Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ

19.10.2017 22:29

Ing. Marián FILLO

 

Aktualizácia: Článok bol pôvodne napísaný 17.XI.2012 o 1519 a následne upravený s ohľadom na zmeny v zozname registrovaných vakcín na Slovensku 19.X.2017 o 2229.

 

ilustračný obrázok - paragraf v 3D       Hoci opakovane upozorňujem(e) neočkujúcich rodičov, že najlepšie očkovanie neodmietať, ale len do nekonečna naťahovať vypytovanie sa na všakovaké veci okolo očkovania, vakcín a súvisiacich chorôb, pričom neexistuje nijaká zákonná povinnosť podpísať akékoľvek odmietnutie očkovania (odmietnutím očkovania je vlastne odmietnutie podpísať informovaný súhlas s očkovaním), predsa len niektorí z čitateľov v snahe zachovať si dobré vzťahy s detským lekárom, ktorý od nich podpis vyžaduje, chcú nejaké odmietnutie podpísať.

       Lekári sa neraz oháňajú tým, že ak nebudú mať písomný podpis (dokonca oboch) rodičov pod nesúhlasom s očkovaním, tak im dá RÚVZ pokutu, a tak sa dožadujú podpisov oboch rodičov. Toto však nie je pravda. Povinnosťou lekára je akurát zapísať dôvod nevykonania povinného očkovania (v tomto prípade odmietnutie rodiča, zvyčajne matky). Akonáhle si lekár túto povinnosť splní, nemôže byť pokutovaný zo strany RÚVZ (teda aspoň by podľa platného práva nemal byť).

       Nepodpisovať nič odporúčame okrem iného aj preto, lebo čokoľvek podpíšete, lekár to spravidla obratom prepošle RÚVZ. Skôr než dôjde na (ne)podpisovanie, môžete natiahnuť čas tým, že sa budete od lekára dožadovať splnenia jeho povinností:

  1. informovať o účele, povahe, očakávaných prínosoch a možných rizikách očkovania, a to ohľaduplne, zrozumiteľne, bez nátlaku a s dostatočným časom pre Vás na slobodné dobrovoľné rozhodnutie.
  2. vyšetriť dieťa tak, aby boli vylúčené možné kontraindikácie očkovania.
     

       Drvivá väčšina detských lekárov nemá vôbec poňatia o tom, čo stojí v príbalovom letáku v kapitole o nežiaducich účinkoch očkovania (NÚO), takže ak si to naštudujete dopredu (viď očkovací kalendár s odkazmi na príbalové letáky vakcín), môžete lekára skontrolovať, či Vám povedal aspoň o všetkých výrobcom uvádzaných nežiaducich účinkoch očkovania. Ak nie, môžete pri prvej zmienke o podpise na oplátku vyzvať Vy lekára, aby Vám podpísal, že Vás v rozpore s § 13 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. a § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z. neinformoval o účele, povahe, očakávaných prínosoch a/alebo možných rizikách očkovania. Toto informovanie je totiž podľa platného práva nutným predpokladom samotného výkonu očkovania, tzn. najprv má lekár informovať a až potom vôbec môže byť reč o tom, či dáte alebo nedáte dieťa zaočkovať. Ako ostatne by ste sa mohol/mohla rozhodnúť, keď by ste nemal(a) potrebné informácie?

       Pravda, po takomto Vašom pokuse sa detský lekár pravdepodobne nebude tváriť veľmi nadšene a niektorí budú už v tomto bode stratení. V prípade, že Vám lekár odrecituje všetky NÚO z príbalového letáku, je tu ešte množstvo ď alších otázok, ktoré sa ho môžete spýtať a ktorých dôkladným zodpovedaním môžete podmieniť svoje konečné rozhodnutie o očkovaní. V prípade, že Vás odkáže na ŠÚKL alebo RÚVZ, môžete mu povedať, že ani ŠÚKL ani RÚVZ Vás nie sú povinní informovať o očkovaní, povinný je len a len on, takže ak niečo nevie, môže sa on sám obrátiť na ŠÚKL či RÚVZ. Tu už bude asi väčšina detských lekárov nadobro stratená a podaktorí Vám už budú podávať zdravotnú kartu, aby ste sa pratali preč a našli si iného lekára. Pritom ste sa len dožadovali svojich zákonných práv resp. plnenia lekárových zákonných povinností!

       Druhá možnosť je dožadovať sa všemožných vyšetrení (inšpiráciu hľadajte napr. v to mto článku) pred očkovaním, ktoré by vylúčili možné kontraindikácie. Môžete mať trebárs podozrenie na alergie na ľubovoľnú zložku vakcíny (resp. na všetky zložky), alebo podozrenie na oslabenú bunkovú imunitu. Drobný problém je, že keby Váš detský lekár na to pristúpil, museli by ste nakoniec tie vyšetrenia absolvovať a nemuselo by to byť vždy príjemné pre Vaše bábo/dieťa. Obzvlášť u malých detí to môže byť traumatizujúce, takže stojí za zváženie, či sa vôbec pustiť touto cestou, pokiaľ chcete očkovanie odmietnuť bez ohľadu na výsledky testov.

       Ak však z rôznych dôvodov nechcete alebo nemôžete si dovoliť zmeniť detského lekára, môže byť v tom-ktorom prípade (ak má daný lekár prístup "buď podpíšete, alebo si hľadajte iného") nutné predsa len nejaké odmietnutie očkovania podpísať. Rozhodne neodporúčam(e) podpisovať predpripravené formuláre, lebo tie spravidla obsahujú skryté (a niekedy aj úplne očividné) právnické háčiky, ktoré sa Vám môžu neskôr vypomstiť. Rozhodne lepšie je napísať si odmietnutie očkovania sám/sama. Ako také odmietnutie sformulovať, aby Vás to v budúcnosti poškodilo čo najmenej?

       V prvom rade treba uviesť, že vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. je uvedené povinné očkovanie proti vybraným 10 ochoreniam, nie však povinné očkovanie konkrétnymi vakcínami (obchodná značka/výrobca). Môžete teda trvať na tom, že konkrétna vakcína (obchodná značka/výrobca) Vám z rôznych dôvodov nevyhovuje (napr. jej použitie je v rozpore s Vaším svedomím). Je tiež vhodné nájsť si také dôvody, ktoré by vylúčili aj ďalšie alternatívne vakcíny, ktorými sa dá očkovať proti tým 10 povinne očkovaným chorobám. Nižšie uvádzam rozumné dôvody pre každú jednu povinnú vakcínu a jej alternatívy.

       Treba tiež zdôrazniť, že pokiaľ podpis jedného rodiča stačí na súhlas s povinným očkovaním, jednoznačne musí podpis jedného rodiča stačiť aj na nesúhlas s povinným očkovaním. Logika nepustí. Rozhodne sa nenechajte ukecať na podpisy oboch rodičov. Dôvod je prostý: teoreticky by vám mohli na RÚVZ dať pokutu obom zvlášť. Takže v prípade potreby nech podpíše len ten z rodičov, ktorý chodí s deťmi k lekárovi, a druhý sa môže tváriť, že je za povinné očkovanie, ale keďže k lekárovi s deťmi chodí ten prvý, tak on(a) nemá na to vplyv. Rozpor medzi rodičmi nie je v kompetencii RÚVZ, ale v kompetencii súdu, avšak nijaký súd nebude nič riešiť, keď ani jeden z vás dvoch k tomu nedá podnet. A ten akože očkovania chtivý rodič tiež môže povedať, že si nechce "kvôli takej hlúposti" rozbiť manželstvo. :-)

       To, čo je červenými veľkými písmenami, treba nahradiť za príslušné osobné údaje, dátumy, miesta či podpisy. Medzi odmietanými vakcínami sú uvedené len tie spomedzi vakcín s platnou registráciou na Slovensku, čo by dávali zmysel ako alternatívy pre (pre)očkovanie v príslušnom veku. Nemá totiž význam odmietať aj vakcíny, ktoré by tak-či-tak na (pre)očkovanie v danom veku resp. proti daným chorobám nemohli byť použité.

       Treba tiež upozorniť, že hoci z hľadiska aktuálne platného práva by Vám takéto odmietnutie malo zabezpečiť nulovú pokutu, reálne Vám však RÚVZ, ktorý si z platného práva nerobí ťažkú hlavu, predsa len pokutu môže dať. V takom prípade by Vám takto formulované odmietnutie mohlo byť platné až na súde, ak by ste po neúspešnom odvolaní podali na RÚVZ/ÚVZ SR žalobu.

  1. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života — iba hexavakcína
  2. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života — iba pneumokoky
  3. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života — hexavakcína + pneumokoky
  4. očkovanie v 15. až 18. mesiaci života a v 11. roku života — MMR vakcína
  5. preočkovanie v 6. roku života — DTaP-IPV
  6. preočkovanie v 13. roku života — DTaP-IPV

 

1. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života — iba hexavakcína

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix IPV+Hib (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix (výrobca: GlaxoSmithKline), Hexacima/Hexyon (výrobca: Sanofi Pasteur), Vaxelis (výrobca: Sanofi Pasteur), Tetraxim (výrobca: Sanofi Pasteur), Engerix-B (výrobca: GlaxoSmithKline), Euvax B (výrobca: LG Life Sciences), HBVaxPro (výrobca: Sanofi Pasteur), Alteana (výrobca: Imuna Pharm), Tetavax (výrobca: Sanofi Pasteur),  VacTeta (výrobca: BioDrug), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe bol použitý formaldehyd a/alebo ktoré obsahujú zlúčeniny hliníka, a to z dôvodu karcinogenity resp. neurotoxicity a alergenity týchto zlúčenín, ako aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur, o čom svedčia stámiliónové až miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 

       Toto je samozrejme len návrh a môžete si ho upraviť podľa svojho gusta - vynechať, čo sa Vám nehodí, prípadne niečo doplniť (ale potom už za faktickú správnosť neručím).

 

2. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života - iba pneumokoky

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Synflorix (výrobca: GlaxoSmithKline), Prevenar (výrobca: Pfizer), Prevenar 13 (výrobca: Pfizer), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, ktoré obsahujú zlúčeniny hliníka, a to z dôvodu neurotoxicity a alergenity týchto zlúčenín, ako aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline a Pfizer, o čom svedčia miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 

       Tento i predchádzajúci nesúhlas s očkovaním menovanými vakcínami môžete spojiť do jedného, ak chcete odmietnuť ako hexavakcínu, tak aj pneumokokové vakcíny, ktorými sa typicky očkuje zároveň v jeden deň (jedna do jednej, druhá do druhej nožičky bábätka):

 

3. očkovanie v 3., 5. a 11. mesiaci života - hexavakcína + pneumokoky

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Synflorix (výrobca: GlaxoSmithKline), Prevenar (výrobca: Pfizer), Prevenar 13 (výrobca: Pfizer), Infanrix Hexa (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix IPV+Hib (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix (výrobca: GlaxoSmithKline), Hexacima/Hexyon (výrobca: Sanofi Pasteur), Vaxelis (výrobca: Sanofi Pasteur), Tetraxim (výrobca: Sanofi Pasteur), Engerix-B (výrobca: GlaxoSmithKline), Euvax B (výrobca: LG Life Sciences), HBVaxPro (výrobca: Sanofi Pasteur), Alteana (výrobca: Imuna Pharm), Tetavax (výrobca: Sanofi Pasteur),  VacTeta (výrobca: BioDrug), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe bol použitý formaldehyd a/alebo ktoré obsahujú zlúčeniny hliníka, a to z dôvodu karcinogenity resp. neurotoxicity a alergenity týchto zlúčenín, ako aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline, Pfizer a Sanofi Pasteur, o čom svedčia stámiliónové až miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 

4. očkovanie v 15. až 18. mesiaci života a v 11. roku života - MMR vakcína

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Priorix (výrobca: GlaxoSmithKline), Priorix Tetra (výrobca: GlaxoSmithKline), M-M-RvaxPro (výrobca: Sanofi Pasteur) a ProQuad (výrobca: Sanofi Pasteur), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe boli použité bunkové kultúry WI-38, MRC-5, PER.C6, HEK-293, RA27/3, či akékoľvek iné bunkové kultúry, pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov, a to z náboženských dôvodov, keďže umelé potraty a ich akékoľvek využitie/zneužitie sú v ostrom rozpore s mojím svedomím, vierou a náboženským vyznaním. Okrem toho očkovanie týmito vakcínami odmietam aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur, o čom svedčia stámiliónové až miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 

5. preočkovanie v 6. roku života - DTaP-IPV

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Infanrix Polio (výrobca: GlaxoSmithKline), Tetraxim (výrobca: Sanofi Pasteur), Boostrix Polio (výrobca: GlaxoSmithKline), Adacel (výrobca: Sanofi Pasteur), Boostrix (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix (výrobca: GlaxoSmithKline),  Alteana (výrobca: Imuna Pharm), Tetavax (výrobca: Sanofi Pasteur), VacTeta (výrobca: BioDrug), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe bol použitý formaldehyd a/alebo ktoré obsahujú zlúčeniny hliníka, a to z dôvodu karcinogenity resp. neurotoxicity a alergenity týchto zlúčenín, ako aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur, o čom svedčia stámiliónové až miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 

6. preočkovanie v 13. roku života - DTaP-IPV

 

MUDr. OČKOMIL PICHĽAVÝ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


V MESTE/OBCI dňa DD.MM.RRRR

 

       Ja, dolu podpísaná MAMKA MAMIČKOVÁ, narodená DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, týmto na základe práva na informovaný (ne)súhlas so zdravotnou starostlivosťou, ustanoveného v čl. 5 a čl. 6, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne), ktorý na území Slovenskej republiky platí od 1.XII.1999 v znení Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z., a bližšie špecifikovaného v §6, §11 ods. 8 písm. d) a §4 ods. 4 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky o ľudských právach a základných slobodách,

N E S Ú H L A S Í M

s očkovaním môjho dieťaťa MENO PRIEZVISKO, nar. DD.MM.RRRR v MESTE/OBCI, očkovacími látkami Boostrix Polio (výrobca: GlaxoSmithKline), Adacel (výrobca: Sanofi Pasteur), Infanrix Polio (výrobca: GlaxoSmithKline), Tetraxim (výrobca: Sanofi Pasteur), Boostrix (výrobca: GlaxoSmithKline), Infanrix (výrobca: GlaxoSmithKline), Imovax D.T. Adult (výrobca: Sanofi Pasteur), Alteana (výrobca: Imuna Pharm), Tetavax (výrobca: Sanofi Pasteur), VacTeta (výrobca: BioDrug), ako aj akýmikoľvek inými očkovacími látkami, pri ktorých výrobe bol použitý formaldehyd a/alebo ktoré obsahujú zlúčeniny hliníka, a to z dôvodu karcinogenity resp. neurotoxicity a alergenity týchto zlúčenín, ako aj z dôvodu vážnych nežiaducich účinkov, uvedených výrobcami v príbalových letákoch menovaných vakcín, a tiež z dôvodu neetického správania sa firiem GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur, o čom svedčia stámiliónové až miliardové pokuty (v €), ktoré tieto firmy dostali v rôznych krajinách sveta, predovšetkým v USA. Je proti môjmu svedomiu a mravnému založeniu podporovať nákupom vakcín na povinné očkovanie od týchto výrobcov ich nekalé (vyslovene protizákonné alebo prinajmenšom neetické) praktiky pri vývoji, výrobe, distribúcii či predaji ich medikamentov (vrátane vakcín).

       Žiadam o striktné rešpektovanie tohto môjho nesúhlasu s očkovaním menovanými vakcínami. 
 

MAMKA MAMIČKOVÁ
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC

PODPIS

 

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.