Dezinformovaný súhlas

23.09.2013 04:30

International Medical Council on Vaccination19.IX.2013Shawn Siegel

 

       Pôvodný článok Disinformed Consent
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - Shawn Siegel       Žijeme vo veku dezinformovaného súhlasu. Rodičia predpokladajú, že lekári a úrady verejného zdravotníctva im poskytujú všetky dôležité informácie o očkovaní, avšak nič nemôže byť ďalej od pravdy.

       Samozrejme, ak očkovanie môže zabiť alebo spôsobiť doživotné vážne zdravotné postihnutie — čo môže a aj to robí, — ten, čo vakcínu aplikuje, musí túto informáciu poskytnúť klientovi, a to jednoznačným spôsobom, bez ohľadu na odhadovaný rozsah tohto rizika. Je to etický príkaz, aby sa tak stalo, lenže nikdy sa tak nedeje, a to zo zásadného dôvodu: lekárske fakulty neučia dejiny a povahu očkovaním spôsobených úmrtí a poškodení zdravia. Nerobia to ani školy pre farmaceutov a zdravotné sestry. Predsa však lekári, zdravotné sestry a v poslednom čase aj farmaceuti sú práve tí, ktorí očkovanie vykonávajú a od ktorých očakávame úplné informácie. Niekde bolo vedome rozhodnuté, že fakty o vážnych poškodeniach zdravia, spôsobených očkovaním, budú vylúčené z učebných osnov.

       Drvivá väčšina z množstva lekárov, čo boli svedkami očkovaním spôsobeného poškodenia zdravia — našťastie nie všetci — postráda profesionálnu integritu, aby tieto nežiaduce účinky so záujmom sledovali, nehovoriac o výskume. Toto je najproblematickejší z celej množiny očkovacích paradoxov — hoci boli vycvičení na pozorovanie, predsa však sa ukazujú byť slepými k čo len možnosti príčinnej súvislosti.

       To, že CDC neoznámilo v roku 1999 verejnosti v USA priamu koreláciu medzi množstvom ortuti vo vakcínach a výskytom porúch reči a učenia, ako aj autizmu, ktorú zistilo vo svojej vlastnej štúdii, malo svoj dôvod: vedomé a netolerovateľné rozhodnutie.[1]

       To, že štúdie Dr. Viery Scheibnerovej s monitorom dychu, ktoré pred pár desaťročiami našli pôsobivú súvislosť medzi očkovaním dojčiat a výskytom náhlych nečakaných úmrtí dojčiat (Sudden Infant Death Syndrome = SIDS), predstavitelia verejného zdravotníctva nikdy nezmieňujú, má svoj dôvod: vedomé rozhodnutie.[2]

       To, že CD C sa nikdy nezmieňuje, že to boli zásadné zmeny definície a diagnostiky detskej obrny hneď po zavedení očkovania, čo eliminovalo drvivú väčšinu vykázaných prípadov tejto choroby, nie očkovanie, má svoj dôvod — vedomé rozhodnutie manipulovať s verejnosťou v rozhodovaní o očkovaní. Nezmieňuje sa ani o tom, že akonáhle bola vakcína schválená, CDC všetky zvyšné diagnózy skrylo, aby neboli automaticky zahrnuté do ročných výkazov prípadov detskej obrny, hlásených súkromnými lekármi či miestnymi úradmi verejného zdravotníctva, a že prehlásilo, že len oni — CDC — môžu po (akože) dôkladnom zhodnotení a laboratórnej analýze uznať daný prípad za platný.[3]

       To, že zároveň s vykonanými zmenami diagnostiky a označovania bola zásadne zmenená definícia epidémie detskej obrny z 20 prípadov na 100.000 obyvateľov na 35 prípadov na 100.000 obyvateľov, čo znížilo pravdepodobnosť vzniku oficiálnej epidémie na takmer polovicu — toť zmena, ktorá vyzerá úplne náhodne, až na to, že sa vďaka nej vykresľovala detská obrna ako niečo akosi zrazu menej závažné či menej nákazlivé alebo viac pod kontrolou — malo svoj dôvod: vedomé rozhodnutie nafúknuť ilúziu o účinnosti očkovania.[3]

       To, že masovokomunikačné prostriedky (médiá) hlavného prúdu (mainstream) nedajú nijaký priestor pravdivým informáciám o úskaliach a nebezpečenstve očkovania, má svoj dôvod: vedomé rozhodnutie vydavateľov.

       To, že očkovací priemysel nehovorí o skutočnosti, že dlhé roky boli adjuvanty, používané vo väčšine dnešných vakcín, vpichované do tiel laboratórnych zvierat za účelom vyvolania reumatoidnej artritídy a iných autoimunitných chorôb, malo svoj dôvod — vedomé rozhodnutie udržať verejnosť v nevedomosti o etickej dileme ohľadne rozhodnutia používať ich na injekcie pre novorodencov, dojčatá a batoľatá, sťaby desivú výmenu za akútne, dočasné choroby. Ten istý účinok adjuvantov na človeka bol zistený aj imunológmi.[4][5]

       To, že každý lekár alebo vedec, ktorý kedy prehovoril verejne proti očkovaniu, bol označený za šarlatána bez ohľadu na jeho dovtedy bezchybnú dobrú povesť, má svoj dôvod: vedomú kampaň za udržanie mýtu o bezpečnosti, účinnosti a nevyhnutnosti očkovania.

       To, že AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia pediatrie) za posledné tri desaťročia pritvrdzovala rétoriku o rodičoch, odmietajúcich očkovanie, od počiatočnej podpory očkovania až po príležitostné vydávanie stanovísk, ktoré takýchto rodičov označujú za nezodpovedných a za hrozbu pre očkujúce masy, má svoj dôvod. Svoj dôvod má aj to, že pediatri dávajú odmietajúcim rodičom na podpis formulár o odmietnutí očkovania, v ktorom nie je ani slovko o potenciálne katastrofálnych dopadoch očkovania — napriek tomu, že sú si dobre vedomí záznamov o nich: je to vedomé rozhodnutie.

       To, že Dr. Paul Offit osobne zhodnotil a schválil na zverejnenie na stránke Detskej nemocnice vo Philadelphii článok o prínosoch očkovania proti ovčím kiahňam, v ktorom sa píše, že príslušná vakcína je dokonale bezpečná — napriek post-marketingovým (po schválení a uvedení na trh) hláseniam katastrofálných nežiaducich účinkov, ktoré sú uvedené v príbalovom letáku (napr. anafylaktický šok, encefalitída či Guillainov-Barrého syndróm), a napriek dostupnosti záznamov vo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém pre hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní v USA), má svoj dôvod: vedomé rozhodnutie.[6][7][8]

       To, že nikde v hlavnom prúde sme nevideli zmienku o skutočnosti, že keď team lekárov z Royal Free Hospital (Slobodná kráľovská nemocnica) u 12 detí, opísaných v štúdii, zverejnenej v časopise Lancet v r. 1998,  liečil ich zápaly čriev, príznaky autizmu sa značne zmiernili — čo je informácia, ktorá mala byť vytlačená palcovými titulkami po celom svete, — má svoj dôvod: vedomé rozhodnutie podporovať tvrdenie, že medzi novým črevným syndrómom, popísaným spomínaným teamom lekárov (a nedávno overeným pediatrickým gastroenterológom Dr. Arthurom Krigsmanom), a autizmom niet súvisu.[9][10]

       To, že očkovací priemysel neodpovie na údaj, že medzi 50.000 neočkovanými klientami Homefirst Health Clinic (zdravotníckeho zariadenia Homefirst) v Chicagu je len niekoľko málo prípadov autizmu a prakticky nijaká astma, alergia či cukrovka, čo je dráždivá štatistika s omračujúcimi dôsledkami, má svoj dôvod. V bežnej populácii tejto veľkosti by sme očakávali najmenej 250 až 300 prípadov autizmu a tisíce prípadov  ostatných zmienených porúch imunity.[11]

       Nápodobne to, že lekári zo CDC predstupujú pred Kongresový výbor pre autizmus napohľad tak zle pripravení na zodpovedanie priamych otázok, ako by šlo o frašku, a to opakovane podobným spôsobom počas dlhých rokov, že za starých čias by boli vykopnutí za neúctu, poliati smolou a posypaní perím (forma mučenia a verejnej potupy — pozn.prekl.) tísíckami rodičov, ktorí sa bezmocne pozerali na to, ako ich deti okamžite po sérii očkovaní nastúpili na cestu vývojového úpadku až ku konečnej diagnóze autizmu, má svoj dôvod: očividný vedomý príkaz, aby sa tvárili nechápavo.[12]

       A to, že CDC nikdy neodpovie na žiadosti o porovnanie zdravia plne očkovaných s vôbec neočkovanými, že bude prehlasovať prípadnú takú štúdiu za neetickú, pretože sa tým odoprie ochrana očkovaním kontrolnej skupine, hoci toto odôvodnenie je zacyklené, pretože je to práve bezpečnosť a účinnosť očkovania, ktorú chceme zistiť, i keď všetko, čo je v skutočnosti nevyhnutné, je analyzovať dostupné údaje o vyše milióne Američanov, ktorí nie sú vôbec očkovaní z dôvodu osobného rozhodnutia, má svoj dôvod: vedomé rozhodnutie vyhnúť sa vysnoreniu a odhaleniu pravdy.

       Správanie sa očkovacieho priemyslu — vlády, výrobcov, veľkej časti zdravotníctva a masovokomunikačných prostriedkov hlavného prúdu, ktoré neuplatňujú investigatívne novinárstvo, keď dôjde na vakcíny — je trestuhodné. Ich vizitkou je štatistická manipulácia, podvody a strach. Súc si dobre vedomí katastrofálnych škôd, napáchaných očkovaním, neochvejne popierajú skutočnosť a zamlčiavajú tieto informácie, hoci vedia, že sú pre každého rodiča podstatné pri rozhodovaní o očkovaní.

       Vedomé odopieranie kriticky dôležitých informácií je dezinformovaním.

 

O autorovi

       Shawn Siegel má dostatok sedliackeho rozumu na to, aby rozpoznal podvod, keď nejaký vidí, takže bol donútený skúmať oblasť očkovania, keď zistil, že hneď po uvedení očkovania proti detskej obrne CDC zásadne zmenilo definíciu tejtho choroby. Teraz má každý týždeň rozhlasovú reláciu „Mýtus očkovania: otázka dôvery“ („The Vaccine Myth: An Issue of Trust“) na Logos Radio Network.

 

Zdroje

[1]  David Kirby: Evidence of Harm, Saint Martin's Griffin, 2005, str. 127–131

[2]  https://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990705002005

[3]  https://www.facebook.com/notes/great-mothers-and-others-questioning-vaccines/now-ya-see-it-the-polio-caper/522168097823233

[4]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086312?dopt=Abstract

[5]  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19880572

[6]  https://www.chop.edu/service/vaccine-education-center/a-look-at-each-vaccine/varicella-chickenpox-vaccine.html

[7]  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/varivax/varivax_pi.pdf

[8]  Na stránke https://wonder.cdc.gov/vaers.html kliknite na Request Form, v Group Results By zvoľte Event Category, vo Vaccine Products zvoľte VARCEL, v State / Territory zvoľte All Locations a kliknite na Send.

[9]  Prvých 10 minút nasledujúceho rozhovoru s Dr. Andrewom Wakefieldom: https://www.youtube.com/watch?v=fdwk6AdaD4w

[10]  https://www.youtube.com/watch?v=U83U0AWTnmg

[11]  Od 14. minúty v tomto rozhovore s Dr. Mayerom Eisensteinom: https://www.youtube.com/watch?v=NfaISU0AmZ8

[12]  Záznam z prvej časti výsluchu pred Výborom pre dohľad a reformu vlády o autizme, 29.XI.2012: https://thestir.cafemom.com/toddler/147700/congress_discusses_autismvaccine_link_and

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.