Ako na RÚVZ - časť 3. - DOPLNENÉ

19.06.2010 11:44

Ing. Marián FILLO

 

       Doplnené: pôvodný článok bol zverejnený 18.VI.2010 o 01:40 a doplnený 19.VI.2010 o 00:43 o príklady dokumentov adresovaných RÚVZ, následne 19.VI.2010 o 11:44 o príklad zápisnice z ústneho pojednania na RÚVZ.

 

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       V prvej časti tohto seriálu sme si povedali o odmietaní očkovania, ktoré býva "spúšťačom" naťahovačiek s RÚVZ očakávajúcich rodiča odmietajúceho tzv. "povinné" očkovanie svojich detí. V druhej časti sme rozoberali prvé (presviedčacie) kolo "rokovania" na RÚVZ. Ak ste sa nenechali presvedčiť, alebo ste sa tomuto presviedčaniu elegantne vyhli, čaká Vás druhé kolo, z ktorého sa s veľmi veľkou pravdepodobnosťou vykľuje priestupkové konanie. Vlastne to v mne známych prípadoch zatiaľ nikdy nebolo inak.

       Mne osobne prišlo na druhé kolo veľmi neurčité pozvanie:
Pozvanie na 2. kolo jednania na RÚVZ

       Už to samo o sebe je (podľa mňa) vážnym pochybením RÚVZ, pretože keby rodič očakával, že pôjde o priestupkové konanie, tak by si možno so sebou zobral právnika. Z uvedeného pozvania to však vôbec nie je jasné. Je však vysoko pravdepodobné, že po prvom (presviedčacom) kole, či už absolvovanom alebo elegantne preskočenom, bude nasledovať prvá fáza priestupkového konania - objasňovanie priestupku, treba s tým teda počítať.

       Na rozdiel od prvého kola, ktoré môžem bez výčitiek svedomia nazvať hrubým vymývaním mozgov, zastrašovaním a deptaním, v druhom kole sa za prítomnosti právničky (ktorá v prvom kole nebola prítomná) so mnou jednalo ako "v rukavičkách". Možno to bolo dôsledkom mojej veľmi ráznej sťažnosti, ktorá tomuto druhému kolu predchádzala, a možno aj nie. Aj tak však zo strany RÚVZ došlo k niekoľkým "jemným" pokusom našiť mi vinu za niečo, čo som buď nespáchal, alebo to nie je v skutočnosti vina (prinajmenšom nie z hľadiska humanistickej morálky). Aj tu teda platí, že si všetko treba nahrávať na kvalitný digitálny diktafón (digitálny preto, lebo má oveľa vyššiu kapacitu (hodiny nahrávky) než staré páskové diktafóny), aby ste v prípade potreby mohla/mohol dokázať že ste niečo (ne)povedal(a). O nahrávaní si ústneho pojednávania treba zamestnancov RÚVZ upovedomiť vopred, inak vám to budú určite hlasite vytýkať, ak na to prídu.

       Na začiatku by ste mali byť poučení právnikom z RÚVZ o svojich právach, o tom, čo je a z čoho sa skladá priestupkové konanie. Ak sa tak nestane, trvajte na tom, aby Vám právnik RÚVZ skôr, než prejde k veci, takéto poučenie dal, najlepšie písomne. Nie je od veci vedieť, aké máte práva, ešte pred príchodom do budovy RÚVZ, nuž teda vedzte:

Poučenie obvineného ako účastníka priestupkového konania

       Okrem práva nevypovedať máte aj právo na kópiu akéhokoľvek dokumentu založeného v spisovej zložke k Vášmu priestupkovému konaniu. Oplatí sa vypýtať si hlavne kópiu korešpondencie RÚVZ s Vaším detským lekárom.

       Skôr než začne samotné objasňovanie priestupku, máte právo učiniť prehlásenie, ktorého účelom je v zásade odzbrojiť RÚVZ od možných demagogických argumentov alebo pokusov o psychickú manipuláciu. V prípade, že ste predtým urobili chybu a podpísali odmietnutie očkovania sformulované lekárom, je toto posledný čas, kedy môžete svoje odmietnutie upresniť svojou vlastnou formuláciou a prípadne aj písomne zdôvodniť. Nezaručuje sa tým síce jeden jediný priestupok proti povinnému očkovaniu, ale prinajmenšom by nemali byť viac než dva, ak v tejto chvíli podáte vlastné odmietnutie očkovania zahŕňajúce všetky očkovania, všetky deti i všetkých zákonných zástupcov (typicky rodičov). Ak k odmietnutiu očkovania prikladáte zdôvodnenie alebo nejaký ďalší dodatok, uveďte tieto prílohy na spodku samotného Odmietnutia. Môžete sa inšpirovať týmto Nesúhlasom s očkovaním našich detí, Dodatkom k Nesúhlasu s očkovaním našich detí a Zdôvodnením Nesúhlasu s očkovaním našich detí. Treba samozrejme nahradiť červené údaje Vašimi vlastnými, prípadne doplniť alebo vypustiť niektoré vety/odstavce, aby to vo výsledku bola pre Vás platná pravda.

       Akonáhle máte tieto úvodné záležitosti za sebou, RÚVZ Vás oboznámi s obvinením, ktorému čelíte, a prípadne aj s dôkazovým materiálom, ktorým je toto obvinenie podopreté. K obvineniu i ku každému dôkazovému materiálu sa môžete vyjadriť. Môžete tiež doložiť vlastný dôkazový materiál alebo dať návrh na preskúmanie znalcovi. Dajte si pozor na manipulatívne otázky a keď budete mať pocit, že otázka sa Vás snaží dotlačiť niekam, kam nechcete, radšej na ňu vôbec neodpovedajte. Nie je Vašou povinnosťou odpovedať na všetky otázky. Prípadne môžete povedať, že na danú otázku odpoviete po porade so svojím právnikom. Rázne odmietajte akékoľvek pokusy vyvolať vo Vás pocit viny. Je to jedna z najčastejších psychologicky manipulatívnych techník, ktorú na RÚVZ s obľubou používajú.

       RÚVZ Vám počas objasňovania priestupku pravdepodobne ponúkne možnosť "vyriešiť" celú záležitosť zaplatením blokovej pokuty (najviac 99,- €). Táto možnosť tu síce je, avšak zaplatením akejkoľvek pokuty sa v podstate priznávate k vine, pričom platí, že "priznanie sťažuje zapieranie". Prečo platiť pokutu, keď sa človek necíti byť vinný, alebo je dokonca o svojej nevine pevne presvedčený? Ďalší háčik spočíva v tom, že po najbližšom ďalšom odmietnutom "povinnom" očkovaní si Vás môžu zase predvolať a zase od Vás pýtať blokovú pokutu. Zaplatiť blokovú pokutu teda nie je konečným riešením tejto otázky.

       Ak na blokovú pokutu nepristúpite, budú sa Vás zrejme vypytovať na okolnosti Vášho odmietnutia očkovania, aby si potvrdili, či udanie Vášho detského lekára je v plnom rozsahu pravdivé. V takom prípade platí, že netreba hovoriť ani o slovo viac, než je vyslovene nevyhnutné. Treba presne odpovedať na položenú otázku a nehovoriť nič, na čo sa zástupca RÚVZ výslovne nespýta. Platí tiež zásada "dvakrát meraj a raz rež", či skôr "dvakrát si to poriadne rozmysli, a až potom to vyslov". Majte na pamäti, že s veľmi veľkou pravdepodobnosťou bude všetko, čo sa proti Vám dá zneužiť, proti Vám aj skutočne zneužité. Nehovorte veci, ktoré by mohli byť zneužité proti Vám, radšej využite právo nevypovedať, alebo vypovedať len po porade so svojím právnikom. K výpovedi Vás nesmie nikto nútiť - nevypovedať je Vaše zákonné právo.

       Zapisovateľka bude priebežne zapisovať podstatné veci z ústneho pojednania a právnička jej ich bude diktovať. Keď zapíše obvinenie a nejaké údaje okolo neho (kedy, kto, kde, čo odmietol), dostanete slovo a Vaše vyjadrenie bude tiež zapísané do tejto zápisnice. Obvinenie bude pravdepodobne obsahovať niečo v zmysle "odmietla povinné očkovanie napriek neexistencii kontraindikácií". Toto je v drvivej väčšine prípadov (ak nie vo všetkých) očividné klamstvo, pretože prakticky nikto z lekárov si nedá poriadne záležať, aby zistil a pred očkovaním vylúčil všetky mysliteľné kontraindikácie. Odporúčam teda rázne sa proti tomu ohradiť. Kontraindikáciami sú napr. imunodeficiencia, autoimunitné ochorenia a alergie na jednotlivé zložky vakcíny (vrátane média, na ktorom bol antigén pripravený, t.j. napr. vaječné bielkoviny) nielen u samotného dieťaťa, ale i u jeho súrodencov, rodičov a starých rodičov, keďže niektoré z týchto porúch imunity sú dedične prenosné. Akonáhle pred očkovaním lekár neskúmal existenciu takýchto porúch imunity u starých rodičov, alebo dokonca ani u rodičov či súrodencov (a to takmer nikto takmer nikdy nerobí), je to viac než dostatočný dôvod na ostré odmietnutie uvedeného obvinenia. Ak Vám niekto bude tvrdiť, že existenciu takýchto porúch u tak malého dieťaťa nie je možné zistiť, bude asi mať pravdu. A je to dobrý dôvod, prečo odložiť očkovanie na obdobie po druhých narodeninách dieťaťa. Pamätajte si: najdôležitejším je zdravie Vášho dieťaťa, nie to, či sa dodržiava nejaký pochybný očkovací kalendár, ktorý neberie žiadny ohľad na individuálne rozdiely!

       Ďalšími kontraindikáciami (po slovensky snáď: prekážkami, alebo okolnosťami, ktoré bránia očkovaniu) sú vážne nežiadúce účinky predchádzajúcich očkovaní, akákoľvek aktuálna choroba či zotavovanie sa z úrazu (očkovať by sa mali iba úplne zdravé deti, t.j. iba také, ktorých imunitný systém práve nebojuje s inou záťažou), nedávne vyšetrenie na RTG (röntgene; organizmus potrebuje nejaký čas, kým sa vysporiada s účinkami rádioaktívneho žiarenia RTG), či obsah jedovatých látok vo vakcínach (tiomersal = etylortuť, zlúčeniny hliníka, formaldehyd, glutaman sodný atď.). Tie jedy škodia každému človeku a to, že sú v malom množstve, nie je vôbec ospravedlnením. Niektoré deti majú dedične danú silne podpriemernú schopnosť odbúravať z tela takéto jedovaté látky a aj veľmi malé množstvo týchto jedov môže vážne nalomiť ich zdravie. Navyše - ich účinky sa častokrát prejavia až po rokoch.

       Podľa mňa je kontraindikáciou aj to, že je vakcína kombinovaná (proti viacerým chorobám naraz), pretože ľudské telo sa bežne nevysporadúva s tromi či dokonca šiestimi prenosnými ochoreniami v jednom okamihu. Kombinovanie vakcín považujem vyslovene za účelový marketingovo-psychologický ťah (menej bolestivých vpichov = menší odpor voči očkovaniu ako takému), ktorý však prudko zvyšuje nebezpečenstvo nežiadúcich účinkov očkovania. Ak očkovať chcete, ale nechcete zvyšovať riziko ťažkého ublíženia na zdraví Vášmu dieťaťu, trvajte na použití jednotlivých samostatných (t.j. nekombinovaných) vakcín. To, že nie sú na trhu k dispozícii, lebo ich výrobcovia prestali vyrábať, alebo preto, že ŠÚKL registroval iba tie kombinované, nie je vôbec Váš problém. Nech si to vyriešia "MÚDr.e hlavy" na ÚVZ SR!

       Na záver ústneho pojednávania dostanete možnosť vyjadriť sa k celej zápisnici ako takej. Ak nesúhlasíte s čímkoľvek, čo je v nej uvedené, trvajte na náprave, alebo aspoň na tom, aby tento Váš nesúhlas bol v zápisnici písomne uvedený. Ak sa tak nestane, zápisnicu nepodpíšte. V prípade tvrdení ako že ste porušili zákon, nesplnili si svoju povinnosť atď., trvajte na tom, aby boli preformulované na "RÚVZ sa domnieva, že ..." a pod. Ak sa tak nestane, zápisnicu nepodpisujte. Váš podpis totiž znamená plný súhlas so všetkým, čo je v zápisnici uvedené, tzn. ak podpíšete tvrdenie, že ste porušili zákon, právnicky vzaté by ste sa tým priznali k vine. V budúcnosti by ste to už sotva odškriepili. Očakávajte, že RÚVZ sa Vás bude snažiť všemožnými spôsobmi nachytať, takže si dajte veľmi veľký pozor na čokoľvek, čo podpisujete, zo všetkého si vyžiadajte kópiu, skontrolujte, či tá Vaša kópia presne zodpovedá tej, ktorú si ponecháva RÚVZ, a trvajte na zmene zápisnice toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné na to, aby v nej nebolo uvedené nič, s čím nesúhlasíte.

       Zápisnica môže vypadať napr. takto:

Zápisnica z objasňovania priestupku

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť