Čo možno neviete o očkovaní — 52. časť: „Úmrtia po hexavakcíne“ (Vitalita 2/2018)

17.03.2018 12:50

Ing. Marián Fillo

 

<<< 50. a 51. časť       Obsah seriálu článkov       53. časť >>>

 

balenie vakcíny Infanrix HexaÚmrtia po hexavakcíne

    V nedeľu 3.XII.2017 otriasla Slovenskom i Českom správa o úmrtí 5-mesačnej Sabrinky Čule­novej z Modrého Kameňa ani nie 2 dni po očkovaní.[1] Otriasla preto, lebo takéto správy nevídame často. Sú však úmrtia následkom očkovania naozaj také zriedkavé, ako by sa mohlo z ich zriedkavosti v správach zdať? A čo môže a nemôže odhaliť nariadená pitva?

 

Hexavakcína + pneumokoky?!?

    Hoci sa to v správe priamo nepíše, z veku Sabrinky a z údaju, že šlo o 2. dávku povinného očko­vania[2] možno vyvodiť, že bola očkovaná tzv. hexavakcínou (asi Infanrix Hexa od GlaxoSmithKline (GSK), hoci je už dostupná aj konkurenčná nová vakcína Hexacima od Sanofi Pasteur), čo je kombinovaná vakcína proti 6 chorobám (záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej detskej obrne, ná­kazlivej žltačke typu B a hemofilom typu b), a pravdepodobne súbežne s tým vakcínou proti pneu­mokokom (ak si rodičia nepriplácali na drahší Prevenar 13, tak to bol Synflorix). Hoci to Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení[3] neupresňuje, takže je legálne podávať tieto vakcíny nielen v jeden deň, ale aj s odstupom povedzme 2 týždne alebo mesiac, spravidla si detskí lekári uľahčujú prácu a podávajú obe tieto vakcíny súbežne — na úkor zdravia dotknutých detí.

    Ako totiž uvádza informačný spravodaj českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) „Nežádoucí účinky léčiv“ č. 2/2015:[4]

„V souladu se známými údaji uvedenými v SPC pneumokokových vakcín a vakcíny Infanrix hexa upozorňujeme, že lékaři by měli vždy dobře zvažovat současné podání hexavalentní vakcíny s vakcínou proti pneumokokovým infekcím. Skutečnost, že téměř ve čtvrtině nám hlášených nežádoucích účinků po podání hexavakcíny byla současně aplikována i vakcína proti pneumokokovým infekcím, potvrzuje již známé riziko zvýšeného výskytu nežádoucích účinků při společném podání těchto vakcín.“

    SPC je anglická skratka pre Summary of Product Characteristics, po slovensky Súhrn charakteristických vlastností lieku. Je to súhrn údajov o danom lieku/vakcíne pre zdravotníckych pracovníkov (obšírnejšie a odbornejšie formulovaný) ako náprotivok príbalového letáka, určeného laikom (ľuďom, čo neštudovali medicínu ani príbuzné odbory). Nuž a „by mali vždy dobre zvažovať súčasné podanie“ si do ľudskej reči treba preložiť ako „naozaj nie je rozumné podávať tie dve vakcíny súčasne“. Napriek tomu tak väčšina detských lekárov robí. Niet divu, lebo veľmi veľa z nich sa ani nenamáhalo prečítať si príbalový leták od hexavakcíny,[5] kde čierne na bielom stojí:

„Lekár si má byť vedomý toho, že výskyt febrilných reakcií je vyšší, keď sa Infanrix hexa podáva súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou…“

    a tiež

„Pri súbežnom podávaní očkovacích látok Infarix hexa a Prevenar 13 sa pozoroval zvýšený výskyt hlásení kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a hypotonicko-hyporeaktívnej epizódy (HHE).“

    V príbalovom letáku pneumokokovej vakcíny[6] sa pre zmenu dočítame:

„Pri súčasnom podávaní Prevenaru s hexavalentnými vakcínami … bola hlásená horúčka ≥38°C na dávku u 28,3 % až 48,3 % dojčiat v skupine dostávajúcej Prevenar a hexavakcínu v rovnakom čase v porovnaní s 15,6 % až 23,4 % v skupine dostávajúcej samotnú hexavalentnú vakcínu.“

    a tiež:

„Keď sa podáva Prevenar spolu s hexavakcínami …, lekár si musí uvedomiť, že údaje z klinických štúdií indikujú vyšší výskyt febrilných reakcií v porovnaní s podaním samotných hexavalentných vakcín. Tieto reakcie boli väčšinou stredné (menej ako alebo rovnajúc sa 39°C) a prechodné.“

    Čo myslíte, koľko detských lekárov si to uvedomuje? A koľkí o tom informujú rodičov?

 

Úmrtia po hexavakcíne

    Či už bola hexavakcína podaná Sabrinke samostatne alebo spolu s pneumokokovou vakcínou, úmrtia následkom očkovania hexavakcínou nie sú žiadnou novinkou a hlásenia o nich sa objavili prakticky hneď po zavedení prvých hexavakcín.[7] V pôvodne tajnej správe GSK belgickému úradu pre kontrolu liečiv je ich za obdobie iba 2 rokov (23.X.2009–22.X.2011) uvedených spolu 22.[8]

    Úmrtia po očkovaní menej kombinovanými vakcínami sú dokonca uvedené ako možné nežiaduce účinky aj v niektorých po anglicky písaných príbalových letákoch, napr. u vakcíny Tripedia, ktorá je len proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, čiže je to iba polovica hexavakcíny.[9]

    V Nemecku počet hlásených úmrtí krátko po očkovaní hexavakcínou už dávno prekročil 100,[10] čo vyvolalo potrebu uskutočniť štúdiu o príčinách náhlych úmrtí dojčiat, tzv. TOKEN štúdiu. Tá odhalila (hoci v oficiálnych záveroch to priznané nebolo), že dojča má 3× vyššie riziko náhle umrieť počas 2 týždňov od očkovania hexavakcínou než počas ďalších 6 mesiacov.[11] U predčasne narodených detí bolo riziko úmrtia krátko po očkovaní v prvom roku života až 6× vyššie, počas druhého roku života dokonca až 14× vyššie.[12]

    Dr. Jacob Puliyel, primár detského oddelenia v Nemocnici sv. Štefana v Dillí v Indii, z vyššie zmienenej tajnej správy zistil, že drvivá väčšina náhlych úmrtí dojčiat pripadá na prvých 10 dní po očkovaní hexavakcínou.[13]

 

SIDS

    Aby sa zahmlila prípadná súvislosť s očkovaním, používa sa na úmrtia bábätiek po očkovaní dia­gnóza SIDS (podľa 10. verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb kód diagnózy R95, podľa staršej 9. verzie kód diagnózy 798), čo znamená Sudden Infant Death Syndrome, teda syndróm náhleho (nečakaného či prekvapivého) úmrtia dojčaťa. Túto pseudo-diagnózu treba čítať ako „nenašli sme nijakú uveriteľnú príčinu úmrtia, ale ani za svet nepriznáme, že by vinníkom mohlo byť očkovanie“. Hoci nie všetky prípady SIDS má na svedomí očkovanie, ich zhlukovanie krátko po očkovaní vypovedá o hlavnej príčine veľa. Jeden známy preto vysvetlil túto skratku ako Smrť Injekciou Do Svalu.

    A aj keď sa o úmrtí krátko po očkovaní dozvedáme zo slovenských médií len raz za niekoľko ro­kov,[14] ročne býva hlásených okolo 20 SIDS — s rastúcim trendom, hoci dojčenská úmrtnosť klesá.[15]

    Pravdepodobne ako prvá na súvislosť SIDS s očkovaním upozornila RNDr. Viera Scheibnerová, PhD., austrálska vedkyňa slovenského pôvodu, ktorej manžel vyrábal monitory dychu pre bábätká, čo si viedli aj štatistiku poplachov (keď bábätko prestalo dýchať, alebo dýchalo veľmi nepravidelne). Vďaka nej Dr. Scheibnerová zistila, že poplachy sa spúšťajú takmer výlučne do pár dní od očkovania.[16] Na súvislosť SIDS s očkovaním nepriamo upozorňuje aj príbalový leták hexavakcíny:

„Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným dojčatám … a obzvlášť dojčatám, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48–72 h.“

    Nuž a apnoe sú práve tie výpadky/zástavy dychu, ktoré (bez včasného zásahu) môžu spôsobiť smrť bábätka. Výrobca síce toto riziko pripúšťa len u veľmi predčasne narodených detí, v skutočnosti sú však ohrozené aj načas narodené deti, hoci s menšou pravdepodobnosťou.

    Nie je mi úplne jasné, ako presne očkovanie spôsobuje apnoe, ale možné vysvetlenie ponúka no­vá štúdia obsahu hliníku v mozgoch autistov, ktorá zistila, že autisti (všetci skúmaní) majú v mozgu vyšší obsah hliníku než čokoľvek, čo bolo doteraz namerané. Ako-tak sa im približujú len pacienti s tzv. dialyzačnou demenciou.[17] Nuž a podľa toho, kam v mozgu sa hliník dostane, môže z toho byť autizmus (ak hliník z vakcíny zasiahne tú časť mozgu, ktorá má na starosti sociálne zručnosti, prejavovanie citov, empatiu apod.), alebo aj poruchy dýchania (ak zasiahne dýchacie centrum v mozgovom kmeni) či iné mozgové dysfunkcie (dyslexia, mentálna retardácia, demencia, atď.). Ale to je len moja (zatiaľ nepotvrdená) pracovná hypotéza.

 

Čo ukáže pitva?

    Je mi ľúto, ale nič. Bežné pitvy nečakane zosnulých bábätiek neodhalia prakticky nikdy nič, čo by usvedčovalo vakcínu ako vinníka, a to preto, lebo patológovia sa nepozerajú na tie miesta, ktoré by to mohli potvrdiť.[18] Druhá vec je, či by prípadný takýto dôkaz bol oficiálne uznaný ideologicky zaujatými (keďže od malička klamanými o prínosoch očkovania) úradníkmi, lekármi atď. Je skoro isté, že nie, takže rečičky ako „pitva ukáže“ sú v podstate len balamutením laickej verejnosti.[19]

 

Hláste všetky (podozrenia na) nežiaduce účinky!

    Všetky nežiaduce účinky (NÚ) očkovania (aj tie banálnejšie) treba hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), inak nás budú donekonečna presviedčať o tom, že očkovanie je bezpečné, lebo neboli hlásené skoro žiadne NÚ. Ročne sa ich hlási len pár desiatok, hoci aj podľa príbalových letákov by ich mali byť hlásené najmenej desiatky tisíc, a to čisto u povinného očkovania dojčiat.

    Hlásenie NÚ môžete poslať faxom na 02 / 507 01 237, poštou na adresu:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11
82508 Bratislava
e-mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk alebo pomocou webového formulára,[20] prípadne aj telefonicky na 02 / 507 01 206.

    NÚ hláste aj detskému lekárovi a trvajte na zápise do zdravotnej dokumentácie, z ktorého si následne urobte kópiu, ako aj na tom, aby to bezodkladne hlásil ŠÚKL-u. Pokiaľ lekár odmietne NÚ zapísať, vyžiadajte si od neho o tom písomné potvrdenie, a ak odmietne aj to, nahrajte si ho, ako to odmieta (zvuk, alebo i obraz). Kópiu následne pošlite kompetentnej osobe, ktorou je Bc. Ing. Vladimíra Červeňanová, ŠÚKL, Sekcia vnútorná, e-mail: vladimira.cervenanova@sukl.sk, tel.: 02 / 507 01 133. ŠÚKL je potom povinný začať voči takému lekárovi správne konanie, ktorého výsledkom bude pokuta vo výške od 300 do 35.000 €.[21] Detský lekár nie je ani kompetentný, ani dostatočne erudovaný na to, aby posudzoval prípadnú príčinnú súvislosť (či ide skutočne o nežiaduci účinok očkovania, alebo len o nepríjemnú zhodu okolností), preto je povinnosťou všeobecného lekára hlásiť každé podo­zrenie na nežiaduci účinok, aj keby bol osobne presvedčený, že očkovanie nie je na vine.

 

Zdroje:

[1]  https://www.hlavnespravy.sk/v-meste-modry-kamen-len-dva-dni-po-ockovani-zomrelo-5-mesacne-dievcatko/1227822

[2]  https://www.cas.sk/clanok/628566/zahadna-smrt-sabrinky-5-mes-dva-dni-po-ockovani-srdcervuci-odkaz-mamy-lubky/

[3]  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-585

[4]  https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-5-2015 na str. 8, pravý stĺpec, odstavec 1

[5]  https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

[6]  https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2007/2007030921308/anx_21308_sk.pdf

[7]  https://www.slobodavockovani.sk/news/nevysvetlene-pripady-nahleho-umrtia-dojciat-kratko-po-podani-sestzlozkovej-vakciny-hexavakciny-/

[8]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf na str. 15, predposledné 3 riadky

[9]  https://vaccines.procon.org/sourcefiles/DTaP_Tripedia.pdf

[10]  https://www.slobodavockovani.sk/news/vyse-100-mrtvych-po-ockovani-dojciat-hexavakcinou/

[11]  https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-token-trojnasobne-vyssie-riziko-umrtia-po-zaockovani-hexavakcinou/

[12]  https://www.slobodavockovani.sk/news/triky-rki-ake-nebezpecne-je-ockovanie-babatiek-v-skutocnosti-/

[13]  https://jacob.puliyel.com/download.php?id=345 a po slovensky: https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-preukazatelne-sposobuje-nahle-umrtia-dojciat-urady-to-vedeli-uz-vyse-2-roky-ale-nechali-deti-zomierat/

[14]  https://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/zufala-matka-vini-zo-smrti-synceka-ockovaciu-latku-marosko-bol-zdravy.html

[15]  https://www.slobodavockovani.sk/news/narast-poctu-nevysvetlenych-umrti-dojciat-koreluje-s-narastom-poctu-povinnych-ockovani-na-slovensku/

[16]  https://www.vaccineinjuryhelpcenter.com/sids-vaccines/

[17]  Mold M, Umar D, King A, Exley C: Aluminium in brain tissue in autism, J Trace Elem Med Biol, 2018, 46:76–82

[18]  Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L: Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS?, Virchows Arch, 2006, 448(1):100–104

[19]  https://www.svobodaVockovani.cz/news/stanovisko-k-umrti-holcicky-na-jizni-morave-v-den-ockovani-mmr-vakcinou-priorix-tiskova-zprava-spolecnosti-pacientu-s-nasledky-po-ockovani/

[20]  https://portal.sukl.sk/eskadra/ a návod tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/neziaduce-ucinky-ockovania-uz-mozno-hlasit-aj-elektronickym-formularom/

[21]  §138 ods. 19 písm. d) bod 1 a §138 ods. 33 Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, viď:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-362#p138-19 a https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-362#p138-33

 

<<< 50. a 51. časť       Obsah seriálu článkov       53. časť >>>

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.