Čo robiť, keď ste nedopatrením podpísali nevhodne formulovaný nesúhlas s očkovaním?

04.02.2012 00:30

Ing. Marián Fillo

 

       Môže sa stať, že ako mamička pri návšteve lekára pod tlakom podpíšete (pre Vás) nevhodne/nevýhodne formulované odmietnutie povinného očkovania, napr.:

Matka odmieta očkovanie proti osýpkam, ružienke a mumpsu.

Svojím podpisom potrvdzujem, že som bola ohľaduplne, bez nátlaku a zrozumiteľne informovaná o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

PODPIS

       Prečo je nevýhodné podpísať niečo také?

       V prvom rade podpisom takejto formulácie sa dopúšťate priestupku, ktorý síce je definovaný v jednoznačne protiústavnom Zákone č. 355/2007 Z.z., avšak ten zákon je, žiaľ, stále platný, až kým Ústavný súd nerozhodne inak, a to asi nebude skôr než za niekoľko rokov, ak vôbec bude. Takže keď podpíšete odmietnutie očkovania svojho dieťaťa napr. proti osýpkam, príušniciam (mumpsu/parotitíde) a ružienke, tak to bude klasifikované ako priestupok - ak sa o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nejak dozvie a ak to vôbec bude chcieť riešiť, čo sa nie vždy deje.

       Ak sa chcete vyhnúť pokute, treba trvať na tom, že odmietate len konkrétne značky vakcín (v prípade osýpok, príušníc a ružienky ide o vakcíny Priorix, Priorix Tetra, ProQuad a M-M-RVaxPro), nie očkovanie proti daným chorobám (v tomto prípade proti osýpkam, príušniciam a ružienke) ako také. Dôvody môžu byť rôzne, v tomto prípade je veľmi závažný náboženský dôvod na odmietnutie tohto očkovania: na výrobu zložky proti ružienke sa používajú bunkové tkanivá, pochádzajúce z umelo potratených detí. Viac o tom v článkoch v tomto prehľade.

       V druhom rade ide úplne jasne o to, že lekár chce byť "krytý". Podpisom potvrdzujete, že lekár urobil úplne všetko, čo podľa §6 Zákona č. 576/2004 Z.z. urobiť mal, a to aj keby to v skutočnosti neurobil (čo drvivá väčšina detských lekárov v praxi ani nerobí, ale to len predstiera a niekedy ani to nie). Schválne si prečítajte §6 tohto zákona a porovnajte ho s vyššie uvedeným textom v rámčeku.

       Čo teda robiť, keď ste takéto niečo podpísali a ľutujete to? Podľa §6 ods. 7 Zákona č. 576/2004 Z.z.:

"Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať."

       Odvolať už podpísaný informovaný (ne)súhlas môžete napr. takto (to, čo je VEĽKÝMI ČERVENÝMI písmenami treba nahradiť za Vaše osobné údaje, resp. údaje Vášho dieťaťa alebo jeho detského lekára):

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR


Vec: Odvolanie informovaného nesúhlasu

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe §6 ods. 7 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

O D V O L Á V A M
svoj informovaný nesúhlas s očkovaním

môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, proti osýpkam, príušniciam a ružienke, ktorý som podpísala dňa DD.MM.RRRR do zdravotnej dokumentácie dieťaťa na podnet detského lekára MUDr. OČKOMILA PICHĽAVÉHO.

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

       Treba si vytlačiť dve kópie, jednu podpísať pred lekárom a odovzdať mu ju, druhú nechať lekárovi potvrdiť (pečiatka, podpis), aby ste mali dôkaz, že tú prvú kópiu lekár naozaj prevzal. V prípade, že to lekár nebude chcieť prijať resp. potvrdiť, môžete mu pohroziť, že by to mal prijať i potvrdiť ak nechce mať opletačky s právnikmi, pretože neprijatím odvolania informovaného (ne)súhlasu úplne jasne poruší §6 ods. 7 Zákona č. 576/2004 Z.z.

       Následne môžete podať informovaný nesúhlas s očkovaním konkrétnymi vakcínami (obchodnými značkami), čo už nie je priestupok proti Zákonu č. 355/2007 Z.z., resp. Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z., pretože nikde v zákone ani vyhláške nie je napísané, že sa povinné očkovanie musí vykonať očkovacou látkou tej a tej značky. Takže odmietnutie očkovania Priorixom NIE JE priestupkom, ale odmietnutie očkovania proti osýpkam, príušniciam a ružienke JE priestupkom. Pri odmietaní konkrétnych vakcín sa môžete inšpirovať týmto vzorom:

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách, vyjadrujem svoj

INFORMOVANÝ  N E S Ú H L A S

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Priorix (výrobca: GlaxoSmithKline), Priorix Tetra (výrobca: GlaxoSmithKline), M-M-RvaxPro (výrobca: Sanofi Pasteur) a ProQuad (výrobca: Sanofi Pasteur), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe boli použité bunkové kultúry WI-38, MRC-5, PER.C6, HEK-293 a/alebo RA27/3, a to z náboženských dôvodov, keďže ide o bunkové kultúry, získané z umelo potratených ľudských plodov, pričom umelé potraty a ich akékoľvek využitie/zneužitie sú v ostrom rozpore s mojím svedomím, vierou a náboženským vyznaním.

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho informovaného nesúhlasu.
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 


Napísanie a grafická úprava tohto článku zabrali autorovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.