Ad: Stanovisko právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu

31.03.2011 15:21

Bronislava Tagrapová

 

       Toto je komentár k "Stanovisku právnika ÚVZ SR k povinnému očkovaniu".

       JUDr. Roman Soska, právnik Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), vo svojom stanovisku píše (žlté podfarbenie):

"Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení, vykonaných ústavnými zákonmi (ďalej len "Ústava SR") povinnosť možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd."

       Presne o toto ide. Prečo nie sú zachované základné práva a slobody, zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, podpísanom v Oviede 4.IV.1997 a od 1.XII.1999 účinnom v SR, taktiež zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, resp. prečo je jeden zákon (Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - v § 4 ods. 4, § 6 ods. 2 a § 11 ods. 8 písm. d) v súlade s nimi a iný zákon (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, na ktorý sa RÚVZ odvoláva) už nie?

"Z uvedeného vyplýva, že vykonávací predpis (a to Vyhláška č. 585/2008 Z.z.) je vydaná v súlade so zákonom, a teda z tohto pohľadu nie je v rozpore s Ústavou SR."

       Tu nejde predsa o nesúlad Vyhlášky č. 585/2008 Z.z. so Zákonom č. 355/2007 Z.z., ale o nesúlad Zákona č. 355/2007 Z.z. s ústavne i medzinárodne garantovanými slobodami, ktoré v právnej teórii hierarchicky stoja nad jednoduchými zákonmi.

"Správne orgány (a teda aj orgány verejného zdravotníctva) sú povinné v konaní postupovať v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi a v žiadnom prípade nie sú oprávnené skúmať súlad platných právnych predpisov s Ústavou SR."

       Orgány verejného zdravotníctva (ako funkcionálne orgány štátnej správy) sú povinné postupovať v súlade so zákonmi a nielen to. Sú povinné aplikovať aj medzinárodné predpisy. Podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR majú tieto PREDNOSŤ pred vnútroštátnymi protichodnými zákonmi.

       Ak má vnútroštátny súd pochybnosť v aplikácii európskeho práva, je povinný to postúpiť na prešetrenie európskej inštitúcii. Taktiež vnútroštátne správne orgány sú viazané interpretovať predpisy v súlade s platnými medzinárodnými normami. Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR ustanovuje:

"Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi."

       Naozaj nemá orgán štátnej správy pri používaní práva skúmať súlad právnych noriem s Ústavou SR?

       Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR:

"Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy (vid čl. 7 ods. 5 - pozn. aut.), v jej medziach a v rozsahu …" (!)

       Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR:

"Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo (správne interpretovaný - pozn. aut.) zákon neukladá."

       Ďalej čl. 12 ods. 2 Ústavy SR:

"Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či INÉ zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."

       Čl.12 ods. 4 Ústavy SR:

"Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody."

       RÚVZ nerešpektovaním základných práv a slobôd poškodzuje a znevýhodňuje občanov, uplatňujúcich si svoje práva. To zaváňa diskrimináciou občanov, v závislosti na (dovolenom!) súhlase/nesúhlase s preventívnym zákrokom.

       Toto právo v zmysle čl. 12 Ústavy SR je na Slovensku transformáciou čl. 13 Európskej konvencie ľudských práv z 4.XI.1950, ktorá ustanovuje vlastné základné právo jednotlivca na ochranu týchto (konvenciou ustanovených) práv pred vnútroštátnymi orgánmi. Teda ak správne úrady porušia toto právo, konajú protiústavne, čo je samostatné porušenie ľudských práv a slobôd.