Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie? (2. časť)

16.02.2018 11:00

Age of Autism16.XII.2016Laura Hayes

 

    Pôvodný článok Vaccines: What is there to be "Pro" About? Laura Hayes to Weston A. Price Foundation Conference
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

Laura Hayes    Dúfam, že teraz sa vám už dymí z hlavy, ako hlboko spochybňujete do zblbnutia opakované mantry o bezpečnosti a účinnosti čoraz dlhšieho zoznamu výnosných vakcín, tak bezpečných a účinných, že sú odporúčané už aj tehotným ženám a novorodencom pár hodín po tom, ako sa prvýkrát na­dýchnu, a to aj vtedy, ak sú narodení predčasne. Dokopy 70 dávok vakcín od narodenia do 18. naro­denín a ak sa ich matka dá očkovať v tehotenstve proti chrípke, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, tak 74 dávok od počatia do 18. narodenín. A 90 dávok po 18. narodeninách až do smrti, ak sa dožijú 80 rokov a budú sa riadiť očkovacím kalendárom CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA, obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva) pre dospelých. A tieto čísla budú istotne každým rokom rásť, pretože farmaceutické firmy využijú svoje peniaze, moc a vplyv na vládnych úradníkov a volených zástupcov, aby zabez­pečili, že títo schvália, odporučia a budú zákonom požadovať povinné očkovanie ďalšími a ďalšími vysoko ziskovými vakcínami, za ktorých nežiaduce účinky všetci títo šmelinári s vakcínami nebudú niesť absolútne žiadnu hmotnú zodpovednosť.

    V snahe napomôcť poslušnosti verejnosti voči stále narastajúcemu počtu odporúčaných a povinných očkovaní budú títo šmelinári s vakcínami vytvárať jednu „epidémiu“ či „pandémiu“ za druhou, či už to bude prasacia chrípka, ebola, osýpky, vírus zika, nech už tomu vymyslia akýkoľvek názov, aby ľudí poriadne vystrašili. A oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá), ktoré mimoriadne dobre zarábajú na inzercii od farmaceutických spoločností, ktorá tvorí až 70% ich príjmov v rokoch, keď nie sú v USA voľby, budú s radosťou šíriť propagandu v správach, rekla­mách, na billboardoch atď. Lekárne a obchody s potravinami, ktoré sú teraz členmi spolku šmeliná­rov s vakcínami, tiež naskočia do tohto rozbehnutého vlaku vyvolávania strachu z nákazy a zaútočia na vás nekonečnými plagátmi vnútri i zvonku svojich prevádzok, ktoré odporúčajú všetkým zákaz­níkom vyhrnúť si rukávy a dať sa zaočkovať najnovšou vakcínou či podstúpiť preočkovanie, snáď dokonca s ponukou 20% zľavy z vášho nákupu, ak tejto propagande podľahnete a zaočkovať sa dá­te. Z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že tých 20% z hodnoty vášho nákupu vám rozhodne nevynahradí tie desiatky či skôr stovky tisíc dolárov, čo z vlastného vrecka zaplatíte, keď sa začnú na vás prejavovať známky poškodenia zdravia očkovaním. A táto suma ešte nezahŕňa osobnú a emocionálnu cenu život meniacich dopadov, ktoré nasledujú po očkovaním vyvolanom poškodení zdravia či úmrtí, ako ani nevyčísliteľné utrpenie postihnutého jedinca a jeho rodiny, ktoré je častým sprievodným javom.

    Ako som už spomenula, stačí základný zdravý sedliacky rozum na to, aby ste prekukli tieto bezoči­vé lži, papagájované v nekonečnej očkovacej propagande. Kopa vakcín sa dennodenne používa na očkovanie zdravých i chorých, tých, čo sú príliš malí na to, aby sme podrobnejšie poznali ich zdra­votný stav, tých, čo sú prijímaní alebo prepúšťaní z nemocnice. Nerobia sa žiadne rozdiely v počte dávok, nezisťuje sa skutočná potreba a nestanovuje sa poriadne a dostatočne načasovanie a riziká na základe hmotnosti, veku, osobnej i rodinnej anamnézy a aktuálneho zdravotného stavu. Táto kopa vakcín sa podáva v nespočetných kombináciách každej vekovej skupine, od ešte nenarodených plo­dov až po veľmi starých ľudí. A my by sme mali veriť, že všetky tieto vakcíny sú bezpečné pre všet­kých ľudí, vždy, vo všetkých možných kombináciách? Takto nám to totiž hovoria a očakáva sa, že tomu budeme veriť, a to bez spochybňovania, bez námietok a bez odmietania. Očkovaní ľudia sú braní ako úplne rovnakí vo všetkých smeroch, aby sa dal na nich použiť celoživotný plán lekár­skych zákrokov v štýle „jedna miera pre všetkých“. S akým iným liečivom sa spája takáto smiešna logika? So žiadnym!

    Nedávno som napísala článok s názvom Vaccines: Elimination Mandatory! („Vakcíny: ich od­strá­nenie je nevyhnutné!“) a dnes vám chcem povedať, prečo si myslím, že úplné odstránenie vak­cín je v túto chvíľu jediným dostatočným a etickým krokom, založeným na skutočnostiach, o ktoré sa teraz s vami podelím.

    Vakcíny sú liečivá, ktoré nemali nikdy byť schválené, pretože:

 • Ani jedna vakcína nebola nikdy testovaná podľa zlatého štandardu, ktorým je dvojito zasle­pená, placebom kontrolovaná štúdia. Áno, počujete dobre: ani jedna.
 • Nespočet kombinácií, v ktorých sú vakcíny podávané, nebol nikdy testovaný. Dojča, ktoré má „dohnať“ zameškané očkovania, môže byť očkované naraz až 13 vakcínami v 8 rôznych injekciách. To je ako užiť naraz 13 rôznych liekov, ktorých interakcie neboli nikdy skúmané. A aby to nebolo málo, číslo 13 nezahŕňa množstvo rôznych prídavných látok, ktoré sprevá­dzajú antigény týchto 13 vírusových a bakteriálnych ochorení, ako sú ortuť, hliník, formal­dehyd, nemrznúca kvapalina, fenol, glutaman sodný, polysorbát 80, detergent Triton X-100 (oktoxynol 9), potravinové bielkoviny (napr. ovalbumín z vajec), kontaminujúce zvieracie vírusy a retrovírusy, biologický materiál, pochádzajúci z umelo potratených ľudských bábä­tiek, ako aj všeličo iné. Číslo 13 nezahŕňa ani prídavné látky, ktoré zákon nepožaduje uvá­dzať v príbalovom letáku, ktoré je však dovolené pridávať v rámci „obchodného tajomstva“. Nepriznané prídavné látky, vpichované do tiel našich detí? To je neprijateľné, neetické a strašne nebezpečné! Spýtajte sa sami seba, či by ste chceli, aby vaše bábätko naraz ocho­relo na viacero chorôb, až na 13 v jednu chvíľu? A chceli by ste, aby vaše bábätko naraz ochorelo na viaceré choroby a zároveň bolo popritom priotrávené? Ak sa pridržiavate odpo­rúčaného očkovacieho kalendára CDC, presne toto dovoľujete.
 • Viaceré vakcíny obsahujú ortuť v podobe thiomersalu. Thiomersal bol patentovaný v roku 1928 a odvtedy sa používa napriek tomu, že bol na ľuďoch testovaný len raz: v roku 1929. Všetkých 22 ľudí z tohto testu zomrelo do 2 dní od podania thiomersalu. Ortuť je známy jed (toxín) a nervový jed (neurotoxín), pre ktorý nie je stanovená nijaká bezpečná dávka pre člo­veka. Môže zabiť, aj keď sa podá zvonku (napr. vdýchnutím výparov), vo vakcínach sa však podáva injekčne. Tvrdenie, že ortuť bola úplne odstránená z vakcín, podávaných deťom, nie je vôbec pravdivé (viď napr. Austrálska štúdia našla ortuť vo vakcíne Infanrix Hexa, ktorá by mala byť bez ortute).
 • Mnohé vakcíny obsahujú prídavné látky, ktoré nikdy neschválil FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA, obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv). V rozpore so zdravým rozumom a porušujúc základné bezpeč­nostné a etické štandardy, FDA schvaľuje vakcíny, ktoré obsahujú prídavné látky, o ktorých nikdy nebolo preukázané, že sú bezpečné, či dokonca je známe, že sú nebezpečné. Vo vak­cínach sú napr. dva hliníkové adjuvanty (pomocné látky na zosilnenie imunitnej odpovede), a to hydroxyfosforečnan hlinitý a oxyhydroxid hlinitý. Ani jedna z nich nebola klinicky schválená FDA, obe sú známymi jedmi a nervovými jedmi, a napriek tomu sú obe vo vak­cí­nach, ktoré FDA schválil. Ale to sú len dva príklady z viacerých.
 • Hliník, ktorý sa používa vo väčšine dnešných vakcín, je nesporným (nielen) nervovým je­dom. Jeho jedovatosť je známa už nejakých 90 rokov. Dva vyššie spomenuté hliníkové adju­vanty sa používajú vo vakcínach výslovne za účelom navodenia otravy. Dovoliť používanie hliníka vo vakcínach je niečo podobné ako dovoliť používanie farbív s obsahom olova vo vládou schválených detských hračkách a hryzadlách. Hliník je (podobne ako ortuť) známym teratogénom (viď napr. Perinatal Toxicity of Aluminum), čo znamená, že spôsobuje zne­tvorenia embrya. Povoliť jeho používanie vo vakcínach pre tehotné ženy sa rovná povoleniu látok, ktoré spôsobujú samovoľný potrat a/alebo znetvorenie plodu, ako je napr. thalidomid. Včera tu hovorila Dr. Stephanie Seneff o možnej úlohe DTP vakcín (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu), ktoré obsahujú hliník a ktoré boli nedávno odporúčané tehotným v Brazí­lii, ako príčin tamojšieho nárastu počtu prípadov mikrocefálie. Mikrocefália je nenormálne malá veľkosť hlavy, vrodená vada, spojená s neúplným vývinom mozgu.
 • Hliníkové adjuvanty (ktoré nie sú klinicky schválené a používajú sa na vyvolanie otravy), jedno- i viac-zložkové vakcíny (nesprávne schválené a obsahujúce neschválené prídavné lát­ky, vrátane tých, čo sa používajú na vyvolanie otravy resp. o ktorých je známe, že sú jedova­té (nielen) pre nervovú sústavu) a ich kombinácie sú používané v kontrolných skupinách v skúškach bezpečnosti vakcín. Kontrolná skupina však má dostať placebo, neúčinnú látku, ktorá nespôsobí žiadne škody a nemá ani žiadne liečivé účinky. Ani hliníkový adjuvant, ani žiadna vakcína, ani žiadna kombinácia vakcín nie sú placebom, a preto nemožno o bezpeč­nosti akejkoľvek vakcíny vysloviť nijaké platné vedecké tvrdenia.
 • Výrobcom vakcín umožňuje FDA robiť svoje vlastné testy bezpečnosti, bez akéhokoľvek dohľadu a overovania nezávislými výskumníkmi. Ako som už uviedla, v kontrolnej skupine sa nepoužíva skutočné placebo. Napriek tomu ak povedia, že skúmaná vakcína nie je nebez­pečnej­šia než hliníkový adjuvant alebo iná vakcína či kombinácia vakcín, oproti ktorému/ej túto vak­cí­nu testovali, prehlásia tým skúmanú vakcínu za bezpečnú. Chcete, aby takto boli lekárske zákroky pre vaše deti prehlasované za bezpečné? FDA a CDC prijímajú tento spô­sob testovania. Nevadí im tiež, že nie je testovaná rakovinotvornosť, mutagénnosť (spôsobo­vanie mutácií) ani vplyv na plodnosť.
 • A úplná bomba je, ako som už spomenula vyššie, ale treba to zopakovať: Nikdy nebola vy­ko­naná porovnávacia štúdia očkovaných s neočkovanými. Je to preto, že šmelinári s vakcí­nami dobre vedia, že zdravie, vývin, plodnosť a dlhovekosť úplne neočkovaných sú oveľa lepšie než u očkovaných. V dôsledku tohto poznania sa im darí už vyše 70 rokov brániť vy­konaniu takejto štúdie. Bez takejto porovnávacej štúdie, nemožno vysloviť nijaké vedecké tvrdenia o bezpečnosti, účinnosti či potrebnosti očkovania.

    Nechám vás to všetko chvíľu vstrebávať. Očkovací program USA je založený a zavádzajúcom a pod­vodnom domčeku z karát, ktorý nemá nič do činenia s vedecky platnou pravdou, ani so zdra­vím a blahom našich detí.

    Navyše pred verejnosť predstúpili informátori ako od výrobcov vakcín, tak aj z vládnych úradov, kto­rí dosvedčili, že údaje o bezpečnosti a účinnosti očkovania sú sfalšované, že nepohodlná a nepo­pierateľná pravda je zamlčiavaná, nezverejňovaná a ničená, aby nebola ohrozená dôvera verejnosti vo vakcíny, miliardy dolárov ročne v ziskoch z predaja vakcín, a aby nemuseli byť vyplatené bilió­ny dolárov odškodného obetiam očkovania. Záznamy tajných stretnutí odhaľujú podobné protizá­kon­né a nemravné správanie lekárov, vládnych úradníkov a riaditeľov farmaceutických spoločností.

    Napriek tomu všetkému boli tieto vakcíny, ktoré sú nedostatočne otestované, neprávom prehlásené za bezpečné a ktoré obsahujú toxické a neurotoxické prídavné látky, nielen schválené, ale aj záko­nom stanovené ako povinné. To je tá najhoršia možná korupcia a šialenstvo. Je to zlo, ktoré ničí väč­šinu nášho obyvateľstva.

    Keďže naši vládni úradníci nepožadovali a nezabezpečili bezpečnosť očkovania, treba predpokladať (a dá sa to aj preukázať), že ani jedna vakcína nie je bezpečná či odporúčania hodná. Preto:

    Treba okamžite zakázať akékoľvek očkovanie kohokoľvek a čímkoľvek.

    Toto sa malo po správnosti stať v roku 1986, keď Kongres (parlament v USA — pozn. prekl.) schvá­lil zákon, ktorý zbavil všetkých výrobcova vakcín a vykonávateľov očkovania hmotnej zodpoved­nosti za spôsobené škody — v čase, keď vakcíny mrzačili a zabíjali tisícky ľudí.

Nepožadovať okamžitý zákaz očkovania sa nijak neodlišuje od prijatia nasledujúcich scenárov:

 • Vieme o tom, že určitá značka áut je povestná tým, že vybuchujú, ubližujú ľuďom na zdraví a zabíjajú ich, ale vládni úradníci povedia, že tie autá môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov a predajcov týchto áut zodpovednosti, takže obete ich nemôžu žalovať na súde.
 • Vieme, že určitá značka detských postieľok má výrobnú vadu, kvôli ktorej tisíce bábätiek uviaznu medzi dvomi tyčkami, čo vedie k závažným zraneniam a úmrtiam, ale vládni úrad­ní­ci povedia, že tie postieľky môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov a predajcov týchto postieľok zodpovednosti, takže rodičia ich nemôžu žalovať na súde.
 • Vieme, že určitá značka repkového oleja spôsobuje ľuďom ťažké choroby, trvalé poškodenia mozgu, nervovej sústavy a imunitného systému, závažné problémy s trávením a niekedy aj úmrtia, ale vládni úradníci povedia, že oleje môžu zostať na trhu, a Kongres zbaví výrob­cov a predajcov týchto ole­jov zodpoved­nos­ti, takže ľudia, čo ich zjedli a následne ochoreli, ne­mô­žu výrobcov ani predajcov žalovať na sú­de.
 • Vieme o určitom lieku, že spôsobuje srdcové infarkty, mŕtvice a aneuryzmy, čo vedie k trva­lým zdravotným postihnutiam, mentálnej nespôsobilosti, ochrnutiam a úmrtiam, ale vládni úradníci povedia, že ten liek môže zostať na trhu, a Kongres zbaví výrobcov tohto lieku a tých, čo ho podávajú, zodpovednosti, takže tí, čo ho užívali, ich nemôžu žalovať na súde.

    Vidíte v tom ten vzorec absurdity? Nuž, presne ten istý vzorec sa uplatňuje u očkovania. Vládni úradníci, ktorí usmerňujú mnohé oblasti priemyslu, vrátane farmaceutického priemyslu, by nemali dovoliť ďalšie používanie vakcín, o ktorých otvorene priznávajú, že spôsobujú poškodenia mozgu, nervovej sústavy a imunitného systému, kŕče, anafylaxiu, ochorenia krvi, poškodenia tráviacej sú­sta­vy, ochrnutia a úmrtia, a to je len pár zo zdravotných pohrôm, ktoré sú známymi a priznanými ne­žiaducimi účinkami očkovania. Napriek tomu sú tieto vakcíny schválené, odporúčané a čoraz viac aj zákonom vynucované pre novorodencov do pár hodín od prvého nádychu, vrátane tých pred­časne narodených, pre dojčatá, batoľatá, malé deti, násť-ročných, vysokoškolákov, pracovníčky v škôlkach a jasliach, zamestnancov nemocníc a všetkých, ktorí nemocnice navštívia z obchodných dôvodov, všetkých pacientov v nemocniciach, nech už sa v nich ocitli z akýchkoľvek dôvodov, vrá­tane ťažkých chorôb a chirurgických zákrokov, pre starších ľudí, pre každého, vrátane tehotných žien. Dnes už nikto neunikne odporúčaniu (a mnohí neuniknú povinnosti) očkovania týmito nebez­pečnými a potenciálne smrtiacimi vakcínami.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.