Ad: Nový fenomén v očkovaní? Rodičia majú strach z vakcín

18.04.2011 11:02

Ing. Marián Fillo

 

       Denník sme v rubrike "Servis" zverejnil vo štvrtok 7.IV.2011 dvojstránku o očkovaní. V rámci tejto dvojstránky najviac upútal článok "Nový fenomén v očkovaní? Rodičia majú strach z vakcín", a to preto, lebo jeho nadpis bol vytlačený najväčšími písmenami z celej dvojstránky. Obsah článku stojí za pozornosť. Už v podnadpise sa dozvedáme prevratnú vec:

"Rozširovanie pochybností o tom, či je očkovanie účinné alebo bezpečné, môže byť podľa epidemiológov pre zdravie verejnosti škodlivé"

       Takže to, že sa verejnosť dozvie pravdu o očkovaní a očkovacích látkach, je podľa našich epidemiológov škodlivé? Preto treba verejnosť sústavne klamať a zavádzať, ako sa to ostatne zo strany obhajcov povinného očkovania pravidelne deje (viď nižšie)?

       V ďalšom texte autorka článku Jarmila Horáková naplno prejavila svoju neznalosť problematiky a/alebo neschopnosť overovať si informácie:

"V marci vstúpil do platnosti očkovací kalendár pre deti a dospelých na tento rok"

       To je vskutku nezmysel ako vyšitý. Očkovací kalendár na tento rok predsa vstúpil do platnosti 1.I.2011, nie 1.III.2011! To sa podľa pani Horákovej akože prvé dva mesiace neočkovalo, či ako si to predstavuje? V skutočnosti v marci 2011 nenastali v očkovacom kalendári nijaké zmeny. Tie sú až od 1.IV.2011 a aj to len kozmetického charakteru - bol zavedený doplatok za jednu z dvoch možných vakcín proti pneumokokom. Samotný očkovací kalendár sa tým však vôbec nezmenil, ak pominieme zrušenie 4. dávky Synflorixu, ktorá však aj tak nebola v očkovacom kalendári na rok 2011 uvedená, a aj keby nebola zrušená, objavila by sa až v očkovacom kalendári na rok 2012.

       Pediatrička MUDr. Katarína Šimovičová sa v článku sťažuje, že:

"dnešní rodičia majú rôzne informácie z internetu, za ktoré nikto neručí, a veria im viac ako lekárovi"

       Ja sa teda vôbec nedivím, že dnešní rodičia viac veria nezaručeným informáciám z internetu než slovenským lekárom - pri tých výsledkoch, aké slovenskí lekári (česť svetlým výnimkám) majú. Ako si však Dr. Šimovičová predstavuje "zaručené" informácie? Slovenské "autority" na poli očkovania, ako napr. člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Šramková, riaditeľ očkovacieho centra Ostrava doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. či predsedkyňa Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. v médiách opakovane a preukázateľne klamú a zavádzajú verejnosť, viď napr. tu:

       Ako si teda Dr. Šimovičová predstavuje zaručené informácie, keď naši údajne naslovovzatí odborníci šíria takéto nieže nezaručené, ale vyslovene lživé informácie?

       Dr. Šimovičová o dnešných rodičoch dodáva:

"Myslia si, že infekčné ochorenia, ako je TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, detská obrna, mumps či rubeola sa už nevyskytujú, a neuvedomujú si, že sa nevyskytujú preto, že populácia je dobre preočkovaná."

       Ako mnohí iní obhajcovia povinného očkovania, aj Dr. Šimovičová má očividne problémy s matematikou. Ochranný účinok očkovania (ak sa vôbec nejaký vytvorí, čo sa rozhodne nestáva vždy) totiž netrvá večne, ale najviac 15 rokov (u očkovania proti tetanu a možno tiež záškrtu). U očkovania proti čiernemu kašľu to už je len cca 5 rokov (prinajlepšom 7 rokov) a keď vieme, že drvivá väčšina dospelej populácie od puberty nie je proti záškrtu ani čiernemu kašľu preočkovaná, čiže nemá dostatok protilátok, nemožno tvrdiť, že absencia uvedených ochorení je spôsobená očkovaním.

       Zároveň so zavádzaním povinného očkovania nastávali v spoločnosti rôzne ďalšie zmeny, ktoré tiež pozitívne ovplyvnilil epidemiologickú situáciu:

 1. od roku 1945 sme na Slovensku nemali žiadnu vojnu, pričom ozbrojený konflikt v r. 1968 z epidemiologického hľadiska nestál za reč, keďže v porovnaní s "plnokrvnou" vojnou to bol len slabý vánok.
 2. zintenzívnenie poľnohospodárstva prinieslo odstránenie hladu a podvýživy. Problémom sa skôr stala nadváha značnej časti obyvateľstva. Treba dodať, že u podvýživených ľudí funguje imunitný systém len v obmedzenej miere, u veľmi podvýživených len na zhruba 25%.
 3. zavádzanie vodovodov s epidemiologicky nezávadnou pitnou vodou takmer odstránilo problém s pitím patogénmi kontaminovanej vody.
 4. zavádzanie kanalizácie výrazne obmedzilo šírenie prenosných ochorení vyskytujúcich sa v odpadoch a splaškoch.
 5. osvetové kampane v oblasti hygieny a zdravotníctva výrazne zvýšili hygienické a zdravotnícke povedomie širokých vrstiev obyvateľstva.
 6. zdravotná starostlivosť dostupná predtým len bohatým občanom sa stala všeobecne dostupnou.
 7. nové byty boli dobre vykurované a spravidla neboli vlhké, čím sa obmedzilo šírenie niektorých prenosných ochorení.
 8. výrazne sa znížil počet osôb na meter štvorcový obytnej plochy, čím sa výrazne obmedzilo šírenie vzduchom prenosných ochorení.
 9. sociálne istoty odstránili každodenný stres - strach o živobytie, čo taktiež kladne ovplyvnilo chorobnosť a úmrtnosť na prenosné ochorenia.
 10. zaviedla sa dôkladná sterilizácia zdravotníckych nástrojov, čím sa odstránil (okrem iného) novorodenecký tetanus.
   

       Dalo by sa ešte pokračovať, nie je však mojím cieľom vymenovať tu všetko, čo sa za posledných 65 rokov urobilo pre zníženie chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia. Chcem len poukázať na to, že plošné očkovanie je len jedným z celého radu opatrení a zdá sa, že jedným z tých menej významných, keďže chorobnosť i úmrtnosť na drvivú väčšinu prenosných ochorení prudko klesala už dávno pred zavedením očkovania proti nim, viď napr. tu: https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

       Dá sa teda smelo povedať, že očkovanie rozhodne nebolo hlavným dôvodom zníženia až odstránenia úmrtnosti a chorobnosti na niektoré prenosné ochorenia. Iné prenosné ochorenia zmizli v rovnakom čase bez akéhokoľvek očkovania. Môžeme sa teda domnievať, že podobne by skôr-či-neskôr zmizla väčšina tých prenosných ochorení, proti ktorým bolo zavedené plošné očkovanie.

       Následne v článku MUDr. Monika Antošová s obratnosťou vlastnou reklamnej agentúre "vysvetľuje":

"Povinné očkovanie by sa nemalo chápať ako povinnosť, ale ako nesmierna výhoda."

       Odporúčam Dr. Antošovej, aby sa uchádzala o miesto na Daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky, kde by určite lepšie ocenili jej osvetovú činnosť v zmysle "čím vyššie dane, tým nesmiernejšia výhoda pre občanov".

       Potom dostala slovo detská lekárka MUDr. Marta Špániková:

"Snažím sa pátrať po príčinách, prečo sa mladí, vzdelaní rodičia bránia očkovaniu, tejto dokázanej možnosti chrániť svoje dieťa pred závažnými ochoreniami."

       Ušetrím Dr. Špánikovej námahu: mladí vzdelaní rodičia odmietajú očkovanie preto, lebo sú schopní pochopiť, že bezpečnosť a účinnosť očkovania nebola nikdy skutočne vedecky dokázaná na základe pravidiel lekárstva založeného na dôkazoch (tzv. Evidence Based Medicine = EBM), viď článok "Očkovanie - výzva mainstreamovým výskumníkom".

       Dr. Špániková sa sťažuje, že sa s rodičimi odmietajúcimi očkovanie snaží

"komunikovať aj o očkovaní, ale ich rozhodnutie je nateraz neprístupné akýmkoľvek argumentom.

Nechcem hľadať páky ani donucovacie prostriedky, aby rodičia deti nechali očkovať. Mojím cieľom je presvedčiť ich, že ich informácie o nebezpečenstve sú zavádzajúce."

       Ako si Dr. Špániková predstavuje "rozumný argument"? Na moje rozumné argumenty proti povinnému očkovaniu sa totiž nezmohla na žiadny vecný argument, len na osobné výpady, čo chápem ako známku toho, že žiadne rozumné argumenty nemá. Viac v článku "MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk: Nezmohla sa na žiadny vecný argument, len na samé osobné výpady".

       V závere článku dostanú slovo odporcovia očkovania, ale aj to len symbolicky a naoko:

"Odporcovia argumentujú aj tým, že na deťoch sa po vakcinách prejavujú nežiaduce účinky."

       Je to vlastne len nahrávka na smeč pre Dr. Antošovú, ktorá

"hovorí, že sa tak stáva často aj po užití akéhokoľvek lieku, teda aj očkovacej látky."

       To je síce pravda, ide však o dve zásadne odlišné situácie. V prípade akútnej choroby, ktorá napr. ohrozuje život dieťaťa, je nežiaduci účinok (napr. alergia) prijateľným rizikom, keďže sa predpokladá, že prínos lieku vysoko preváži jeho nežiaduce účinky. Pri preventívnom povinnom očkovaní sa však očkujú (resp. mali by sa očkovať) len úplne zdravé deti, ktoré sa nepodareným očkovaní zo zdravých stávajú chorými. Pritom prípadný ochranný účinok očkovania je aj tak veľmi neistý, navyše sa očkuje proti chorobám, ktoré sa u nás už úplne alebo takmer vôbec nevyskytujú. To činí prípadný prínos povinného očkovania oveľa nižším než je jeho riziko.

       Následne zaznieva z úst Dr. Antošovej snáď skutočne jediná rozumná veta z celého článku:

"Treba zvážiť, či prínos očkovania nie je vyšší ako riziko nežiaducich účinkov"

       Bodkou za článkom je tvrdenie

"O očkovaní sa vedie presná, mnohonásobná evidencia."

       To je možno pravda. Problém však je, že sa to netýka nežiaducich účinkov očkovania. Oficiálne údaje z Farmakologického ústavu LF UK hovoria, že len menej než 1% nežiaducich účinkov liekov je na Slovensku hlásených, viď článok "Nežiaduce účinky liekov. Riziko farmakoterapie".

       Aby to nebolo málo, v rámčeku vypichnuté tvrdenie

"331 eur je najvyššia pokuta, ak sa rodič nedostaví s dieťaťom na očkovanie"

je opäť úplne mimo. Jednak nejde o ľubovoľné očkovanie, ale len o povinné očkovanie, jednak pokuta nie je za nedostavenie sa, ale za nepodrobenie svojho dieťaťa (prípadne seba samého) povinnému očkovaniu. To je totiž veľký rozdiel, pretože na povinné očkovanie sa môžete dostaviť a keď sa dostavíte, očkovanie odmietnuť. Keby bola pravda, čo tvrdí denník SME, stačilo by sa dostaviť na povinné očkovanie, odmietnuť očkovanie a žiadna pokuta by nehrozila.

       V ďalšom článku na spomínanej dvojstrane (str. 22 a 23) denníka SME zo štvrtka 7.IV.2011 Dr. Antošová píše ďalšie perly. Napr. o možných komplikáciách MMR vakcíny (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) sa dočítame:

"Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurenie lymfatických uzlín"

       Keby toto bola pravda, prečo by výrobca MMR vakcíny v anglickom príbalovom letáku (nie však v slovenskom) uvádzal desiatky vážnych možných nežiaducich účinkov (medzi nimi aj cukrovka a smrť)? Viď článok "ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach".

       U očkovania proti tuberkulóze Dr. Antošová píše:

"Preočkovanie vo veku 11 rokov"

       Toto preočkovanie bolo zrušené s platnosťou od 1.VII.2010. To si za 3/4 roka pani doktorka nevšimla? Pochybili aj redaktori denníka SME, keďže v aktuálnom očkovacom kalendári uvedenom na tej istej strane sa už toto preočkovanie nenachádza. To si nikto z nich nevšimol nesúlad očkovacieho kalendára s vyjadrením Dr. Antošovej?