Ako na RÚVZ - časť 4.

12.07.2010 21:37

Ing. Marián FILLO

 

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       Akonáhle máte úspešne za sebou na RÚVZ prvé kolo s právničkou sú dva možné scenáre: a) ten, ktorý sa mi javí byť podľa zákona, t.j. RÚVZ si vyžiada stanovisko detského lekára a porovná Vaše tvrdenia s jeho tvrdeniami, aby zistil, či ste naozaj spáchali ten priestupok, za ktorý Vás lekár udal, a b) rovno Vám príde rozhodnutie, že máte zaplatiť pokutu. To druhé (skrátené) konanie sme zaznamenali zatiaľ len v Čadci a je veľmi pravdepodobné, že tamojší RÚVZ nepostupoval správne podľa zákona o priestupkoch a zákona o správnom konaní. Konečný verdikt by bolo možné učiniť až po dôkladnom štúdiu doterajších súdnych sporov opierajúcich sa o menované zákony, čo je mimo naše možnosti. Jedna vec totiž je, ako je zákon napísaný (to je pomerne jednoduché zistiť), druhá vec je, ako ho vykladajú súdy. Do úplnej krajnosti zašiel košický RÚVZ, ktorý v dvoch prípadoch udelil hneď pokutu bez akéhokoľvek ústneho pojednávania. Obe dotknuté mamičky sa však voči takémuto jednaniu ohradili a ÚVZ SR to košickému RÚVZ vytmavil, takže už sa ústne pojednávania robia aj tam.

       Účelom druhého kola priestupkového konania v zásade je oboznámiť Vás s tým, čo RÚVZ zistil u Vášho detského lekára a tiež s tým, ako sa vyjadril k tomu, čo ste nadiktovali (alebo priložili do spisu) v prvom kole priestupkového konania. K zisteniam a názorom RÚVZ sa opäť môžete vyjadriť alebo svoje vyhlásenie priložiť k spisu v písomnej forme. Máte tiež právo na nahliadnutie do spisu a na požiadanie Vám musia urobiť kópie dokumentov od lekárky. Tieto Vám odporúčam si vypýtať, keďže v niektorých prípadoch (aj v mojom tak bolo) je schopná lekárka uviesť v jej liste RÚVZ nepravdivé informácie vo svoj prospech a Váš neprospech. Je dobré mať o tom doklad a prípadne to napadnúť ako nepravdivé tvrdenie. Na záver Vám pravdepodobne právnička RÚVZ povie, že Vám tak-či-tak dávajú pokutu v takej-či-onakej výške (max. 331,- €), a tiež že máte zaplatiť trovy priestupkového konania vo výške 16,- €.

       Na konci druhého kola priestupkového konania taktiež dostanete na podpis zápisnicu z ústneho pojednávania. Platí to, čo v predchádzajúcom kole: Ak nesúhlasíte s čímkoľvek, čo je v nej uvedené, trvajte na náprave, alebo aspoň na tom, aby tento Váš nesúhlas bol v zápisnici písomne uvedený. Ak sa tak nestane, zápisnicu nepodpíšte. V prípade tvrdení ako že ste porušili zákon, nesplnili si svoju povinnosť atď., trvajte na tom, aby boli preformulované na "RÚVZ sa domnieva, že ..." a pod. Ak sa tak nestane, zápisnicu nepodpisujte. Váš podpis totiž znamená plný súhlas so všetkým, čo je v zápisnici uvedené, tzn. ak podpíšete tvrdenie, že ste porušili zákon, právnicky vzaté by ste sa tým priznali k vine. V budúcnosti by ste to už sotva odškriepili. Očakávajte, že RÚVZ sa Vás bude snažiť všemožnými spôsobmi nachytať, takže si dajte veľmi veľký pozor na čokoľvek, čo podpisujete, zo všetkého si vyžiadajte kópiu, skontrolujte, či tá Vaša kópia presne zodpovedá tej, ktorú si ponecháva RÚVZ, a trvajte na zmene zápisnice toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné na to, aby v nej nebolo uvedené nič, s čím nesúhlasíte.

       Rozhodnutie o pokute Vám musí byť doručené poštou a splatnosť pokuty je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, čo je deň, kedy ste si obálku s rozhodnutím prevzali od zamestnanca pošty (ten odtrhne a vyplní doručenku, podľa ktorej RÚVZ bude vedieť, ktorý deň to bolo). Rovnako dlhá je lehota na odvolanie sa voči pokute, pričom prípadné Vaše odvolanie sa voči pokute má odkladný účinok (čiže nemusíte platiť pokutu, pokým tak nerozhodne odvolací orgán - ÚVZ SR, ale aj voči rozhodnutiu ÚVZ SR sa dá odvolať). Ak zamestnanec pošty nezastihne nikoho doma a v schránke si nájdete úložný lístok (formát A6, žltej farby), máte 18 dní na to, aby ste si rozhodnutie vyzdvihli na pošte. Po tejto lehote ho pošta pošle späť odosielateľovi. Spolu teda máte (ak sa vyhnete kontaktu s doručovateľom) vyše mesiaca na spísanie a odoslanie odvolania.

       V odvolaní je dobré ohradiť sa voči typickým chybám zo strany RÚVZ:

  1. Ste obvinená/ý z odmietnutia očkovania konkrétnou očkovacou látkou (napr. BCG vaccine SSI, či Infanrix Hexa alebo Prevenar). Vyhláška však nestanovuje povinnosť očkovania konkrétnymi očkovacími látkami, ale len voči konkrétnym chorobám. ÚVZ SR už niekoľkokrát zrušil chybné rozhodnutie RÚVZ práve vďaka tejto chybe.
  2. V obvinení sa tvrdí, že ste dieťa odmietli zaočkovať navzdory neexistencii kontraindikácií. Vzhľadom k tomu, že u nás je testovanie pred očkovaním takmer nulové, je veľmi jednoduché toto tvrdenie napadnúť. Môžete teda uviesť, že dieťaťu neboli robené testy na alergie, autoimúnne ochorenia či imunodeficienciu, čo je obzvlášť veselé v prípade detí do 1 roka (možno až do 2 rokov), pretože takéto testy sa do tohto veku dosť dobre nedajú robiť (prípadne sú tak nespoľahlivé, že to nestojí za reč). Ďalej môžete uviesť, že lekár(ka) nepátral(a) po týchto poruchách v rodinnej anamnéze (prinajmenšom 2 generácie od predmetného dieťaťa, t.j. u jeho rodičov a starých rodičov), pretože niektoré takéto ochorenia môžu byť dedičné a ich prítomnosť u pokrvných predkov znamená ich výrazne vyššiu pravdepodobnosť u predmetného dieťaťa.
  3. V prípade, že ste vo Vašom odmietnutí očkovania odmietli všetky očkovania a nie len jedno konkrétne, a obvinenie znie na jedno konkrétne očkovanie, môžete napadnúť toto obvinenie ako krivé, keďže neuvádza pravdivo skutočnosť.
  4. Ďalej je obľúbenou stálicou odvolaní voči pokutám protiústavnosť vyhlášky i zákona, ktoré stanovujú povinné očkovanie, keďže podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR "Povinnosti možno ukladať zákonom´alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd."
    V zákone č. 355/2007 Z.z. v § 62 písm. a) zákon splnomocňuje vyhlášku na upresnenie "podrobností o prevencii a kontrole prenosných ochorení" t.j. aj povinných očkovaní. Tým je síce splnená jedna z podmienok Ústavy, nie sú však splnené ďalšie dve, lebo zákon nestanovuje nijaké medze povinných očkovaní, a zároveň sú porušené prinajmenšom tri základné ľudské práva a slobody (čl. 16: nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia; čl. 24: sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery; čl. 41 ods. 4: starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.)
  5. Ďalšou obľúbenou stálicou v odvolaniach je nesúlad zákona a vyhlášky s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie MZ SR č. 40/2000 Z.z.). ÚVZ SR sa odvoláva na čl. 26 Dohovoru, ktorý za špeciálnych okolností umožňuje obmedzenie práv, ak je to nevyhnutné v záujme verejného zdravia, avšak doposiaľ nikdy nedokázal, že povinné očkovanie je nevyhnutné v záujme verejného zdravia. Naopak, jestvuje veľmi veľa dobrých argumentov proti tomuto nijak nedokázanému tvrdeniu. Odvolávku na čl. 26 Dohovoru, ktorou by ÚVZ SR rád zrušil platnosť čl. 5 Dohovoru pre prípad povinného očkovania, teda nemožno uznať za oprávnenú.
  6. V prípade, že RÚVZ sa nevysporiadal so všetkými Vašimi námietkami a zdôvodneniami, môžete jeho rozhodnutie napadnúť aj z tohto dôvodu. RÚVZ je totiž povinný tak urobiť.

 
       Ak sa nehodláte (alebo bojíte) tvorivo realizovať pri tvorbe odvolania, môže Vám ako vzor poslúžiť toto odvolanie. Nahraďte si tam všetky texty napísané červeným písmom, prípadne doplňte alebo uberte deti a pridajte k tomu manžela (ak súhlasí). Ak treba, prispôsobte si vzorový text tak, aby bol vo Vašom prípade pravdivým.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť