked ako aj Vy ste sa s alergiou pasovali 30 rokov). Je mi luto tych detí, ktore vidim ako "nahodne" po preockovani kombinovanymi vakcinami (najcastejsie so zlozkou proti tetanu a vysokym davkami hlinika) , im narusia rovnovahu bunkovej a protilatkovej imunity, smerom k protilatkovej a zrazu ich IS vytvara protilatky proti vsetkemu v ich okoli (nielen proti antigenu vo vakcine),najcastejsie pele trav, stromov, roztoče atd. A stavaju sa z nich alergici, astmatici s viziou dlhodobeho celozivotneho uzivania "liekov" proti alergii/astme - bez nadeje , ze sa plne uzdravia - teda dieta, ktore ma sennu nadchu, dostane symptomaticku liecbu, neriesi sa pricina, dalej sa pokracuje v ockovani az sa vytvori alerg. Astma...v generacii dnesnych 60-ikov- generacia mojich rodicov- alergie ani nepoznali- ludia z tejto gen. sa vacsinou stali alergici v dospelosti a ani ich nenapadlo spojit si to s predchadz. preockovanim proti tetanu...v mojej generacii 30-kov sme dostali viaceri ziaci alergie "nahodne" po preockovani v13. Rokoch DTP, dnes sme o generaciu dalej a uz pribuda detí s alergiami a alerg. Astmou od 5.-6. Rokoch, ako to vidim aj vo svojom okoli - v 5. Roku je znova "preockovanie" kombin. Vakcinou so zlozkou proti tetanu a s hlinikom...To spravne predpokladal aj Dr. Buchwald- cim viac vakcin od utleho veku - cim viac nahusteny ockovaci kalendar, tym viac bude stupat pocet alergikov uz coraz utlejsom veku...presne to dnes okolo seba vidime...A tu som akurat cistala clanok z 2012 ako v ČR drasticky zvysili ceny za lieky na alergie a masti naekzemy a pod. "Pro příklad: jeden z nejprodávanějších léků pro alergiky – Zyrtec vyjde namísto dosavadních osmdesáti korun nově zhruba na 170 korun. Jednotlivých balení se přitom za rok prodá na pětadvacet milionů."

Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Anet | 30.08.2013

https://zpravy.ihned.cz/cesko-zdravotnictvi/c1-56371750-konec-levnych-leku-na-alergie-ci-ekzemy-podivejte-se-o-kolik-zaplatite-vic

Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Helena | 30.08.2013

Ja som roky užívala Telfast 120. Ten sa prestal dovážať - len generikum. A tie prídavné látky v tom generiku - no comment. Dala som ich do vyhľadávača na svojich angl. weboch - niečo hrozné, narušia žalúdok...Prekonzultovala som to aj s mojich známim lekárnikom - povedal kúpiť v Rakúsku (lenže cena tam je EUR 18,20- za 30 kusov). Tento Telfast 120 mi ako tak zaberal, boli antihistamiká ktoré mi nezaberali. Ale politika EÚ je originály nahradiť generikami (napodobninami) a prídavné látky sa vyrábajú v továrňach v Číne, Indii ktoré nikdy neprešli kontrolou. Ale vieme robí sa depopulácia.

Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Anet | 30.08.2013

Tak to je fakt otrasne...Tymto krajinam sa ani nahodou neda doverovat, staci si spomenut aj na skandal co pridavali za svinstvo do umeleho dojceneskeho mlieka v Cine a kolko babatiek zomrelo...tam im nejaka bezpecnsot a kontrola pridavnych latok fakt vobec nic nehovori - nastastie aj u mna bola ta prirodna 2 rocna liecba alergie uspesna a som uz asi 5 rokov uplne bez akychkolvek chem. liekov. Nemusim sa napchavat tym svinstvom a este aj usetrim a kolko som usetrila svojej zdrav.poistovni ani nehovorim...

Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Jarka | 31.08.2013

Je to mimo temy p. Filla, ale reagujem, lebo ma velmi zaujal vas prispevok. Ja som totiz tiez cca. 10 rokov brala Telfast a ked zacal byt nedostupny v SR, tak som skusala nahrady (Aerius, Cetirizin, Zyrtec, Zodac... proste vsetky generacie antihistaminik), avsak ani jedno mi nepomaha. Ani v Rakusku podla mojej vedomosti Telfast nezozeniete, lebo ho prave kvoli akymsi skodlivym ucinkom zakazali. Tiez som zufala, co teraz. Snazim sa dostat z alergii kadecim, ale zatial nepomaha. Tento rok napr. v sucasnej sezone paliny trpim, ale lieky nejem...Ak viete ako si s alergiami poradit, prosim napiste.(apropo, svoj zdrav. stav pripisujem ockovaniu... autoimunitne ochorenia, co mam, plus astma a alergia)

Re:Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Helena | 01.09.2013

Pani Jarka, ja som bohužiaľ alergik z očkovania. Potvrdila mi to aj kamarátka z dectva (alergologička). Okrem toho pred pár rokmi som prečítala na internete jeden článok od anglického alergológa, ktorý to tam presne vysvetlil...a okrem toho doporučil, že už ak sa niekto stal alergikom z očkovania nech nedá nič do úst v čom je prídavná látka, farbivo, aróma, gmo... Toto od vtedy dodržujem - alergia sa mi zlepšila o 50 percent. Tento rok mi pani Anett doporučila www.bioharmonia.sk a toto neskutočne zabralo. Som na nula liekov (a modlím sa aby mi to vydržalo). Okrem toho na špajzových dverách mám nalepené čo mi preposlal pán Ing. Fillo čo máme jesť a čo mám robiť som si vytlačila z mojich angl. webov.
Napr. používam len červenú cibuľu, pijem bio zelený čaj, teraz nekupujem biele hrozno ale červené, domáci cesnak, himalajská ružova soľ (obsahuje 84 minerálov), med medovicový...Mňa veľmi oslovili ľudia ako Dr. Mercola, Dr. Saputo, Mike Adams a veľa vecí dodržujem čo oni radia.
Na weboch www.naturalnews.com www.mercola.com treba dať do ich vyhľadávača: allergy, allergy rhinitis, hay fever
Čo sa týka Telfastu 120 mi známy kúpili v Rakúsku v Kittsee, tu hneď za hranicami v júli. Ale ako viem Telfast 180 ešte u nás existuje (prerezať na polovicu - a tak fakticky získame Telfast 90). Známy lekárnik mi povedal, že tento liek na alergiu najviac zaberal. Už len držím palce v tomto boji Vám aj sebe.

Re:Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Anet | 02.09.2013

Ja za seba mozem este doporucit tuto 2 rocnu prirodnu liecbu, ktora mna osobne dostala z alergii a alerg. Astmy ziskanej po pockovani.
https://www.naturterapia.meu.zoznam.sk/kontakt/ (mail tam ma uvedeny stary, ale telefony su aktualne)

Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Helena | 30.08.2013

Ja som tú alergiu schytala za totality po očkovaní na chrípku. Ja som za totality bola 20 rokov liečená na reumatoidnú artritídu u reumatológa. A nepovedalo sa mi, že je imunita Th1 a Th2 ktoré musia byť v harmónii a že keď niekto je liečený na autoimunitné ochorenie ako napr. reum. artritída nesmie byť zaočkovaný. Bohužiaľ stalo sa. Stala som sa neskutočne silným alergikom. Veľmi veľa som vytrpela, veľa liekov, kvôli tomu som žila dlhdobejšie pri mori...

Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Anet | 30.08.2013

No, hrozne, aj nasmu znamemu onkologickemu pacientovi dali "zadarmo" bonus- chripkovu vakcinu, rakovina sa po rokoch znovu vratila a za cca 8 mesiacov zial zomrel...

Re:Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Helena | 30.08.2013

Ja poznám veľa ľudí čo ochoreli, umreli z očkovania. Sama som sa neskoro zobudila. Preto aj omnoho menej vládzem ako zdraví ľudia v mojom veku.
Ale neviem kde skončí tento svet: agresia v očkovaní, podvody vo farmácii, gmo, chemtrails, modifikácia počasia (vytváranie zemetrasení, tajfúnov, záplav, sucha...) Lepšie nepozerať videa na www.aircrap.org Ale stále mám "pred sebou" video ako na tomto webe hovorí onkológ, že vďaka postreku chemtrailsom je obrovský nárast rakoviny.
Pokúsim sa niečo preložiť z angl.: "Len keď posledný strom zomrie, aj posledná rieka sa otrávi, aj posledná ryba sa vyloví, zistíme že peniaze sa nedajú zjesť."

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Skutocny ciel ??

Jarka | 03.09.2013

Helenka,
dakujem za informaciu. Ja netusim z coho som sa stala alergickou, ale viem, ze ich takzvana "liecba" antihistaminikami, co je potlacanim priznakov ma dopracovala po 12tich rokoch do stredne tazkej astmy. Teraz mi tvrdia, ze ak nebudem dychat spreje, ze zle dopadnem, ale veru uz sa na dalsi typ takejto "liecby" nedam. Dakujem krasne za tipy na webove stranky prestudujem si ich. Velmi som nepochopila, preco napr. cervene hrozno a cervenu cibulu ano a biele nie... najdem tam niekde na tom vysvetlenie? A ano, u mna presne to funguje, ze akonahle zjem nieco s e-ckami, resp. hodne nezive (napr. keksy, zmrzlina, atd), hned mam aj traviace tazkosti. TAkze sa snazim zit na cerstvej zelenine a ovoci.. Zial mam pocit, ze uz dobru paradajku alebo kukuricu na Slovensku nekupim. Zeby boli uz vsetky GMO? Hrozim sa toho, ale je to mozne...

haha

ujo | 30.08.2013

Ja by som na takéto trápne listy neodpovedal, podpísať sa ako advokát môže každý. Ale je to sranda, zverejnuj ich.

Senior

Helena | 30.08.2013

K tomu, že GSK robí ghost-writing by som rada dala vysvetlenie. Možno, že nie každý čitateľ tejto web stránky vie čo je to ghost-writing. Ja to viem tiež len posledných pár rokov z mojich angl. webov. Teda jednoducho vysvetlim: Štúdia sa vôbec nekoná, prijme sa redaktor (tzv. ghost-writer) čo napíše štúdiu (akoby sa štúdia konala) toto čo napíše, dá podpísať lekárskym kapacitám za obrovský úplatok. Lekárske kapacity to zväčša ani neprečítajú, len podpíšu a preveznú úplatok.

Re:Senior

Mano5 | 30.08.2013

Dakujem za vysvetlenie. Ja uz som o tom cital, ze sa to tak robi, len som nevedel, ze to ma aj pomenovanie.

...

Zojita | 30.08.2013

Furt len s totym dobrym menom, dobra povest, hlavne dobry pravnik a najlepsie ich dobre vakciny...clovek ked do toho pozera hlbsie sa musi fakt smiat...debilkovia

GSK

Karlos | 30.08.2013

Velmi dobře pane Fillo. Tohle GSK nevyhraje, jen se stále více ztrapňují.

Senior

Helena | 30.08.2013

https://www.naturalblaze.com/2013/08/unicef-surveils-defames-health-sites.html
Unicef pozoruje, očierňuje zdravotné webové stránky, ktoré sa zaoberajú očkovacím biznisom...GreenMedInfo.com, Mercola.com, NaturalNews.com a VacTruth.com, ako prispievajú k porozumeniu očkovania...

Senior

Helena | 30.08.2013

Ja dôchodkyňa (bez právnického vzdelania) som týmto len rýchlo prebehla. Ale myslím pán Ing. Fillo, že konečne Vy by ste mali byť finančne odškodnení firmou GSK veď stačí prečítať o nich články na www.naturalnews.com www.mercola.com www.naturalsociety.com
Vy tiež nekradnete svoj čas, svoje "nervy".
Na týchto weboch sa dočítame aké podvody, podplácania, koľko odškodnenia musela vyplatiť firma GSK.
Niekedy mám pocit, že z nás Slovákov si mnohí robia "vtip".

Záznamy: 1 - 51 zo 51

Pridať nový príspevok