Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 0. Úvod

08.07.2012 20:40

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „Introduction“ 
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 


 

       Copyright © 2012 Tetyana Obukhanych

       [Pozn. prekl.: Taťjana Obuchanyč sa v jej rodnej ukrajinčine píše Татьяна Обуханыч. Anglický fonetický prepis je Tetyana Obukhanych. Keďže pôvodina knihy bola pôvodne vydaná v angličtine, ponechávam pri copyrighte anglický fonetický prepis jej mena. Všade inde však používam slovenský fonetický prepis v zmysle platných pravidiel pre prepis z cyriliky do latinky.]

 

       Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná alebo odvysielaná bez písomného súhlasu autorky.
       infovaccineillusion@gmail.com

 

       Redaktorka vydania: Nandita Deianová

       Návrh obálky: Shan Pak

 


  Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“

Obsah knihy

 1. Úvod
 2. Ako sme sa zaľúbili do myšlienky očkovania
 3. Záhada konského séra
 4. Prirodzená imunita voči tetanu — aké to prekvapenie!
 5. Dvojitý štandard vedeckého výskumu
 6. Pravá podstata imunologickej pamäte
 7. Očkovanie ako Trójsky kôň
 8. Vyhýbavá definícia bezpečnosti očkovania
 9. Falošný dôkaz imunity
 10. Očkovací paradox
 11. Hra na ruskú ruletu s očkovaním proti chrípke
 12. Vyhrávať bitky ale prehrať vojnu
 13. Zmena nášho vzťahu k mikróbom
 14. Prečo je homeopatia lepšia než Paralen®
 15. Rozhodovanie sa o očkovaní
 16. Doslov
 17. Príloha

 

„Nemôžeme vyriešiť problémy pomocou takého istého myslenia, aké sme používali, keď sme ich vytvorili.“

Albert Einstein

 


 

Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 

0. Úvod

       Poznám mnoho predstaviteľov alternatívnej medicíny a dokonca aj niekoľko detských lekárov, čo zaujali neočkovací prístup ku zdraviu. Nestretla som sa však doposiaľ s nikým, ako som ja sama: s vedcom v koľajách hlavnoprúdového (mainstreamového) biomedicínskeho výskumu, ktorý by nevzhliadal k očkovaniu ako k najskvelejšiemu vynálezu modernej medicíny.

       Nikdy som si sama seba nepredstavovala v tomto postavení, a už vôbec nie v úplných začiatkoch môjho doktorandského štúdia imunológie. V skutočnosti som v tom čase bola z konceptu očkovania veľmi nadšená, tak ako akýkoľvek typický imunológ. Avšak po rokoch výskumu imunológie, pozorovaní vedeckých aktivít mojich nadriadených a analyzovania problémov okolo očkovania som si uvedomila, že očkovanie je jedným z najzavádzajúcejších vynálezov, aké veda vôbec kedy donútila ľudí prijať.

       Čím viac počúvame o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia, tým viac ľudí sa začína pozerať na očkovanie ako na nutné zlo, ktoré nám spočiatku pomohlo zvládnuť vyčíňajúce epidémie, ale teraz narobí našim deťom viac škody než úžitku.

       Ako imunologička mám iný a možno aj veľmi jedinečný pohľad na vec. Uvedomila som si, že vynález očkovania v 18. storočí nám znemožnil hľadanie porozumenia tomu, čím prirodzene získaná imunita voči chorobám v skutočnosti je. Keby sme hľadali iné cesty a nevybrali si túto „skratku“, mohli sme získať hĺbkové porozumenie prirodzene získanej imunite a vyvinúť skutočne účinné a bezpečné metódy predchádzania chorobám v porovnaní s tým, čo nám očkovanie teoreticky môže ponúknuť.

       Biologický pojem „imunita“ sa týka všeobecne pozorovaného javu straty náchylnosti ochorieť na celý rad prenosných ochorení po ich prekonaní. Kvôli fonetickej (zvukovej) podobnosti slov „imunológia“ a „imunita“ to človeka zvádza myslieť si, že imunológia je veda, ktorá skúma stav imunity, nie je to však tak. Imunológia je veda, ktorá skúma umelý proces imunizácie, tzn. odpovede imunitného systému na do tela vpravenú cudzorodú hmotu. Imunológia sa nepokúša skúmať prirodzené ochorenia a po nich nasledujúcu imunitu, tým pádom ani nemôže pomôcť pochopiť ich.

       Napriek tomu je „poznanie“ o chode imunitného systému počas prirodzeného prekonávania ochorenia ľahkomyselne odvodzované z vymyslených imunologických pokusov, ktoré pozostávajú spravidla z vpichnutia v laboratóriu vypestovaných mikroorganizmov (živých či mŕtvych) alebo ich častí do pokusných zvierat na nasimulovanie stavu nákazy. Keďže takéto pokusy sú nerealistickými simuláciami prirodzených pochodov, chápanie prírody imunológmi je obmedzené na chápanie ich vlastných pokusných modelov. Imunológovia obmedzili rozsah svojho poznania na pokusné modely a nechcú sa pozrieť nad ich rámec. Uvažovanie v týchto medziach iba posilňuje myšlienku očkovania a nevie ponúknuť akékoľvek iné riešenie problému prenosných ochorení.

       Navzdory skutočnosti, že stále nechápeme biologické základy prirodzene získanej imunity, súčasná lekárska prax trvá na umelom ovplyvňovaní imunitnej odpovedi (tzv. imunizácii alebo očkovaní), ktorým sa má zabezpečiť „imunita“ bez skutočného prekonania choroby. Očkovaním vyvolané pochody, hoci nepripomínajú prirodzené ochorenie, sú stále len svojho druhu ochorením, ktoré obnáša určité riziká. A to, čo získame očkovaním, nie je imunita, ale len mizerná náhradka imunity. Z toho dôvodu očkovanie vo svojej podstate nie je ani bezpečným ani účinným spôsobom predchádzania chorobám. Napriek tomu imunológovia nie sú schopní ponúknuť nič lepšie, pretože môžu ísť len tak ďaleko, ako im ich hlboko zakorenená dogma dovoľuje.

       K môjmu postupnému rozčarovaniu z imunologickej paradigmy a jej aplikácií (vakcín) prispeli tri významné činitele. Po prvé, s niekoľkými vážnymi protirečeniami v rámci imunologickej teórie, pokúšajúcej sa vysvetliť imunitu, som bola značne nespokojná. Po druhé, zažila som, ako niekoľko ostrieľaných imunológov vynechalo zmienky o výsledkoch kľúčových pokusov, aby ich články o nových stratégiách vývoja očkovacích látok vyzerali veľmi sľubne. To vo mne vyvolalo podozrievavosť k vývoju očkovacích látok vo všeobecnosti a túžbu pozrieť sa aj na druhú stranu diskusie o očkovaní.

       Tretím významným činiteľom bolo narodenie môjho dieťaťa. Táto udalosť ma donútila dať si niekoľko-ročnú prestávku od laboratórneho výskumu. Úplne som zhodila svoju osobnosť imunologičky a stala som sa matkou, odhodlanou vychovať zdravé dieťa. Žasla som nad tým, aká som bola bezradná v tom, na čom skutočne záleží, keď ide o zdravie — napriek mojej odbornosti vo všetkých tých nerealistických imunologických teóriách. Kvôli svojmu dieťaťu som musela znovu prehodnotiť všetko, čo som vedela z imunológie. Čoraz hlbšie som pátrala po koreňoch problémov s očkovaním, ktorých sme dnes svedkami, a potom sa mi v tom všetkom úplne rozjasnilo.

       Účelom tejto knihy je poskytnúť rodičom základné imunologické pozadie pre učinenie rozhodnutí o očkovaní ich detí. Rozhodovanie o očkovaní je dôležitou osobnou zodpovednosťou, ktorú by sme nemali prenechať akejkoľvek lekárskej či vedeckej autorite. Rodičia by sa mali vzdelávať o očkovaní a chorobách až kým sa nebudú cítiť úplne spokojní so svojimi vedomosťami a pripravení prevziať plnú zodpovednosť za dôsledky ich rozhodnutí.

       Dôležité je odhadnúť riziká očkovania oproti rizikám pôvodcov choroby, proti ktorým je dané očkovanie zamerané. Analýza by však nemala skončiť v tomto bode. Vyzývam každého rodiča, aby zvážil spôsob, akým očkovanie účinkuje a účinky danej vakcíny skutočne sú na prospech našich detí a našej spoločnosti. Dôsledky očkovania neboli pre mňa prijateľné — ani ako pre matku, ani ako pre vedkyňu, — a táto kniha je mojou snahou vysvetliť ostatným rodičom, prečo to tak je.

       Ďalšim cieľom tejto knihy je zvýšiť povedomie v našej spoločnosti o naliehavej potrebe zmeniť základný imunologický výskum tak, aby nám nakoniec priniesol porozumenie prirodzene získanej imunite. Je úlohou budúcich pokolení imunológov, aby zachránili túto vedu a vytýčili jej správny smer. Prínosy pre ľudstvo budú ohromujúce, pretože vďaka tomu sa ako očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, tak aj strach z prenosných ochorení, stanú minulosťou. Aby však k tomu mohlo vôbec dôjsť, musí byť pole imunológie najprv očistené od buriny imunologickej dogmy.

       A nakoniec — táto kniha je mojím pokusom zaceliť rozpoltenosť našej spoločnosti na tých, čo odporujú očkovaniu v obave z jeho nežiaducich účinkov, a tých, čo odporujjú proti-očkovaciemu hnutiu v obave z prenosných ochorení. Táto rozpoltenosť nám priniesla množstvo utrpenia v podobe rozhašterených rodín, priateľov či kolegov-zdravotníkov. Všetci však máme spoločný cieľ — chceme pre naše deti len to najlepšie. Iba zjednoteným úsilím sa nám môže podariť nájsť riešenie problému prenosných ochorení bez poškodzovania nášho zdravia očkovaním.

 

Taťjana Obuchanyč
Menlo Park, Kalifornia, USA
2012

Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabralo prekladateľovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.