Ako na RÚVZ - časť 1. - OPRAVENÉ, PREPRACOVANÉ a DOPLNENÉ

23.10.2011 21:15

Ing. Marián FILLO

 

       Doplnené + opravené + prepracované: Pôvodný článok bol zverejnený 26.IV.2010 o 2038, doplnený 2.VI.2010 o 1500 o príklad Odmietnutia očkovania, ktoré Vám môže predložiť na podpis lekár a opravený 1.XII.2010 o 358, aby skutočne odrážal platný právny stav a nie právne nepodloženú propagandu, ktorou sa snaží ÚVZ SR dotlačiť lekárov k činnosti (udavačstvu) nad rámec platných právnych noriem. Ospravedlňujem sa, že som spočiatku tejto propagande tiež uveril a že v tomto článku boli vyše pol roka uvedené niektoré nepravdivé informácie z dielne ÚVZ SR. Následne bol článok doplnený 1.XII.2010 o 1118 o analýzu nesprávnosti odmietnutia očkovania predloženého rodičovi na podpis lekárom. Potom bol článok prepracovaný 22.VI.2011 o 1042 (doplnené podnadpisy, prepísané niektoré odstavce, doplnené možné stratégie pri odmietaní povinného očkovania). Následne bol článok doplnený 23.X.2011 o 2115 o ďalšie otázky, ktoré sa treba pýtať lekára ešte pred očkovaním (5. možnosť) a o vzor odmietnutia očkovania proti tuberkulóze v pôrodnici (4. možnosť).

 

        Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť

 

       Keďže postupom času sa najčastejšími otázkami spomedzi otázok, ktoré dostávame, stávajú otázky z oblasti práva (presnejšie: ako sa pripraviť a ako postupovať pri priestupkovom konaní), vychádzame v ústrety našim čitateľom a uverejňujeme praktické rady pre jednania na RÚVZ (regionálnych úradoch verejného zdravotníctva).

 

Aké povinnosti má lekár a aké možnosti má RÚVZ?

         Skôr než prejdeme k samotnému RÚVZ, treba povedať čosi o pravej ruke RÚVZ - poslušnom podriadenom detskom lekárovi (cudzím slovom: pediatrovi). Tento má totiž podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. povinnosť nahlásiť RÚVZ, ak sa rodičia ani na druhé preukázateľné predvolanie (doporučený list, resp. písomné oznámenie termínu očkovania, ktorého prevzatie lekárovi potvrdí rodič svojím podpisom) nedostavia na očkovanie (§13 ods. 6). Ak sa však dostavia na predvolanie, ale očkovanie odmietnu, ohlasovacia povinnosť sa toho netýka.

       Ďalej má lekár povinnosť zapísať do zdravotného záznamu dôvod neočkovania (§13 ods. 3) - napr. "rodičia odmietajú očkovanie" - v prípade, že sa rodičia s dieťaťom dostavia, ale očkovanie dieťaťa nie je vykonané (napr. kvôli ich nesúhlasu s očkovaním). K tomu má lekár ešte povinnosť do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po (ne)očkovaní poslať na RÚVZ v určenej elektronickej podobe údaje o plánovaných (a nakoniec nevykonaných) a vykonaných očkovaniach (§14 ods. 1). Ak si očkujúci lekár tieto svoje povinnosti neplní, hrozí mu (podľa §56 ods. 2 Zákona č. 355/2007 Z.z.) pokuta do výšky 50.000,- Sk (po novom 1.659,- €). To je ako motivácia dosť zaujímavé číslo, takže väčšina detských lekárov neodporuje a spolupracuje s RÚVZ. Niekedy dokonca nadšene spolupracuje, i keď na rodičov sa tvári presne opačne (osobná skúsenosť).

       Tu treba podotknúť, že nie je povinnosťou lekára hlásiť odmietnutie očkovania nad rámec vyššie spomínaných údajov - prehľadu očkovaní za uplynulý mesiac, ktorý lekár posiela na RÚVZ pravidelne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mnohí predstavitelia verejného zdravotníctva - vrátane vedúceho odboru epidemiológie na ÚVZ SR - však tvrdia, že lekár by odmietnutie očkovania mal (zvlášť) hlásiť, to však nemá nijakú oporu v platných právnych predpisoch.

       RÚVZ potom na základe lekárom zaslaných údajov o (ne)vykonanom očkovaní môže vykonať kontrolu očkovania, pri ktorej môže zistiť odmietnutie očkovania rodičmi, ak je pri kontrole očkovania dostatočne dôkladný. Lekárom posielané údaje totiž obsahujú (okrem iného) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu (ne)očkovanej osoby, dátum pozvania na očkovanie a dátum výkonu očkovania. Tieto údaje však neobsahujú dôvod nevykonania očkovania, ale len či sú kontraindikácie dočasné alebo trvalé. Pre RÚVZ však môžu byť tieto údaje dobrým tipom na osoby, ktoré treba "preklepnúť". Zatiaľ však nemáme informácie o tom, že by sa tak skutočne dialo.

       V bežnom prípade rodič pri zdravotnej prehliadke dieťaťa odmietne očkovanie, niekde do zdravotného záznamu to podpíše, a je na lekárovi, aby v rámci každomesačného hlásenia dal RÚVZ vedieť, že dané dieťa bolo pozvané na očkovanie, ale zaočkované nebolo, a to zrejme z dôvodu trvalej kontraindikácie (ktorou odmietnutie rodičov zjavne je). V prípade, že by rodičia chceli očkovanie iba posunúť (napr. za druhé narodeniny), vykázalo by sa to ako dočasná kontraindikácia.

       RÚVZ si potom môže (ale nemusí) vyžiadať od lekára zdôvodnenie neočkovania, a lekár prepošle na RÚVZ rodičom (rodičmi) podpísané odmietnutie očkovania. Alternatívne môže RÚVZ odhaliť odmietnutie očkovania pri plošnej kontrole očkovania u daného lekára, ktorá by sa mala konať raz do roka. Toľko k povinnostiam lekárov a právomociam RÚVZ.

 

Aké možnosti má rodič odmietajúci očkovanie?

       V prípade, že chce očkovanie len posunúť, sú výhliadky celkom dobré. Ešte som nepočul, že by niekto bol pokutovaný len za (typicky niekoľkomesačný, ročný či dvojročný) odklad očkovania, i keď - čo nie je, môže byť.

       V prípade vysloveného odmietnutia očkovania, je možností niekoľko. Ich prípadná aplikácia je len a len na vlastnú zodpovednosť. Neručím za to, že to nejakom konkrétnom prípade bude naozaj dobrá stratégia.

 

       Prvá - najjednoduchšie, i keď nečestná možnosť je dohodnúť sa s lekárom, ktorý vykáže, že dieťa je zaočkované, ale v skutočnosti ho nezaočkuje. Niektorí rodičia takto obchádzajú systém povinného očkovania, hoci mne osobne je toto klamstvo proti srsti - odhliadnuc od toho, že keby sa na to prišlo, mohol by mať z toho dotyčný lekár vážny problém (úmyselne falošné údaje v zdravotnom zázname).

 

       Druhá a zatiaľ veľmi spoľahlivá možnosť je nemať deti zapísané u žiadneho detského lekára. Toto je realizovateľné jedine v prípade, že Vám predchádzajúci detský lekár je ochotný vydať celý zdravotný záznam Vášho dieťaťa a zároveň vyradiť dieťa z evidencie. Nie je to Vaším právom, takže dožadovať sa toho nemôžete. Niektorí detskí lekári však sú tomu prístupní, a tak sú na Slovensku aj rodičia, ktorých deti nie sú zapísané u žiadneho detského lekára. Nevýhodou je, že Vám potom nemá kto potvrdiť ospravedlnenku do školy pri chorobe dieťaťa. Teoreticky by to šlo obísť po známosti (tzn. že by ospravedlnenku potvrdil nejaký detský lekár, ktorý nemá Vaše dieťa v evidencii), ale tým sa to celé dosť komplikuje.

 

       Tretia možnosť je vybaviť si zdravotnú kontraindikáciu. To by znamenalo potvrdenie od nejakého špecialistu (napr. neurológa), že dieťa nesmie byť očkované. V prípade, že v skutočnosti nijaké také problémy Vaše dieťa nemá, možno by to išlo vyriešiť po známosti. Problém je, že väčšinou sa nedávajú kontraindikácie na doživotie, ale len na rok-dva, niekedy len pár mesiacov. V takom prípade by však opäť išlo o klamstvo, čo sa mne osobne nepáči. Lenže ak aj dieťa skutočne má zdravotnú kontraindikáciu, ešte ste nevyhrali. Drvivá väčšina slovenských lekárov totiž uznáva zdravotné kontraindikácie očkovania len veľmi neochotne, ak vôbec.

 

       Štvrtá možnosť je - paradoxne - do bodky dodržať Vyhlášku č. 585/2008 Z.z. Tá totiž v § 13 ods. 3 požaduje do zdravotnej dokumentácie zapísať: dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie, meno lekára, ktorý očkovanie vykonal, dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak po očkovaní nastali. Pri neočkovaní odpadajú nežiaduce účinky, šarža dávky či spôsob aplikácie. Ako dôvod neočkovania sa zapíše napr. dg. Z28.1 - "Nevykonaná imunizácia z náboženských dôvodov alebo pod tlakom okolia". Celý záznam v zdravotnej dokumentácii dieťaťa by teda mohol vyzerať napr. takto:

Dňa 23.VI.2011 nebolo vykonané očkovanie 1. dávkou očkovacej látky Priorix (výrobca: GlaxoSmithKline) z dôvodu dg. Z28.1 - "Nevykonaná imunizácia z náboženských dôvodov alebo pod tlakom okolia".

meno lekára

       Vtip spočíva v tom, že Vyhláška č. 585/2008 Z.z. ako povinné očkovania stanovuje v Prílohe č. 2 časť A očkovania proti určitým chorobám, nie očkovania určitými vakcínami. Tzn. priestupkom sa stáva len odmietnutie očkovania proti jednej, niekoľkým alebo všetkým chorobám, proti ktorým sa povinne očkuje (t.j. tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B, osýpky, príušnice (mumps) a ružienka). Odmietnutie očkovania konkrétnou vakcínou (napr. Priorix) však nie je priestupkom. Vyhláška však požaduje zapísať do zdravotnej dokumentácie konkrétny obchodný názov vakcíny (napr. Priorix), nie choroby, proti ktorým je táto vakcína určená. To znamená, že ak je zápis o (ne)očkovaní urobený presne podľa vyhlášky (príklad viď vyššie), nie je vôbec priestupkom. Preto napr. RÚVZ Košice (protizákonne a protiústavne) požaduje od detských lekárov aj zápis ochorení (viď článok "Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice"), proti ktorým by daná vakcína mala chrániť, pretože bez toho by to nebol záznam o spáchaní priestupku.

       Úskalie tejto stratégie spočíva v tom, že nejeden lekár má viac strach z RÚVZ, než z pacienta (resp. jeho rodiča), a tak sa radšej bude riadiť (protizákonnými a protiústavnými) pokynmi RÚVZ, než Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z. Je to vskutku paradoxné, ale je to tak.

       V prípade, že sa chcete vyhnúť očkovaniu proti tuberkulóze v pôrodnici, nejde ani potenciálne o priestupok, keďže na očkovanie proti tuberkulóze je platnými právnymi normami vyhradený v podstate neobmedzený čas. Odmietnutie tohto očkovania môžete formulovať napr. takto:

Na základe prílohy č. 2 časť A bod 1 písm. a) Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. v znení Vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z.z., ktorá ustanovuje "Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze: Očkujú sa všetci zdraví novorodenci medzi 4. dňom až do konca šiesteho týždňa života ... Ak dieťa nebolo očkované proti tuberkulóze do konca šiesteho týždňa života, očkuje sa po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života.", odmietam očkovanie svojho novorodenca vakcínou BCG Vaccine SSI počas pobytu v pôrodnici resp. na novorodeneckom oddelení a vyhlasujem, že sa týmto očkovaním budem zaoberať v lehote stanovenej menovanou vyhláškou.

 

       Piata možnosť, ktorá najmenej v jednom prípade zabrala, je požadovať od lekára informácie o očkovaní, ktoré v zásade nie je v jeho silách získať. Napr. jeden môj známy podal detskej lekárke žiadosť o informácie o spôsobe výroby BCG vakcíny proti tuberkulóze. Keďže takéto podrobnosti sú častokrát výrobným tajomstvom, nemá o nich informácie nielen lekárka, ale ani poprední slovenskí odborníci na očkovanie, ani Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), ani Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Tento môj známy však povedal, že nebude očkovať, kým sa to nedozvie. A právom! A zatiaľ ho nikto kvôli tomu nenaháňa.

       Každý človek má totiž právo byť informovaný o akomkoľvek zdravotníckom zákroku, čo sa na ňom má vykonať (viď § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z.), a rozsah týchto informácií nie je nijak obmedzený. V tomto zákone sú vymenované len informácie, ktoré musia zdravotnícki pracovníci pacientovi podať aj bez opýtania, nie sú tam však nijak obmedzené ani vymedzené informácie, na ktoré má pacient právo. Navyše, požadovanie ľubovoľných informácií o procese výroby vakcíny má aj svoje opodstatnenie - čo ak je napr. niekto alergický na nejakú z látok, ktoré sa pri výrobe používajú, hoci sa výsledný produkt (vakcína) od danej látky čistí? Stopové množstvá sa predsa môžu dostať aj do výslednej vakcíny a na vážnu alergickú reakciu stačí aj stopové množstvo. Preto máme napr. na sušienkach, ktoré by arašídy obsahovať v zásade nemali, varovný nápis, že boli vyrobené v závode, ktorý spracúva aj arašídy. Stopové množstvá látok použitých v procese výroby sa však v informáciách o vakcíne zvyčajne neuvádzajú. Prečo???

       Medzi informácie o vakcíne, ktoré môžete od lekára oprávnene požadovať, patria:

 • úplné chemické zloženie vakcíny, tzn. úplný zoznam všetkých chemických zlúčenín, vyskytujúcich sa v očkovacej látke, vrátane presného množstva (a prípadne aj povolenej odchýlky) každej jednotlivej chemickej zlúčeniny, čo sa vo vakcíne nachádza.
 • všetky chemické látky, ktoré boli použité v procese výroby danej očkovacej látky, ako aj tie, ktoré sa používajú v danom výrobnom závode a ktoré by sa mohli dostať do vakcíny čoby drobné znečistenie (kontaminácia).
 • všetky chemické látky a biologické materiály (napr. krv, rakovinové bunky či bunky pochádzajúce z umelo potratených bábätiek), ktoré sa používajú na pestovanie vakcinačných vírusov a baktérií, zároveň tiež množstvá týchto látok.
 • aké výrobné postupy boli použité (tzn. akým spôsobom boli kultivované vakcinačné vírusy a baktérie, čím boli kŕmené, čo sa s nimi po vypestovaní dostatočného množstva robilo, akými chemikáliami sa vakcinačné vírusy inaktivovali a pod.)?
 • ako vyzerá kontrola kvality výsledného výrobku (vakcíny)?
 • aké bezpečnostné opatrenia sú zavedené na to, aby nedošlo ku kontaminácii vakcíny vírusmi, baktériami a inými organizmami či chemickými látkami, ktoré v nej nemajú čo hľadať?
 • ako sa zabezpečuje zachovávanie chladiaceho reťazca (mnohé vakcíny majú napr. predpísané udržiavanie v teplote od 2 °C do 8 °C - nie viac a nie menej)?
 • ako sa kontroluje, či je chladiaci reťazec zachovaný, či nedochádza ku kontaminácii vakcín a či je kontrola kvality dôkladná?
 • akým spôsobom, na koľkých ľuďoch a ako dlho bola klinicky testovaná bezpečnosť danej očkovacej látky? S akými výsledkami, tzn. koľko % zaočkovaných vykazovalo aké nežiaduce účinky (bez ohľadu na to, či príčinná súvislosť bola alebo nebola dokázaná)? Koľko % hlásených nežiaducich účinkov bolo zamietnutých ako nesúvisiace s očkovaním?
 • v prípade, že dieťa trpí nejakou dlhodobou chorobou: akým spôsobom, na koľkých ľuďoch a ako dlho bola klinicky testovaná bezpečnosť danej očkovacej látky na osobách s danou diagnózou?
 • akým spôsobom testujú slovenské úrady (hlavne Štátny ústav pre kontrolu liečiv = ŠÚKL) nezávadnosť vakcín dovezených na Slovensko? Kontroluje námatkovo aspoň niekoľko kusov z každej dovezenej výrobnej dávky? Ak áno, zisťuje sa u nich presné chemické zloženie a kontroluje sa, či zodpovedá tomu, čo deklaruje výrobca v príbalovom letáku?
 • aké sú presné limity toxicity (jedovatosti) jedovatých zložiek vakcíny v prepočte na deň a kilogram telesnej váhy zdravého dieťaťa u jednotlivých jedovatých zložiek vakcíny, konkrétne napr. hliník a zlúčeniny hliníka (fosforečnan hlinitý, hydroxid hlinitý, síran hydroxyfosforečnanu hlinitého), ortuť a zlúčeniny ortuti (thimerosal/thiomersal), fenoxyetanol, fenol, formaldehyd/formalín, polysorbát 80, glutaman sodný, antibiotiká (neomycín, polymyxín, gentamicín, chlórtetracyklín, amfotericín)...?
 • nie sú tieto limity toxicity u jednotlivých zložiek vakcín v prípade danej vakcíny pre dané dieťa prekročené? Aké sú limity toxicity pre tým-či-oným spôsobom choré dieťa (napr. limity toxicity hliníka pre dieťa s dysfunkciou obličiek)?
 • aký je výskyt choroby, proti ktorej má byť dieťa očkované, na Slovensku a v okolitých štátoch, resp. kedy naposledy bol zaznamenaný posledný výskyt danej choroby na Slovensku?
 • akým spôsobom sa možno danou chorobou nakaziť? Naozaj hrozí, že sa danou chorobou nakazí aj moje dieťa? Aké sú rizikové faktory nákazy danou chorobou?
 • koľko % ľudí, čo príde do styku s nosičmi ochorenia sa nakazí? U koľko % nakazených sa rozvinie daná choroba? U koľko % chorých na danú chorobu nastávajú vážne komplikácie, prípadne úmrtia? Aké sú rizikové faktory vážnych komplikácií danej choroby?
 • aké sú alternatívy k očkovaniu, tzn. ako inak než očkovaním sa dá danej chorobe predchádzať a s akou úspešnosťou?
 • aké sú možnosti liečby danej choroby a s akou úspešnosťou?
 • aká je skutočná úspešnosť očkovania, tzn. koľko % zaočkovaných pri kontakte s nosičom ochorenia neochorie?
 • u chorôb, kde vakcína pokrýva len podmnožinu pôvodcov ochorenia (napr. chrípka, hemofilus, pneumokoky, meningokoky, hepatitída, HPV): koľkým % z reálneho výskytu danej choroby na Slovensku (nie v USA či na celom svete - to nás nezaujíma) je vakcína aspoň hypoteticky schopná zabrániť?
 • ako dlho v priemere trvá ochranný účinok očkovania proti danej chorobe a s akým rozptylom (napr. v priemere 5 rokov, najmenej 3 roky, najviac 8)?
 • ako dlho v priemere trvá ochranný účinok prirodzeného prekonania danej choroby a s akým rozptylom?
   

       Možno Vás napadnú aj ďalšie otázky. Ak nie, pokojne môžete vyššie uvedené otázky do vašej žiadosti o informácie skopírovať odtiaľto aj bezo zmeny, prípadne len vynechať to, čo sa vás netýka. Ak by ste od lekára predsa len dostali odpovede na svoje otázky, čo nepredpokladám, neváhajte sa o ne s nami podeliť! Táto programová zvedavosť rodičov v snahe vyhnúť sa očkovaniu bude navyše mať ako pozitívny vedľajší účinok zvýšenie vzdelanosti lekárov o očkovacích látkach, čo je viac než žiaduce.

 

Otvorený odpor

       Šiestou možnosťou je otvorený odpor. Ten je možné uskutočniť podaním Odmietnutia povinného očkovania (resp. Nesúhlasu s povinným očkovaním), čoby úradného dokumentu, buď lekárovi alebo priamo na RÚVZ. Už v tejto fáze radím každému rodičovi, aby nepodpisoval nič, čo si nenapísal on sám (ona sama). Ak by ste sa nechali vmanipulovať do podpísania lekárom predpripraveného Odmietnutia povinného očkovania, mohli by ste tým podpísať niečo, čo Vám v budúcnosti môže spôsobiť určité právne problémy. Tu je príklad takéhoto nevhodného návrhu Odmietnutia očkovania, ktoré Vám môže predložiť na podpis lekár:

Odmietnutie očkovania, ktoré Vám môže predložiť na podpis lekár

       Takéto nepodarené odmietnutie očkovania obsahuje viaceré polopravdy a vyslovené lži. Napr. nie je pravdou, že by vedľajšie (rozumej: nežiadúce) "účinky očkovania boli menším rizikom, než infekčné ochorenie, ktorého sa očkovanie týka," lebo napr. pri chorobe, ktorá na Slovensku nebola 30 alebo 50 rokov (záškrt resp. detská obrna) a dieťa sa ňou v zásade nemá odkiaľ nakaziť, je riziko ochorenia prakticky nulové a v porovnaní s tým, je riziko očkovania veľmi vysoké. U očkovania proti banálnym detským chorobám, ako sú osýpky, príušnice, ružienka či ovčie kiahne, možno dokonca hovoriť o vyslovenej kontra-produktívnosti očkovania, čiže očkovanie predstavuje väčšie riziko aj keby sa tieto choroby medzi našimi deťmi vyskytovali v tisícových počtoch (v súčasnosti ale ide len o nula až niekoľko málo prípadov ročne u osýpok, príušníc a ružienky).

       Rovnako tak nie je pravdou, že sú v SR schválené pre použitie bezpečné vakcíny (to, akou modernou technológiou sú vyrobené, nám môže byť úplne ukradnuté, keď sú nebezpečné). Napr. bezpečnosť Infanrixu Hexa bola testovaná len 3x3 dni (tzn. u troch dávok zakaždým tri dni po každej dávke), čo na vychytanie všetkých nežiadúcich účinkov očkovania naozaj nestačí. V skutočnosti by boli na to potrebné roky. Potom niet divu, že táto vakcína má na svedomí ročne desiatky zbytočných úmrtí. Je to prudko nebezpečná očkovacia látka, aj tak však bola na Slovensku schválená.

       Ďalej treba dodať, že takmer nikdy takmer žiadny (ak vôbec niekedy nejaký) lekár na Slovensku netestuje pred očkovaním dieťa tak dôkladne, aby vylúčil všetky mysliteľné kontraindikácie očkovania. Takou kontraindikáciou môže byť napr. chrípka či iné prenosné ochorenie v inkubačnej dobe, v ktorej sa ešte navonok neprejavujú príznaky ochorenia. Očkovanie v takom prípade je obrovským rizikom, keďže dieťa musí zároveň bojovať ako proti skutočnej chorobe, tak proti antigénom z očkovacej látky. Okrem toho je notorickou súčasťou príbalových letákov poznámka, že očkovanie je kontraindikované u detí alergických na ľubovoľnú zo zložiek očkovacej látky. Ešte som sa nestretol s prípadom, že by lekár pred očkovaním dôkladne vyšetril, či dieťa nie je alergické na ktorúkoľvek zložku danej očkovacej látky. A dalo by sa pokračovať.

       Každopádne, okrem morálnych dôsledkov (t.j. že by ste podpísali niečo, čo nie je pravda), stoja za zváženie právnické dôsledky, ktoré môže podpis pod takýto nepravdivý dokument znamenať. Treba teda napísať ako úradný list odmietnutie očkovania (resp. všetkých očkovaní) svojho dieťaťa (resp. všetkých detí), a to podpísať (najlepšie obaja rodičia spolu). Toto je možné odovzdať lekárovi a on ho (buď z vlastnej iniciatívy alebo na vyžiadanie RÚVZ) pošle na RÚVZ. Ďalej celú záležitosť riešite už len s RÚVZ. Počas priestupkového konania sa však RÚVZ pýta lekára na podrobnosti ohľadom odmietnutia očkovania a (ne)existencie kontraindikácií očkovania.
       Druhá možnosť je vynechať z toho lekára úplne a adresovať odmietnutie očkovania priamo RÚVZ. Treba si ho vytlačiť 3x, jenu kópiu dať RÚVZ a dve si dať potvrdiť, že dokument bol prevzatý. Jednu z tých dvoch si necháte a druhú dáte lekárovi, aby tento vedel, že nemusí riešiť RÚVZ a nehrozí mu mastná pokuta. Tu je vzorové Odmietnutie očkovania - to, čo je červenou, si nahraďte, prosím, za vlastné údaje, upravte počet detí a pod. V takomto prípade ušetríte prácu lekárovi a pravdepodobne i RÚVZ ho nebude až tak obťažovať. Odporúčam tento postup hlavne v prípade, že máte s daným detským lekárom dobrý vzťah a nechcete ho odmietaním očkovania nijak zvlášť zaťažovať.

       Ak má dieťa oboch rodičov ako právnych zástupcov (čo je typický prípad), postupujte (pokiaľ možno) obaja rodičia spoločne a jednotne. Akúkoľvek nejednotnosť či rozkol by mohol RÚVZ zneužiť v neprospech Vás oboch i Vašich detí. V prípade, že druhý z rodičov má na očkovanie iný názor, je dobré vopred si sadnúť a porozprávať sa o tom čo najpodrobnejšie, a to s jasným vedomím cieľa - dospieť k riešeniu čo najlepšiemu pre Vaše deti, majúc na mysli predovšetkým ich blaho.

       Zákon č. 355/2007 Z.z., ktorý stanovuje tzv. "povinné" očkovanie, hovorí v § 56, ods. 2: "Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu 50.000 Sk a v blokovom konaní do 3.000 Sk. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10.000 Sk." Ak by sa nepodarilo presvedčiť súd o protiústavnosti Zákona č. 355/2007 Z.z. (resp. jeho rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná), treba zahrnúť všetky odmietnutia očkovania do jedného jediného priestupku. Vďaka tomu si môžete potom byť ako-tak istí, že celková výška tejto Vašej investície do zdravia Vašich detí nepresiahne 10.000,- Sk (po novom 331,- €). V opačnom prípade (viac priestupkov) by ste za každý z nich mohli dostať pokutu až 331,- €. K tomu treba prirátať poplatok 16,- € za trovy konania za každé priestupkové konanie.

       Tu treba poznamenať, že Zákon síce hovorí o súhrnnej výške pokuty max. 331,- €, avšak na ÚVZ SR si to vysvetľujú tak, že za každé očkovanie môže byť táto pokuta udelená zvlášť. To síce podľa mňa nie je pravda, ale keď Vám opakovanú pokutu v takejto výške nezrušia ani po odvolaní sa proti nej, môžete to riešiť jedine na súde. To však mnoho rodičov nechce, lebo naše súdy sú jednak veľmi pomalé, jednak sa o korupcii našich sudcov popísali už tony novinového papiera, a tiež preto, lebo to niečo stojí (v prípade, že nemáte známeho advokáta, ktorý Vás je ochotný obhajovať zadarmo).

       Druhou spornou otázkou je, kedy nastane priestupok zvaný "nepodrobenie sa povinnému očkovaniu". Jedna možnosť je, že dátumom spáchania priestupku je dátum odmietnutia povinného očkovania. Druhá možnosť je, že dátumom spáchania priestupku je dátum uplynutia lehoty na vykonanie daného povinného očkovania. Tzn. napr. u základného očkovania proti osýpkam, príušniciam a ružienke by to bol dátum, kedy dosiahne dieťa presne 1,5 roka (tzn. 18 mesiacov). Keďže nemožno vylúčiť ten druhý výklad (hoci by sa nám viac hodil ten prvý), má zmysel očkovanie odkladať až do hornej hranice časovej lehoty na dané povinné očkovanie a až potom podať odmietnutie očkovania. Tým sa tieto dva rôzne dátumy k sebe priblížia a bude to skoro jedno, čo sa nakoniec bude považovať za dátum spáchania priestupku.

       Ako z celého odmietania očkovania urobiť jeden jediný priestupok? Treba do Vášho Odmietnutia očkovania zahrnúť všetky očkovania všetkých Vašich detí (nie vymenovávať, ale spomenúť len "akékoľvek očkovanie"). Čo sa podpisu oboch rodičov týka, musím po konzultácii s právnikom opraviť svoje pôvodné odporúčanie (že by sa mali podpísať obaja rodičia). Totiž za deti je údajne zodpovedný každý z rodičov samostatne a teda by pokutu vo výške 331,- € mohol teoreticky dostať každý z rodičov zvlášť. Síce som sa ešte na Slovensku s takým postupom nestretol, ale v Česku to vraj bolo bežné. Treba sa teda (rodičia medzi sebou) dohodnúť, kto sa podpíše. Pri prípadnej výzve zo strany lekára alebo RÚVZ, aby sa podpísal aj druhý z rodičov, treba túto výzvu jednoducho ignorovať. Nikto Vás nesmie nútiť podpísať čokoľvek, čo podpísať nechcete.

       Odmietnuť všetky očkovania odporúčam aj v prípade, že by ste v budúcnosti chceli dať svoje deti zaočkovať proti nejakej podmnožine chorôb v rámci palety povinného očkovania. Vaše súčasné odmietnutie nebráni tomu, aby ste v budúcnosti urobili výnimku, resp. úplne zmenili názor.

       Je teoreticky možné namiesto všetkých očkovaní vymenovať všetky značky vakcín, čo sa v povinnom očkovaní používajú a tým skúsiť vybabrať so systémom podľa vyššie uvedenej možnosti č. 4. Riskujete tým však, že dá RÚVZ špeciálne pre vás doviezť iné značky vakcín proti tým istým chorobám, a to by nebola žiadna výhra. Lepšie by mohlo byť uviesť odmietané vakcíny opisne, napr. "všetky kombinované vakcíny" alebo "všetky vakcíny obsahujúce vírusy pomnožené na bunkách pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov". Tým sa dá vyhnúť prinajmenšom niektorým očkovaniam (záškrt, čierny kašeľ, osýpky, príušnice a ružienka), keďže samostatné vakcíny proti nim nie sú na slovensku registrované. Z náboženských dôvodov je tiež možné odmietnuť vakcíny, pri ktorých výrobe je použitá krv či iný materiál z hovädzieho dobytka (BCG vakcína proti tuberkulóze, Infanrix Hexa a viaceré ďalšie), alebo tiež vakcíny vyrobené za pomoci génového inžinierstva (nákazlivá žltačka typu B).

 

Protiútok

       V prípade, že na Vás lekár priveľmi tlačí, zastrašuje Vás alebo sa Vám vyhráža, môžete naňho podať sťažnosť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Na takéto správanie sa totiž nemá právo. Naopak - je to protizákonné.

       Navyše k tomu je podľa § 25 ods. 11 Zákona č. 545/2006 Z.z. lekár povinný poskytnúť príbalový leták pacientovi (resp. rodičovi) bez vyzvania a ešte pred očkovaním. V prípade, že tak neurobil (tzn. bolo ho treba vyzývať, prípadne ani po výzve príbalový leták neposkytol, alebo poskytol až po očkovaní), porušil zákon, a to taktiež môžete nahlásiť na ÚDZS.

       V prípade, že sa menovaných praktík dopustil zamestnanec RÚVZ, môžete naňho podať sťažnosť u riaditeľa RÚVZ (regionálneho hygienika). Odporúčam tiež kópiu poslať na ÚVZ SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, pretože je takmer isté, že regionálny hygienik si svojich demagógov a zastrašovateľov bude kryť a odpíše Vám, že sťažnosť nie je opodstatnená. V prípade kópie na nadriadené orgány je toto síce tiež možné, ale aspoň o niečo menej pravdepodobné.

       V prípade, že máte dôkazy (všetko si treba nahrávať, kopírovať resp. fotiť) o porušovaní zákona lekárom či pracovníkom RÚVZ, prípadne očitých svedkov (na RÚVZ treba chodiť prinajmenšom vo dvojici), môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na okresnej či krajskej prokuratúre.

 

Zastupovanie na RÚVZ a príslušné splnomocnenie

       Ak na ústne pojednávanie môže prísť len jeden z rodičov (druhý povedzme zarába na živobytie alebo stráži deti) a predvolaní sú obaja, nech ten neprítomný napíše a podpíše pre druhého splnomocnenie, aby ten prítomný mohol hovoriť a konať v jeho mene. Rovnako tak v prípade, že je predvolaný len jeden z rodičov - práve ten, ktorý prísť nemôže/nechce.

       V prípade, že síce ste (ako rodičia) pevne rozhodnutí odmietnuť očkovanie, ale necítite sa byť dostatočne právne zdatní, môže Vám pomôcť niekto skúsenejší, niekto, kto to už má za sebou, alebo kto jednoducho právnej stránke veci venoval oveľa viac času ako Vy, a má ju teda zvládnutú oveľa lepšie. Takýto človek Vás môže na ústnom pojednávaní zastupovať, ak napíšete a podpíšete Splnomocnenie na zastupovanie pri priestupkovom konaní. V tomto splnomocnení treba uviesť okrem Vašich údajov a údajov splnomocnenca aj rozsah splnomocnenia, tzn. aké všetky právne úkony má splnomocnenec urobiť za Vás. Tu je vzorové Splnomocnenie na zastupovanie - to, čo je červenou, nahraďte, prosím, za vlastné údaje.

       Ak nikoho takého nepoznáte a bojíte sa ísť sťaby baránok/ovečka medzi vlkov, môžete osloviť mňa osobne (sloboda.v.ockovani@gmail.com, 0904 827 031).

 

       V ďalšom (druhom) pokračovaní tohto seriálu sa pozrieme na to, že kto a čo Vás na RÚVZ čaká a môže postretnúť.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť       6. časť       7. časť