Do čerta s ich aroganciou aj s ich temnými pohnútkami!

16.11.2014 14:43

International Medical Council on Vaccination3.III.2014Shawn Siegel

 

       Pôvodný článok A Pox On Their Arrogance and Their Dark Motivations
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Dr. Paul OffitDr. Paul Offit

       Názov nedávno vydanej knihy Dr. Paula Offita — primára infekčného oddelenia Detskej nemocnice vo Philadelphii (Children’s Hospital of Philadelphia = CHOP) — znie „Smrtonosné rozhodnutia: Ako hnutie proti očkovaniu ohrozuje nás všetkých“ („Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All“). Ak chceme získať realistickejší pohľad na zdroj toho, čo nás všetkých (obzvlášť naše deti) ohrozuje, pozrime sa bližšie na autora knihy.  Dr. Offit osobne hodnotil a schválil na zverejnenie na stránke CHOP článok, ktorý nalieha na rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti ovčím kiahňam. Podľa tohto článku je — až na drobné nepríjemnosti ako napr. zvýšená teplota alebo bolestivosť v mieste vpichu — táto vakcína dokonale bezpečná.[1] Naproti tomu príbalový leták od výrobcu vakcíny (Merck; na Slovensku známy skôr pod skratkou MSD = Merck Sharp & Dohme — pozn. prekl.) uvádza medzi nežiaducimi účinkami očkovania, zistenými v klinických skúškach, ochorenia horných i dolných dýchacích ciest a medzi priznanými nežiaducimi účinkami, zistenými až po uvedení vakcíny na trh, okrem iného aj anafylaktický šok (ťažkú, život ohrozujúcu alergickú reakciu — pozn. prekl.), encefalitídu (zápal mozgu), Guillain-Barrého syndróm (postupujúce ochrnutie čoraz väčšej časti tela — pozn. prekl.) a ďalšie, potenciálne katastrofické choroby, spôsobujúce ťažké zdravotné postihnutia.[2]

       U týchto hlásení nežiaducich účinkov po uvedení vakcíny na trh platí, že na popretie ich spojitosti s očkovaním je potrebný dôkaz, obzvlášť keď sa vyžívate v zastrašujúcich kázňach, ako to robí Dr. Offit. Kým nemáme podrobný rozbor každého jedného hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok, ktorý by poskytol presvedčivé dôkazy, že nejestvuje žiadna príčinná súvislosť daného zhoršenia zdravia s očkovaním, nemal by nikto naznačovať či nahovárať nám, že tieto hlásenia možno jednoducho hromadne zamietnuť ako nesúvisiace s očkovaním bez toho, že by čelil obvineniu z vážneho porušenia lekárskej etiky. V tomto prípade je neospravedlniteľné, že vôbec neboli zmienené žiadne hlásené vážne nežiaduce udalosti po očkovaní predmetnou vakcínou.

       Ovčie kiahne sú v úvode spomínaného článku popísané ako mierne ochorenie a skutočne je ujma na zdraví či smrť, spôsobená týmto ochorením veľmi zriedkavá. Podľa popisu CDC je pravdepodobnosť úmrtia na ovčie kiahne okolo 1 k 30.000 (a väčšina z toho sú úmrtia dospelých — pozn. prekl.).

       Ovčie kiahne bývali v USA veľmi bežnými. Každý rok zvyklo na túto chorobu ochorieť okolo 4 miliónov ľudí. Ročne sa s ovčími kiahňami do nemocnice dostalo okolo 10.600 ľudí a 100–150 ľudí na ne zomrelo.[3]

       Spomínaný článok pokračuje zmienkou o niečom takmer nevídanom: o dieťati, pre ktoré boli ovčie kiahne rozsudkom smrti. Pritom však iatrogenita (poškodenie zdravia alebo úmrtie vinou alopatickej zdravotnej starostlivosti) je jednou z najčastejších príčin ako chorobnosti, tak aj úmrtnosti v USA. Ročne má na svedomí niečo medzi 100.000 a 200.000 úmrtiami (odhady sa rôznia) a okolo 1.000.000 pobytov v nemocnici.[4] Hoci úmrtie na ovčie kiahne je nepochybne tragédiou, človek sa diví, ako asi tak bolo ošetrovaných tých pár detí, čo na ovčie kiahne zomreli a z ktorých podľa článku väčšina bola predtým zdravá. Z tých 4 miliónov detí, čo ročne ochoreli na ovčie kiahne, určite mnoho tisíc nebolo predtým zdravých. Napriek tomu však na ovčie kiahne nezomreli. Odporuje zdravému rozumu, že by čo i len zopár predtým zdravých detí podľahlo ovčím kiahňam, ak boli správne a včas liečené.

       Taktiež odporuje zdravému rozumu, keď sa ignoruje potreba správnej liečby a pozornosť sa sústredí na potenciálne smrteľný lekársky zákrok. Ako sa dalo očakávať, spomínaný článok sa nezmieňuje o 138 úmrtiach, spojených s očkovaním proti ovčím kiahňam.[5] A keď vieme, ako hrozne nefunkčný je systém hlásenia nežiaducich účinkov očkovania,[6] celkový počet úmrtí, spôsobených očkovaním proti ovčím kiahňam za uplynulých 20 rokov môže veľmi ľahko činiť niekoľko tisíc, čo znamená, že očkovanie ročne zabíja rovnako veľa (ak nie viac) detí ako kedysi choroba, pred ktorou má chrániť. Článok sa nezmieňuje ani o tom, že pásový opar patrí medzi najčastejšie hlásené reakcie na toto očkovanie. Nemôžeme dokonca brať vážne ani údajný pokles výskytu ovčích kiahní, keďže o pediatroch je dobre známe, že mávajú sklon chrániť dobré meno očkovania a vyhnúť sa preto diagnostikovaniu ľubovoľnej choroby, proti ktorej je dieťa očkované, aby si tým obhájili, že ich činnosť vo výsledku vedie k zdraviu a je viac na prospech než na škodu, a/alebo aby slepo vzdali hold tomu, čo ich naučili.

       Skutočnou urážkou a hlúposťou je neprítomnosť akejkoľvek zmienky o prirodzenej ochrane, ktorú poskytuje väčšia časť imunitného systému — tie jeho prvky, ktoré sa nachádzajú na povrchu pokožky a slizníc, elegantná neopakovateľná kaskáda reakcií, ku ktorej dochádza ešte pred akoukoľvek humorálnou (protilátkovou) odpoveďou, ak sa človek nakazí prirodzene — imunitná odpoveď, ktorá je u každého jedinca úplne jedinečná:[7]

„Drvivá väčšina pôvodcov ľudských chorôb nakazí svojho hostiteľa skrz bunkové tkanivá slizníc, ako napr. v pľúcach, črevách či pohlavných orgánoch. Na týchto slizniciach sa preto vyvinuli dômyselné imunitné systémy, aby ochránili hostiteľa od nákazy. Funkciou slizničného imunitného systému v zásade je poskytovať ochranu na mieste vstupu pôvodcu choroby do tela.“

       V článku tiež chýba akákoľvek zmienka o katastrofe ktorú vskutku môže spôsobiť zavedenie pôvodcu choroby (v tomto prípade vírusu ovčích kiahní) a iných zložiek očkovacej látky (sacharózy, hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnanu draselného, glutamanu sodného, želatíny, chloridu sodného, dihydrogenfosforečnanu sodného, chloridu sodného, kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (EDTA), neomycínu, séra z hovädzieho plodu, zvyškov buniek z embryonických bunkových kultúr z morčiat a zvyškov MRC-5 a WI-38 buniek (pochádzajúcich z tiel umelo potratených ľudských plodov),[8] vrátane DNA a bielkovín) nepriamo — skrz svaly — do krvného obehu. Keďže pokožka a povrchy žalúdočno-črevnej a dýchacej sústavy sú vystavené vplyvom vonkajšieho sveta (životného prostredia) skrz dýchanie, prijímanie potravy alebo priamy dotyk, spoločne tvoria hranicu, ktorá oddeľuje vnútro tela (mozog, srdce, krvný obeh…) od vonkajšku, a aj sú tak často popisované.[9] Podstatnou činnosťou imunitného systému potom je zamedziť vpádu škodcov do tela a práve niečím takým je aj očkovanie (keď sa podáva injekčne — pozn. prekl.).

       To znamená, že práve výkon očkovania kazí dobré fungovanie imunitného systému.

       Ten istý druh dezinformácií a vynechania kľúčových informácií, aký vidíme v článku na stránke CHOP, možno nájsť vo všetkých článkoch a tlačových správach o očkovaní, uverejnených v oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu (v mainstreamových médiách). Keď ide o očkovanie, niet žiadneho investigatívneho novinárstva, iba samé zvratky toho, čím tieto oznamovacie prostriedky kŕmi očkovací priemysel, tzn. výrobcovia očkovacích látok, štátne úrady CDC a FDA (u nás ÚVZ SR/RÚVZ a ŠÚKL — pozn. prekl.), Výskumný ústav lekársky (Institute of Medicine = IoM), akademické kruhy, tlačová agentúra Reuters a Paulovia Offitovia tohto sveta, ktorí zjavne zvysoka kašlú na vaše právo na informovaný (ne)súhlas. Vydavatelia v tom určite tiež majú prsty alebo daný problém na silu pretlačia, pretože toto sa ľahko môže stať lekárskym príbehom storočia. V pravdivom grafe jednak výskytu a úmrtnosti na prenosné ochorenia počas 20. storočia, jednak nárastu očkovaním vyvolaných chronických chorôb, autoimunitných a neurologických porúch, vyzerá štatistika prenosných ochorení dosť úboho v porovnaní s tým, akú pohromu spôsobilo očkovanie. Výskyt syndrómu očkovaním spôsobenej choroby (Vaccine Induced Disease Syndrome = VIDS) je ako cunami. Pri súčasnom raste ročného výskytu potrvá len tri roky, kým bude autizmus diagnostikovaný u každého 10. chlapca v školskom veku,[10] pričom autizmus je zjavne spojený s očkovaním. Očkovací priemysel však do posledného výdychu (kiež by prišiel čo najskôr) bude tvrdiť, že nástup autizmu len čírou náhodou nasleduje krátko po pravidelných (u nás povinných — pozn. prekl.) očkovaniach. Lenže to je nezmysel, keď zvážite, že to, čo sa nakoniec ukáže byť prvým krokom na dlhej ceste úpadku do autizmu, až príliš často nastáva práve v deň očkovania, spravidla do niekoľkých hodín. Nie, pokým nie ste človekom, ktorý vytvára tú záplavu hlavno-prúdových (mainstreamových) informácií o očkovaní, neodvážite sa s rovnou chrbticou povedať, že encefalitický plač — nedobrovoľný, srdce drásajúci plač, spôsobený zápalom mozgu (encefalitídou), — ktorý spustí bábätko do pár hodín od očkovania, je len náhodou a nie nejakou encefalitickou reakciou na očkovanie; že otrasné vyrážky po celom tele, podobné závažnému chemickému popáleniu, ktoré sa objavia do 24 hodín od očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (napr. hexavakcínou Infanrix Hexa — pozn. prekl.), sú len zhodou okolností; že dlhá séria nepríjemne zapáchajúcich pohybov čriev, ktoré zažije bábätko po pediatrovej očkovacej paľbe, podávanej ako prevencia chorôb a cesta k lepšiemu zdraviu, nie sú bolestivé kŕče v bruchu.

       Môžeme len hádať, čo je motiváciou priemyslu, ktorý používa zásady Norimberského kódexu len ako ťažítko na podopieranie stohov sfalšovaných štúdií,[11] násilnícke spôsoby, e-maily plné obáv z toho, že sa im nepodarí vyhnať obžalobu vakcín — v tomto prípade zistenie, že ortuť je spojená s autizmom i s poruchami reči a učenia, — z ich vlastnej štúdie namiesto toho, aby rázne a odhodlane čo najskôr oboznámili rodičov v USA s možnou hrozbou pre zdravie ich detí;[12] dezinterpretácie uzákonených požiadaviek na očkovanie pre nástup do školy, takmer vždy zamlčiavajuce možnosť náboženských výnimiek z očkovania; ako aj celý rad ďalších priestupkov, ktorý je príliš dlhý na to, aby sme ho tu uviedli celý.

       Dr. Archie Kalokerinos injekčným podávaním vitamínu C deťom Aboridžíncov v austrálskom vnútrozemí dramaticky znížil ich úmrtnosť na následky očkovania. Keď tieto skvelé výsledky oznámil svojim nadriadeným, nestretol sa s nadšením z dosiahnutého pokroku alebo zo zachránených životov, ale naopak s ich nevraživosťou. Po rokoch sa odvážil zhrnúť ich pohnútky:[13]

„Po vyše 40 rokoch pôsobenia v tejto oblasti som dospel k záveru, že neoficiálnou politikou Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO), Fondu na záchranu detí (Save the Children Fund) a takmer všetkých týchto organizácií je vraždenie a genocída.“

       Ani Dr. Offit, ani ľubovoľný výrobca, výskumník či vládny úradník na poli verejného zdravotníctva, ani žiadny lekár nemá právomoc rozhodnúť za vás, čo je a čo nie je pre vaše dieťa prijateľná úroveň rizika. Keď ide o očkovanie, tento priemysel neukazuje nič iné než pohŕdanie pravdou i zdravím našich detí a nemožno mu vôbec dôverovať. Musíme sa zamerať na varovanie ostatných pred hmatateľnou hrozbou zo strany očkovania, sťaby pešiaci, ktorí nakoniec rozbijú túto kartelovú dohodu — politicky, ekonomicky, spoločensky — úplne.

       Skúmajme. Vzdelávajme sa. Je to len na nás.

 

Poznámka prekladateľa

       Názov pôvodného článku („A Pox On Their Arrogance and Their Dark Motivations“) je do slovenčiny nepreložiteľnou slovnou hračkou. Článok totiž je hlavne o ovčích kiahňach a o očkovaní proti nim. Ovčie kiahne sa pritom povedia po anglicky „chicken pox“ (doslova: kuracie kiahne). Slovo „pox“ však znamená aj mor a v spojení „pox on …“ („mor na …“) sa používa ako prekliatie (vyrieknutie kliatby) resp. tvrdé odsúdenie niečoho. Žiaľ, nedá sa to do slovenčiny preložiť tak, aby boli zachované oba významy, tak som si musel poradiť tak, ako som si poradil, tzn. poukaz na kiahne zo slovenského prekladu názvu článku vypadol.

 


[1]  https://www.chop.edu/service/vaccine-education-center/a-look-at-each-vaccine/varicella-chickenpox-vaccine.html

[2]  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/varivax/varivax_pi.pdf

[3]  https://www.cdc.gov/chickenpox/vaccination.html

[4]  https://www.naturodoc.com/library/public_health/doctors_cause_death.htm

[5]  https://wonder.cdc.gov/vaers.html

[6]  https://www.omsj.org/reports/JAMA-KesslerMedWatch.pdf

[7]  https://www.immunologyaew.com/index.html

[8]  https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

[9]  https://www.becomehealthynow.com/category/bodydigestive/

[10]  https://greatmothersquestioningvaccines.com/autism.html

[11]  https://www.safeminds.org/research/Blaxill-DenmarkAutismThimerosalPediatrics.pdf

[12]  https://www.putchildrenfirst.org/chapter2.html

[13]  https://www.vaccinationinformationnetwork.com/an-interview-with-dr-archie-kalokerinos-md/