Ako na RÚVZ - časť 7.

11.02.2011 20:06

Ing. Marián Fillo

 

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       20.I.2011 nám prišlo z ÚVZ SR rozhodnutie vo veci nášho druhého odvolania (proti druhému udeleniu pokuty za odmietnutie povinného očkovania). ÚVZ SR zrejme chce, aby sme uverili, že preprava doporučeného listu z Bratislavy do Žiliny trvá Slovenskej pošte 23 dní. To je totiž rozdiel medzi dátumom doručenia a dátumom uvedeným na doručenom dokumente. Tento nešvár sme si všimli už pri druhom rozhodnutí RÚVZ Žilina o udelení pokuty za odmietnutie očkovania, pri ktorom RÚVZ Žilina zrejme chcel, aby sme uverili, že preprava doporučeného listu z jedného miesta v Žiline na iné miesto v Žiline trvá Slovenskej pošte celý mesiac. Tentokrát sa však ÚVZ SR preriekol, pretože o prvých narodeninách našej najmladšej dcérky píše v minulom čase, hoci tie nastali až PO údajnom dátume vyhotovenia dokumentu a pred dátumom doručenia dokumentu. Je teda očividné, že dokument bol písaný prinajmenšom po prvých narodeninách našej najmladšej, teda niekoľko dní po udanom dátume vyhotovenia dokumentu. ÚVZ SR tým zrejme chcel zakryť svoju neschopnosť rozhodnúť v lehote 60 dní od doručenia nášho odvolania, preto dal na dokument dátum rovnajúci sa dátumu doručenia nášho odvolania + 2 mesiace.

       Z rozhodnutia vyplýva, že ak ste odmietli očkovanie pred 1.VII.2010 a RÚVZ začal priestupkové konanie voči vám tiež pred 1.VII.2010, tak ak išlo o prvé štyri očkovania (BCG, Hexa, Prevenar a MMR/Priorix), nemohla nastať skutková podstata priestupku, keďže vtedy nebola stanovená horná časová hranica na tieto očkovania. Možno ma budete chcieť opraviť, že na BCG (proti tuberkulóze) predsa bola už aj vtedy horná hranica: 42. deň života. No áno, lenže vo Vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. je v Prílohe č. 2 časť A ods. 1 písm. a) napísané okrem iného aj toto:

"Ak dieťa nebolo očkované proti tuberkulóze do konca šiesteho týždňa života, očkuje sa po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života."

       To teda znamená, že keď neboli zhora časovo ohraničené Hexy ani Prevenary (tzn. "očkovania, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života"), nie je časovo obmedzená ani BCG.

       Vo výsledku teda nikto, koho priestupkové konanie začalo pred 1.VII.2010 a koho obvinili z odmietnutia očkovania proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a/alebo ružienke, v skutočnosti nespáchal žiadny priestupok, a teda jeho priestupkové konanie by malo byť úplne zrušené. Aspoň tak to vyplýva z rozhodnutia ÚVZ SR v našom prípade. Nezaujímavé veci som nahradil za tri bodky (...).

 

Rozhodnutie ÚVZ SR o zrušení rozhodnutia RÚVZ Žilina

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Číslo: OLP/7982/2010

Bratislava: 28.XII.2010

 

ROZHODNUTIE

 

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán … rozhodol

t a k t o:

       Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina číslo: A/2009/06088-10 zo dňa 19.VIII.2010 sa podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku  z r u š u j e.

 

O d ô v o d n e n i e

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina vydal dňa 18.VIII.2010 rozhodnutie č. A/2009/06088-10, ktorým Mariánovi Fillovi uložil pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške 331 eur za priestupok na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., ktorého sa dopustil tak, že nezabezpečil plnenie povinnosti podľa § 51 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. a § 6 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v spojení s prílohou č. 2 časť A ods. 2 a 3 citovanej vyhlášky, keď písomne odmietol dňa 30.IV.2009 o 13:00 hod. v ambulancii MUDr. Mudrovičovej, všeobecnej lekárky pre deti a dorast, podrobiť svoju dcéru Xyz Qwert nar. dd.mm.rrrr v Meste Narodenia, bytom Jaseňová 26, 01007 Žilina, 3. dávkou povinného očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, ktoré sa vykonáva 3 dávkami, naskôr v 1. dni 10. týždňa života dieťaťa, pričom 1. dávka bola podaná dieťaťu dd.mm.yyyy, 2. dávka dd.mm.yyyy, a tiež nezabezpečil plnenie povinnosti očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke, ktoré sa vykonáva od 15. mesiaca života dieťaťa. Nezabezpečil plnenie povinnosti podľa § 51 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. a § 6 ods. 1 vyhlášky č. 585/2008 Z.z., v spojení s prílohou č. 2 časť A ods. 1 k citovanej vyhláške, keď dňa 8.I.2010 o 14:15 hod. odmietol v mieste trvalého bydliska na Jaseňovej 26 v Žiline podrobiť svoju maloletú dcéru Abc Defgh narodenú dd.mm.yyyy povinnému očkovaniu proti tuberkulóze, ktoré sa vykonáva najskôr 4. deň života dieťaťa. Podľa § 79 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. ukladá orgán obvinenému povinnosť uhradiť štátu trovy konania vo výške 16 eur.

       Proti napadnutému rozhodnutiu podali účastníci konania Marián Fillo a Manželka Manželová odvolanie zo dňa 27.IX.2010 …

 

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preskúmal v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a zistil nasledovné:

       ...

 

       Účastník konania Marián Fillo odmietol dňa 30.IV.2009 v ambulancii MUDr. Mudrovičovej, všeobecnej lekárky pre deti a dorast, podrobiť svoju dcéru Xyz Qwert 3. dávkou povinného očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam a tiež nezabezpečil plnenie povinnosti očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

       Z uvedeného vyplýva, že účastník konania odmietol dať zaočkovať svoje dieťa Xyz Qwert za účinnosti vyhlášky č. 585/2008 Z.z., podľa ktorej sa:

  1. očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam vykonáva tromi dávkami najskôr v prvom dni desiateho týždňa života
  2. očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva najskôr v prvom týždni 15. mesiaca života

       Citované znenie vyhlášky neobsahuje presné časové vymedzenie povinnosti podrobiť sa očkovaniu, t.j. do kedy je potrebné túto povinnosť splniť a preto nie je možné jednoznačne preukázať, že účastník konania svojím konaním už naplnil skutkovú podstatu priestupku.

       Dňa 8.I.2010 odmietol účastník konania Marián Fillo podrobiť povinnému očkovaniu aj svoju dcéru Abc Defgh, nar. dd.mm.rrrr, a to proti tuberkulóze. Zo znenia prílohy č. 2 časť A, bod 1 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. vyplýva, že ak dieťa nebolo očkované proti tuberkulóze do konca šiesteho týždňa života, očkuje sa po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života. Vzhľadom na skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané dňa 19.VIII.2010 a že maloletá Abc Defgh dovŕšila 1. rok života až dňa dd.mm.rrrr + 1 (po 19.VIII.2010 – pozn. aut.), nie je možné preukázať spáchanie priestupku, nakoľko maloleté dieťa mohlo byť zaočkované dodatočne, t.j. po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života. Zároveň je potrebné poznamenať, že v napadnutom rozhodnutí ani v konaní, ktoré mu predchádzalo, nie je zmienka o očkovaniach maloletej Abc Defgh v prvom roku života.

       Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

       …

 

Poučenie:

       Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať (§ 59 ods. 4 správneho poriadku).

       Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti občianskeho súdneho poriadku

 

Rozhodnutie sa doručí:

Doručí sa do vlastných rúk:

Marián Fillo a Manželka Manželová
Jaseňová 26
01007 Žilina

 

Doručí sa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
V. Spanyola č. 27
01171 Žilina

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť